12
Lahenda sale Ramatua Yesus laꞌe-neuꞌ fai hahae aoꞌ
(Markus 2:23-28; Lukas 6:1-5)
Laiꞌ esa de, naraa laꞌe lahenda Yahudi ra fai hahae aon, Yesus no ana mana tuka dea nara laꞌo tuka lahenda oka-tinen. Huu no Ria ana mana tuka dea nara ramalaa, de ara etu ra hade gandum a pule na fo ara raa laꞌo-laꞌo. Nai naa, lahenda hida reme partei Farisi fo riꞌ homu rahere sira hadas Yahudi na. Rita Yesus ana mana tuka dea nara tao leo naꞌ, boe ma ara rasaꞌai Ni rae, “O ana mana tuka dea mara etu hade gamdum naraa laꞌe fai hahae aoꞌ! Ta bole leo naꞌ fa! Huu fo ria nana nalena laka ita atoran.”
3-4 Tehuu Yesus nataa si nae, “Leoꞌ bea? Emi ta mafarene baꞌi Daud tutui na? Baꞌi Daud no ana mana tuka dea nara ramalaa raan seli. Boe ma ara masoꞌ leo Manetualain Manetualain Laa Huhule-haradoi Na daleꞌ reu, de hai roti fo riꞌ malaka agama ra fee neuꞌ Manetualain, de ara raa. Sekona te noi malaka agama ra siꞌ bole raa roti ria. Lahenda fekeꞌ, sona ta bole fa. Baꞌi Daud asa raa, tehuu ta hapu lahenda sale si. Nonooꞌ leo emi ta lees Manetualain Susura Makamoi Na! Nai naa boe manaduiꞌ laꞌe-neuꞌ malaka agama fo riꞌ ralalau nai uma mamasoꞌ, naraa laꞌe fai hahae aoꞌ. Tehuu ta sala fa. Nenene! Maulu na uma mamasoꞌ a riꞌ penting, tehuu besaꞌ ia ruma penting lena bali. Riꞌ Au, Ana Lahenda ia. Nai Manetualain Susura Makamoi Na, Manetualain nae, ‘Au hihii-nanau Ka leo iaꞌ: Au lahenda kara muste ratudu dale kasian nara esa no esa. Maneniko ara ta tao leo naꞌ, sona sira banda tutunu-hohotun fo riꞌ reni fee Au a, sosoa-raraaꞌ taꞌa.’ Maneniko emi bubuluꞌ matetuꞌ Manetualain dedea Na, tantu emi ta sale mae Au ana mana tuka dea kara sala. Huu fo sira ta tao salaꞌ hata esa boeꞌ! Au ia, Ana Lahenda. Au riꞌ anuu haak fo aetuꞌ ae, lahenda bole tao ubeaꞌ naraa laꞌe fai hahae aoꞌ.”
Ramatua Yesus puli na lahenda naraa laꞌe fai hahae aoꞌ
(Markus 3:1-6; Lukas 6:6-11)
Basa boe ma Yesus laꞌo ela mamanaꞌ ria, fo leo sira uma mamaso Yahudi na neu. 10 Nai naa, hapu touꞌ esa mate liman seri. Lahenda Farisi ra rasaka enoꞌ nau sale Yesus, uniꞌ ko leo Ana puli na lahenda fo riꞌ mate liman seri a, naraa laꞌe fai hahae aoꞌ. Boe ma ara ratane Ni rae, “Tuka ita atoran agama na, lahenda bole puli na lahenda naraa laꞌe fai hahae aoꞌ do, taꞌa?”
11 Yesus nataa si nae, “Maneniko lahenda bibi-lopon esa tuda nala boloꞌ daleꞌ, naraa laꞌe fai hahae aoꞌ, tantu manuu bibiꞌ a neu hela heni bibi-lopo ria leo deaꞌ mai, hete? 12 Manetualain sue-lai lahenda dae-bafoꞌ a, lena neme manuu bibiꞌ a sue ria bibi-lopon. Huu ria na, lahenda bole tao hihii-nanauꞌ malole naraa laꞌe fai hahae aoꞌ.”
13 Boe ma dedea noo lahenda fo riꞌ mate liman seri a nae, “Aꞌa, ee! Looꞌ lima ma mai!” Ana looꞌ lima mates na, boe ma teꞌe tutiꞌ a, sama leoꞌ lima masoda na.
14 Lahenda Farisi ra rita leoꞌ na, boe ma nasa nara lua. De ara kalua ela uma mamasoꞌ ria, boe ma ara reu dedearaoꞌ rae, “Ita muste saka enoꞌ fo taisa Ni!”
