10
Malangga soldꞌadꞌu Roma esa, nara na Kornelis, noꞌe Petrus
Leleꞌ naa, hambu soldꞌadꞌu Roma esa, naran Kornelis. Ana leo mia kota Kaisarea. Kornelis ia, dadꞌi malangga mia soldꞌadꞌu natun esa. Ara mia dodꞌooꞌ, mia Italia rema. Kornelis no basa ume isi nara rala nara hii-nau neu Lamatualain. Te atahori Roma hetar nda onaꞌ naa sa. Kornelis tulu-fali atahori hata-taaꞌ, ma ana hii hule-oꞌe neu Lamatualain.
Faiꞌ sa, mbei ma liiꞌ telu bobꞌo na, onaꞌ a nalamein. Ana nita relo-relo Lamatualain ate Na esa mia sorga noꞌe nae, “Kornelis!”
Kornelis nita e, de namatau seli. Ana natane nae, “Taꞌo bee, malangga?”
Ate naa nataa nae, “Lamatualain rena hule-oꞌe ma, ma nasanedꞌa rala malole ma neu atahori hata-taaꞌ ra. Ana o mete-seꞌu nggo boe. De ia naa, denu atahori esa kota Yope neu fo noꞌe nendi atahori esa, naran Simon Petrus. Ana numban sia ume esa sia tasi suu na, no tukan nameu banda rouꞌ sa, naran Simon.”
Lamatualain ate Na mia sorga olaꞌ basa ma, ana lao hela Kornelis. De Kornelis noꞌe mana tao-ues nara rua no soldꞌadꞌu na esa. Soldꞌadꞌu naa, rala na o hii-nau neu Lamatualain boe. Kornelis dui basa naa ra, ma denu se risiꞌ kota Yope.
Petrus nema seꞌu Kornelis
Mbila reorendu na ma, Kornelis dedenu nara rae deka Yope ena. Leleꞌ naa, Petrus neu hule-oꞌe mia Simon ume nambeleon ataꞌ.
10 Ana hule-oꞌe te namedꞌa ndoe. Ana nahati atahori ra tao nanaat mei ata neu. Leleꞌ ana hule-oꞌe ma, Lamatualain natudꞌu e onaꞌ ana nalamein. 11 Onaꞌ lalai a sii, ma teme loa-naruꞌ sa sou, doko-doko sia buku ka haaꞌ ra. Teme loa-naruꞌ naa, loe nema. 12 Sia temeꞌ naa, nita banda mataꞌ-mataꞌ. Hambu banda ei haaꞌ, banda mana nodꞌoꞌ, ma mbuiꞌ mataꞌ-mataꞌ.
13 Ana rena haraꞌ esa denu e nae, “Petrus! Fela leo! Hala banda ra fo mua!”
14 Te Petrus nataa nae, “Nda bisa sa Lamatuaꞌ! Afiꞌ taꞌo naa! Au nda feꞌe ua ita banda mataꞌ naa ra sa! Hai atahori Yahudi ra miluli banda naa ra!”
15 Te hara-liiꞌ naa olaꞌ baliꞌ nae, “Mete ma Lamatualain nae saa meumareꞌ, naa afiꞌ mae manggenggeoꞌ!” 16 Temeꞌ naa sou lao telu ma Petrus o rena hara-liiꞌ lao telu boe, aiboiꞌ ma temeꞌ a nenebotiꞌ baliꞌ lalai ata neu.
17 Petrus feꞌe dudꞌuꞌa neu-nema nae nahine meit naa sosoa na, te Kornelis ana dedenu nara losa Simon ume na ena. Ara rii-rii sia lelesu mataꞌ ena. 18 Ara roꞌe tenu umeꞌ a de ratane rae, “Hai sangga fuiꞌ esa numban sia ume ia. Naran Simon Petrus. Amaꞌ nahine e, do?”
19 Petrus feꞌe dudꞌuꞌa saa fo nitaꞌ naa sosoan ma, Lamatualain Dula-dale Meumare Na nafadꞌe e nae, “We, Petrus. Atahori* sia raeꞌ, rema sangga nggo. 20 Onda fo tungga se leo. Afiꞌ mumutau. Mae sira nda atahori Yahudi sa, ho afiꞌ melu-mudu se mae atahori manggenggeoꞌ, tungga atahori Yahudi ra adat na. Te Au, mana denu se rema haꞌi nggo.” 21 Basa ma, Petrus onda de neu nandaa no se. Natane nae, “Au ia, fo hei sanggaