16
Korĩtio ezektsa okyrysaro Sudeja ezektsa sinamybyikitsa bo nyny maha.
Abaka okyrysaro soho humo pahahyrinymyry. Kytsa tarabaja maha humo okyrysaro ty ahabo nyny maha zeka, ana ty hi tsapukte buruk metutu tsimaha iwaha tapery! Deus tyryktsa pokzi ahaokyrysaro tsipiperykynaha. Asaktsa Sudeja ezektsa sinamybyitsa bo nyny tsimaha. Karasia ezektsa asaktsa Sesus humo sispirikporẽtsa botu sibo iktsaso.
Domiko eze tsimynazuzukuknahaze watu ahaokyrysaro ty tyzinynykynaha. Iwa tsipiperykynaha ahabo mynakozoreze ba ziktsasonaha. Iwa tsimaha zeka ba:
— O Pauro mozumuku myokyrysaro ty zozotahaktsa — ba zikaha. Wastuhu ahatuk okyrysaro tsizubarẽna, asahi okyrysaro tsizubarẽna ty nyny maha. Ustsa ahatuk okyrysaro tsikaeni zuba zeka asaktsa okyrysaro tsikaeni zuba nyny maha. Mynakozoreze kytsa Serusarẽhe bo ahatsyhyryze mysipeha. Asahi mysiwatawynaha sibo papeu ty nyny my, ahawatawyhytsa soho piwataha. Kyze ahaokyrysaro kapapeu kino niwatihi pipeha Sudeja taparaktsa bo asahi Serusarẽhe eze tu maha. Wasani my zeka uta kino niwatihi situk Serusarẽhe bo mokuru.
Pauro Korĩtio ezektsa bo mynakozore mykara eze tu.
Iwaze ahabo mynakozore. Tapara Masedonia buruk my, anaezeka ba ziktare piharamu zuba. Ahabaze pyk my zeka. Aidy zikybyita kahyrizikwatu my. Hyritsik mynawõze eze tozeka ja ahabaze motare. Iwaze tsipiktsumuẽhĩnaha moparakzoze ahanamy ty kabo nyny tsimaha iwaha humo tsipiktsumuẽhĩnaha. Iwa Deus my zeka yhỹ my. Ahabo mynakozore ahabaze pykare my.
Abaka Epeso eze mopykyryk. Pẽtekoste mymyikaha bo my. Bykyze zuba ikiahatsa bo moparak. Anaeze kytsa sizubarẽtsa mysihyrinymyryky. Sizubarẽtsa Deus wasania ty ziwabytoktokonaha. Ustsa batu. Kaharere humo tahakyrikinaha. Sizubarẽtsa pikyknikinaha. Pikmyijakanaha iwatatuze sizubarẽtsa Sesus harere bo hyỹ mykaranaha.
10 Kyze Timoteo kaharaze ahabo pomoze ahapokso ba ziktapyby! Kawata Deus tarabajawy humo pahahyrinymyryky iwaze tsipokzitsinahaktsa! 11 Atahi mykyryburukta ihumo awatutaha. Mytsy myziksi naha taperyky. Iwatsahi tsitsumuẽhĩ ihumo ahamypokzitsihu ahanamy ty ibo nynytaha iwaze taokara humo tybyizuba ziu.
12 Aba Aporo soho. Motsasoikik ipe:
— O katsy ikia niwatihi kytsa tuk Korĩtio ezektsa bo tsimy — my. Atahi:
— Korĩtio ezektsa bo ka aba nurũtuka. Ba zikparak aibani zuba mynakozore. Tapara Epeso humo pepykze tu — niy.
Kaharere pepykyk.
13 Kapehawy bo hyỹ tahaktsa. Iwaze ahapunihiktsaktsa! Sesus humo ahaspirikporẽtsa Deus harere bo zuba pykyhytu hyỹ tsimykaranaha. 14 Tyharape pokzitsikinahaktsa!
15 O katukytsa Estepanus soho my. Estepanus tuktsa tsiksinynaha. Keresia ezekta atahi tapara anaeze Sesus humo tispirikporẽta. Atatukytsa niwatihi Deus tyryktsa nisitsumuẽhĩ ziknakaranaha. 16 Siharere bo yhỹ tsimykaranaha tyharapetsumuẽhĩnaha. Asaktsa Sesus humo tarabaja mykaranaha tysitsumuẽhĩnahaktsa!
17 Estepanus, Portunatus, Akaikus iwa ahatsa kabo zumunahaze, sihumo kakurẽta ikykara. Ikiahatsa nokponitsa tu tsimaha asaktsa ahatsyhyryze ziktsumuẽhĩnaha. 18 Asahi pikykusukniwykynaha. Botu sihumo ahakurẽtsa abaka pikykusukniwykynaha. Kaokzeka wasanitsa maha, ahaokze kino niwatihi simysapyrẽtsa. Myziksizonahaze siharere bo ma tsimaha. Iwa hỹ tsimaha.
19 Iwaze Asia ezektsa asahi Sesus humo sispirikporẽtsa ahahumo sihyrizikbarẽtsa. Asaktsa katuk maha Akuiro, Perisira kino niwatihi Sesus humo sispirikporẽtsa siwahoro bo inazuzuknahaze asaktsa ahahumo sihyrizikbarẽtsa. Deus pe maha:
— O Deus Korĩtio ezektsa tysisapywyky — nikaranha. 20 Mytukytsa sizubarẽtsa astsatu ahabo maha.
Tyhapeharapyryknahaktsa iwa tsipiwatawynaha ahahumo ahamypokzitsirẽtsa tsimaha.
21 Atakta katsumuẽhĩtsa tu kaharere ziwatahaka. Abaka uta katsyhyrytsa ty ahabo piwatahaka.
Uta Pauro ahabo piwatahaka papeu humo my, ikiahatsa humo kahyrizikbarẽta.
22 — Aty mypehatsa iakparawy byizeka atahi sinini my — my. Kaharere niwatihi:
Maranatá O mypehakatsa aidy tyziksizo — my.
23 Utahi:
— O Deus myzo Korĩtio ezektsa Sesus humo sispirikporẽtsa tysisapywykykta — my. 24 — O katukytsa katsa myzubarẽtsa Sesus humo myspirikporẽtsa iwatahi ahahumo kamypokzitsiukrẽta — my. Iwa hỹ. Nawa zuba my.
Pauro