Manetualain riꞌ teka-here Yesus fo noi-tao fee Ni
15 Tehuu Yesus bubuluꞌ sira dale tadalu na, huu ria na de Ana laꞌo leo mamana fekeꞌ neu. Lahenda dodouꞌ tuka Ni, boe ma Ana puli na basa lahenda kamahedis ara. 16 Tehuu Ana horo si nae, “Emi bosoꞌ mafada lahenda fekeꞌ a laꞌe-neuꞌ Au.” 17 Ana tao leo naꞌ tuka hata fo Manetualain nafada neuꞌ Ria mana nesi matan Yesaya nae,
18 “Soba mete! Ia nana Au lahenda nadedenu Ki fo riꞌ Au teka-here Ni a.
Au sue-lain,
ma Au dale Ka namahoꞌo naroo oo Ni.
Neuꞌ ko Au fee Ni Au Dula-dale Ka,
ela Ana neu nanori-nafada lahenda nai basa nusa-namo
laꞌe-neuꞌ Au eno masoda roo-tetu Ka.
19 Ana ta io aon.
Ana ta natutua-nadedema aon.
20 Ria dale na malole a.
Ana ta tao nasususaꞌ lahenda.
Ai fo sakaꞌ tepan, Ana ta helu henin.
Dedede anaꞌ fo noi nasararaꞌ a, Ana ta fuu naisan.
Ana nanori-nafada naroo lahenda, losaꞌ basa lahenda nusaꞌ ara bubuluꞌ de tuka Manetualain eno masoda roo-tetun.
21 Lahenda reme basa nusaꞌ ara mai, neuꞌ ko ramahere Au, huu fo ara bubuluꞌ rae Ria nana bea.”
Mesen agama ra rae nitu ra malaka na riꞌ fee Ramatua Yesus kuasa
(Markus 3:20-30; Lukas 11:14-23)
22 Lahenda esa nitu a heke naan losaꞌ poken, ma ta bisa dedea fa, laiꞌ esa de lahenda ra roo ni leo Yesus neu. Boe ma Yesus puli naan, ma usi heni nitu ria. De lahenda ria bisa nita-dae, ma bisa dedea tutiꞌ a. 23 Basa lahenda ra rita leoꞌ na, boe ma ara heran. Ara bei dea rae, “Bate ia nana, Daud tititi-nonosin, fo riꞌ Manetualain mana nesi mata nara duiꞌ memaꞌ neme fai a ulu na mai. Ria nana, tantu riꞌ Lahenda fo ita tahanin a!”
24 Tehuu lahenda Farisi ra ramanene leoꞌ na, boe ma ara ta sipoꞌ. De ara bei dea rae, “Ae! Lahenda ia bisa usi kalua nitu, nana huu nitu ra malakan Balsebul, riꞌ fee Ni kuasa.”
25 Tehuu Yesus bubuluꞌ lahenda Farisi ra dedea na. Boe ma Ana nafada si nae, “Emi dedea ma, ta laꞌe fa! Maneniko nai nusaꞌ esa, anaraun nara ranalaao, tao leoꞌ bea fo nusaꞌ ria bei bisa natataꞌa! Leoꞌ na boe maneniko lahenda rai kota esa daleꞌ, do rai uma esa daleꞌ, esa naruiao no esa, tantu ara rabika-rabatiꞌ losaꞌ rasosopuꞌ. 26 De, maneniko nitu ra ranalaao ma rausiao, sona sira malaka na ta bisa homu pareta namanoso soꞌ! 27 Mafarereneꞌ. Hapu lahenda rai emi Farisi a talada, lahenda fekeꞌ ara rae sira ranuu kuasa fo usi nitu. Ara pake kuasa neme nitu a mai, do? Taꞌa! De emi bosoꞌ dedea mafararaꞌu mae, Au pake nitu a kuasa na fo usi nitu. Neuꞌ ko emi lahenda mara siꞌ raetuꞌ rae, hata fo emi mapaneneoꞌ ana a, sala. 28 Tehuu maneniko tebe-tebe Au usi nitu pake kuasa neme Manetualain Dula-dale Malalao-malalafu Na, ria natudu nae, tebe Manetualain Maneꞌ nai emi mata-idum.
