3
Și era un om dintre farisei, numit Nicodim, un fruntaș al iudeilor. El a venit la Isus noaptea și I-a zis: “Rabi, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
Isus i-a răspuns: “Adevărat îți spun că, dacă cineva nu se naște din nou, nu *poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
Nicodim I-a zis: “Cum se poate naște un om când este bătrân? Poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască?”
Isus a răspuns: “Adevărat vă spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce este născut din carne este carne. Ceea ce este născut din Spirit este spirit. Nu vă mirați că v-am spus: “Trebuie să vă nașteți din nou”. Vântulsuflă unde vrea, iar voi îi auziți sunetul, dar nu știți de unde vine și încotro se îndreaptă. La fel este oricine este născut din Spirit.”
Nicodim I-a răspuns: “Cum pot fi acestea?”
10 Isus i-a răspuns: “Ești tu învățătorul lui Israel și nu înțelegi aceste lucruri? 11 Adevărat îți spun că noi spunem ceea ce știm și dăm mărturie despre ceea ce am văzut, iar tu nu primești mărturia noastră. 12 Dacă v-am spus lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune lucruri cerești? 13 Nimeni nu s-a înălțat la cer decât Cel care S-a coborât din cer, Fiul Omului, care este în ceruri. 14 După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 17 Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin El. 18 Cine crede în El nu este judecat. Cel care nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu. 19 Aceasta este judecata: că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai degrabă întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se descopere faptele. 21 Dar cel care face adevărul vine la lumină, pentru ca faptele lui să fie descoperite, ca să se vadă că au fost făcute în Dumnezeu.”
22 După aceste lucruri, Isus a venit cu ucenicii Săi în ținutul Iudeii. A rămas acolo cu ei și a botezat. 23 Ioan boteza și el în Enon, lângă Salim, pentru că acolo era multă apă. Ei au venit și au fost botezați; 24 căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. 25 De aceea, s-a iscat o dispută între discipolii lui Ioan și unii iudei în legătură cu purificarea. 26 Aceștia au venit la Ioan și i-au zis: “Rabi, cel care era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai mărturisit, iată că el botează și toată lumea vine la el.”
27 Ioan a răspuns: “Nimic nu poate primi omul, dacă nu-i este dat din cer. 28 Voi înșivă mărturisiți că am spus: “Nu eu sunt Hristosul”, ci “Eu am fost trimis înaintea lui”. 29 Cel care are mireasa este mirele; dar prietenul mirelui, care stă în picioare și îl aude, se bucură foarte mult din cauza glasului mirelui. De aceea bucuria mea este deplină. 30 El trebuie să crească, dar eu trebuie să mă micșorez.
31 “Cel ce vine de sus este mai presus de toate. Cel care vine de pe pământ aparține pământului și vorbește despre pământ. Cel care vine din cer este mai presus de toate. 32 Ceea ce a văzut și a auzit, despre aceasta mărturisește; și nimeni nu primește mărturia lui. 33 Cel care a primit mărturia lui și-a pus pecetea pe aceasta: Dumnezeu este adevărat. 34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu; căci Dumnezeu dă Duhul fără măsură. 35 Tatăl îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui. 36 Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu§ ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui.”
* 3:3 Cuvântul tradus “din nou” aici și în Ioan 3:7 (ἄνωθεν) înseamnă, de asemenea, “din nou” și “de sus”. 3:8 Același cuvânt grecesc (πνεῦμα) înseamnă vânt, suflare și duh. 3:16 Expresia “unicul născut” provine din cuvântul grecesc “μονογενη”, care este uneori tradus prin “unicul născut” sau “unicul și unicul”. § 3:36 Același cuvânt poate fi tradus în acest context prin “nu ascultă” sau “nu crede”.