16
Vă încredințez pe Febe, sora noastră, care este slujitoare a adunării din Cencreea, ca să o primiți în Domnul, în chip vrednic de sfinți, și să o ajutați în tot ceea ce va avea nevoie de la voi, căci ea însăși a ajutat pe mulți și pe mine însumi.
Salutați pe Prisca și pe Acuila, tovarășii mei de muncă în Hristos Isus, care și-au riscat gâtul pentru viața mea și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate adunările neamurilor. Salutați adunarea care se află în casa lor. Salutați-l pe Epaeneț, preaiubitul meu, care este cel dintâi rod al Ahaiei pentru Hristos. Salutați-o pe Maria, care a muncit mult pentru noi. Salutați-i pe Andronic și pe Junia, rudele mele și tovarășii mei de închisoare, care sunt remarcabili printre apostoli, care au fost și ei în Hristos înaintea mea. Salutați-l pe Amplias, iubitul meu în Domnul. Salutați pe Urbanus, tovarășul nostru de muncă în Hristos, și pe Stachys, iubitul meu. 10 Salutați pe Apelles, cel aprobat în Hristos. Salutați-i pe cei din casa lui Aristobulus. 11 Salutați pe Irodion, ruda mea. Salutați pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. 12 Salutați pe Tryphaena și Tryphosa, care lucrează în Domnul. Salutați-o pe Persis, cea iubită, care a lucrat mult în Domnul. 13 Salutați pe Rufus, cel ales în Domnul, pe mama lui și pe ai mei. 14 Salutați pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas și pe frații care sunt cu ei. 15 Salutați pe Filologus și pe Iulia, pe Nereus și pe sora lui, pe Olimpa și pe toți sfinții care sunt cu ei. 16 Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Vă salută adunările lui Hristos.
17 Acum, fraților, vă rog să vă uitați la cei ce fac dezbinări și prilejuri de poticnire, împotriva învățăturii pe care ați învățat-o, și să vă depărtați de ei. 18 Căci cei ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Isus Hristos, ci propriei lor pântece; și prin vorbirea lor netedă și lingușitoare înșală inimile celor nevinovați. 19 Căci ascultarea voastră a devenit cunoscută de toți. De aceea mă bucur pentru voi. Dar doresc ca voi să fiți înțelepți în ceea ce este bun, dar nevinovați în ceea ce este rău. 20 Și Dumnezeul păcii îl va zdrobi repede pe Satana sub picioarele voastre.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.
21 Timotei, tovarășul meu de muncă, vă salută, precum și Lucius, Iason și Sosipater, rudele mele. 22 Eu, Tertius, care scriu scrisoarea, vă salut în Domnul. 23 Gaius, gazda mea și gazda întregii adunări, vă salută. Erastus, trezorierul orașului, vă salută, la fel ca și fratele Quartus. 24 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți! Amin. 25  *
* 16:25 TR plasează Romani 14:24-26 la sfârșitul lui Romani în loc de la sfârșitul capitolului 14 și numără aceste versete 16:25-27.