29 Maneniko lahenda nau mai ofe hata nai lahenda baraꞌaiꞌ esa uma na, ana muste heke naisaꞌ lahenda ria dei. Besaꞌ ko, ana bisa ofe neni lahenda ria hata-heton.*
30 Mafarereneꞌ matalolole! Huu fo lahenda bea ta eiꞌ esa noo Au, sona ria nana Au musunoo Ki. Ma lahenda bea ta tulu-fali Au nai nonoi-tatao Ka, ria nanatao noi liuaariꞌ a. 31 De nenene matalolole Au dedea Ka! Manetualain sadia sae-safe heni lahenda sala-sikon. Ma kalu lahenda dedea ta malole soa-neuꞌ lahenda fekeꞌ, Manetualain bei sadia fee ni ampon. Tehuu maneniko lahenda naparani dedea ta malole soa-neuꞌ Manetualain Dula-dale Malalao-malalafu Na, Manetualain ta sae-safe heni ria sala-sikon. 32 Maneniko lahenda dedea tadaluꞌ soa-neuꞌ Au, Ana Lahenda ia, Manetualain sadia fee ampon neuꞌ ana. Tehuu maneniko lahenda dedea nadadae Manetualain Dula-dale Malalao-malalafu Na, leo mae losa dae-bafoꞌ a noe boe oo, Manetualain ta sae-safe heni ria sala-sikon!”
Ai huuꞌ a, ma boa na
(Lukas 6:43-45)
33 Boe ma Yesus dedea naroo neuꞌ lahenda Farisi ra nae, “Afi matalolole! Ai huu malole naboa boa malole. Tehuu ai huu tadaluꞌ a naboa boa tadaluꞌ. Huu fo neme ai huuꞌ a boa na mai, lahenda bisa bubuluꞌ nae, ai huuꞌ ria malole a, do taꞌa. 34 Tehuu emi sama leoꞌ meke mapuputaꞌ! Emi ta bisa dedea hihii-nanau malole ra. Nana huu hata fo nanapedaꞌ nai lahenda dale na, ria riꞌ neuꞌ ko kalua neme ria bafa na mai. 35 Lahenda malole, tantu dedea malole nana huu hihii-nanau malole ra nanapedaꞌ rai ria dale na. Tehuu lahenda tadaluꞌ a, tantu dedea tadaluꞌ, nana huu hihii-nanau tadaluꞌ ara nanapedaꞌ rai ria dale na.
36 Mamahere Au! Huu fo maneniko dae-bafoꞌ a noe, neuꞌ ko Manetualain parisaꞌ basa lahenda ra dedean. Tepoꞌ ria, lahenda ra muste esaꞌ ko nataa aon ria dedean fo riꞌ ta nanuu sosoa-raraaꞌ. 37 De besa-besa, ee! Huu fo neuꞌ ko Manetualain tai emi dedea-nafadam, ma naetuꞌ nae, emi hapu huhukuꞌ, do taꞌa.”
Lahenda ra hule Ramatua Yesus natudu buti
(Markus 8:11-12; Lukas 11:29-32)
38 Ramanene Yesus dedea nae leoꞌ na, boe ma mesen agama hida ma lahenda Farisi ra hule Ni rae, “Papa Mesen! Ami mahiiꞌ mita Papa tao tanda heran, fo dadi buti nae, Papa kuasa Ma tebe-tebe neme Manetualain mai.”
39 Tehuu Yesus nasapaa si nae, “Emi lahenda besaꞌ ia ta nau mamania-mamanene neuꞌ Manetualain! Emi tao noi tadaluꞌ a! Leo mae emi hule tanda heran, tehuu Au ta fee. Huu fo fai a ulu na Manetualain fee tanda heran so, pake Ria mana nesi matan Yunus. Ria dai so! 40 Yunus leo hatu-leledon faiꞌ telu nai ika bau-inaꞌ a tein daleꞌ. Leoꞌ na boe Au, Ana Lahenda ia. Neuꞌ ko Au leo hatu-leledon faiꞌ telu nai leaꞌ roo-rates. 41 Nai dae-bafoꞌ a nonoe na, maneniko Manetualain dadi mana ee dedeaꞌ, neuꞌ ko lahenda Niniwe ra dadi sakasii fo neo emi rae, ‘Emi basa ia nana, pakanaaꞌ!’ Maulu na, lahenda Niniwe ra ramanene neuꞌ Manetualain mana nesi matan Yunus, boe ma ara saledale-tuꞌetei nara. Tehuu emi taꞌa. Sekona te, besaꞌ ia Lahenda fo nai emi talada kahereꞌ lena neme Yunus mai, nana riꞌ Au ia. Tehuu emi ta nau tao daleꞌ neuꞌ Au baiꞌ boeꞌ. 42 Nai dae-bafoꞌ a nonoe na, maneniko Manetualain dadi mana ee dedeaꞌ, ina mane Seba neme ona mai, dadi sakasii boe. Ana tudu lima uꞌu na, neo emi basa fo riꞌ masoda nai besaꞌ ia nae, ‘Emi basa ia nana, pakanaaꞌ!’ Maulu na ina maneꞌ ria neme dae dooꞌ mai fo nita mataꞌ mane Soleman malela na. Sekona te, besaꞌ ia Lahenda esa nai emi talada kahereꞌ lena neme Mane Soleman mai, riꞌ Au ia. Tehuu emi ta nau tao daleꞌ neuꞌ Au baiꞌ boeꞌ.”
