3
În al cincisprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar, când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod era tetrarh al Galileii, iar fratele său Filip era tetrarh al ținutului Ituraei și al Traconitei și Lisanias tetrarh al Abilenei, în timpul marii preoții a lui Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. El a venit în toată regiunea din jurul Iordanului, predicând botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia,
“Glasul cuiva care strigă în pustiu,
'Pregătiți calea Domnului.
Fă-i cărările drepte.
Orice vale va fi umplută.
Fiecare munte și deal va fi doborât.
Cele strâmbe vor deveni drepte,
și căile aspre să fie netede.
Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”
De aceea a zis mulțimilor care ieșeau să fie botezate de El: “Neam de vipere, cine v-a pus în gardă să fugiți de mânia viitoare? De aceea, dați roade demne de pocăință și nu începeți să spuneți între voi: “Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Avraam copii din aceste pietre!”. Chiar și acum toporul se află la rădăcina copacilor. Așadar, orice copac care nu produce fructe bune este tăiat și aruncat în foc.”
10 Și mulțimile L-au întrebat: “Ce trebuie să facem?”
11 El le-a răspuns: “Cine are două haine, să le dea celui care nu are. Cine are de mâncare, să facă la fel.”
12 Au venit și vameșii să fie botezați și I-au zis: “Învățătorule, ce trebuie să facem?”
13 El le-a zis: “Nu culegeți mai mult decât ceea ce vi se cuvine”.
14 Și soldații l-au întrebat și ei: “Și noi? Ce trebuie să facem noi?”
El le-a spus: “Nu luați de la nimeni prin violență și nu acuzați pe nimeni pe nedrept. Fiți mulțumiți cu salariile voastre”.
15 Pe când norodul era în așteptare și toți oamenii se gândeau în inimile lor dacă nu cumva Ioan este Hristosul, 16 Ioan le-a răspuns tuturor: “Eu vă botez cu apă, dar vine Cel mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalelor. El vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 17 În mâna Lui este vânturatorul, va curăța bine aria și va strânge grâul în hambarul Său, dar va arde neghina cu foc nestins.”
18 Apoi, cu multe alte îndemnuri, propovăduia poporului vestea cea bună. 19 Dar Irod tetrarhul, fiind mustrat de el pentru Irodiada, soția fratelui său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, 20 a adăugat la toate acestea și aceasta: a închis pe Ioan în temniță.
21 Și când tot poporul era botezat, Isus, botezat și el, se ruga. Cerul s-a deschis 22 și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, iar din cer s-a auzit un glas care zicea: “Tu ești Fiul Meu preaiubit. În tine sunt binevoitor”.
23 Isus însuși, când a început să învețe, era în vârstă de vreo treizeci de ani, fiind fiul lui Iosif, fiul lui Heli, 24 fiul lui Matei, fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Jannai, fiul lui Iosif, 25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Naggai, 26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Iosif, fiul lui Iuda, 27 fiul lui Joanan, fiul lui Reșea, fiul lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, fiul lui Neri, 28 fiul lui Melchi, fiul lui Addi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmodam, fiul lui Er, 29 fiul lui Iosif, fiul lui Eliezer, fiul lui Jorim, fiul lui Matei, fiul lui Levi, 30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Iona, fiul lui Eliachim, 31 fiul lui Melea, fiul lui Menan, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, 32 fiul lui Isai, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nahșon, 33 fiul lui Aminadab, fiul lui Aram, fiul lui Hezron, fiul lui Pereț, fiul lui Iuda, 34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor, 35 fiul lui Serug, fiul lui Reu, fiul lui Peleg, fiul lui Eber, fiul lui Șelah, 36 fiul lui Cainan, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37 fiul lui Matusalem, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Mahalaleel, fiul lui Cainan, 38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.