Nitu a fali seluꞌ leo lahenda fo maulu na ana parnaa leo a
(Lukas 11:24-26)
43 “Maneniko nitu a nanausiꞌ heniꞌ neme lahenda esa mai, nitu ria leo mamana lino-nees neu fo saka mamana hahaeꞌ. Tehuu ana ta hapu mamana matetu-maraaꞌ fa. 44 Boe ma ana afi nae, ‘Hee! Ta hapu mamanaꞌ fa, de malole lenaꞌ au fali uu leo seluꞌ nai maulu na lahenda ria a.’ Basa de ana fali seluꞌ, te nita mamanaꞌ ria mana kakai makamoiꞌ ma nana ator natalololeꞌ so. 45 Boe ma nitu ria neu naloo nonoon hitu fo riꞌ makaresi lena neme ria mai bali. Boe ma basa si reu leo nai lahenda ria, de ara ese-rumu belaꞌ ana. De besaꞌ ia lahenda ria masoda na soe lena. Leoꞌ na boe soa-neuꞌ lahenda tepo-leleꞌ besaꞌ ia.”§
Ramatua Yesus kileoboboki tea nara
(Markus 3:31-35; Lukas 8:19-21)
46 Yesus bei dedea no lahenda kadodouꞌ ara, boe ma Ria mama Na ma fadi nara mai fo nau raneta ro Ni. Ara rapadei rahaniꞌ uma deaꞌ, de radenu lahenda neu naloo Ni. 47 Boe ma lahenda mai nafada nae, “Papa! Papa mama ma, no fadi mara rai deaꞌ. Ara nau raneta ro Papa.”*
48 Yesus nataa nae, “Au mama boki Ka riꞌ bea? Ma Au toranoo boki kara siꞌ bea?” 49 Boe ma Ana tudu leo lahenda fo ara tuka Ni, ma nafada nae, “Mitaꞌ, basa ia ra nana Au mama ka, ma Au toranoo kara. 50 Huu fo lahenda bea tao tuka Au Papa Ka nai nusatetu-ikutemaꞌ a hihii-nanaun, sira nana Au kileoboboki tea kara.”
12:1 Tui Seluꞌ Laꞌe Neuꞌ Eno Sodaꞌ a 23:25 12:3-4 1 Samuel 21:1-6; Malaka Agama ra Atoran 24:9 12:5 Susura Dudui Nadeꞌ a 28:9-10 12:7 Mateos 9:13; Hosea 6:6 12:11 Lukas 14:5 12:21 Yesaya 42:1-4 12:24 Mateos 9:34; 10:25 * 12:29 No ria na, Yesus nafada nae, Ria baraꞌai na lena neme nitu ra malaka na mai, fo riꞌ biasa ara raloo rae ‘Balsebul’. 12:30 Markus 9:40 12:32 Lukas 12:10 12:33 Mateos 7:20; Lukas 6:44 12:34 Mateos 3:7; 23:33; 15:18; Lukas 3:7; 6:45 12:38 Mateos 16:1; Markus 8:11; Lukas 11:16 12:39 Mateos 16:4; Markus 8:12 12:40 Yunus 1:17 12:41 Yunus 3:5 12:42 1 Maneꞌ ara 10:1-10; 2 Israel no Yahuda Tutui na 9:1-12 § 12:45 Fai ulu na, tepoꞌ fo ara rahani Mesiasꞌ a mamai na, ara tao tadalu boe. Tehuu besaꞌ ia ara raneta no Mesias so, boe ma ara tipa heni Ni. De besaꞌ ia ara tadalu lena. * 12:47 Duduiꞌ dedea Yunani ruma ta duiꞌ lalane kahaa hulu hitun.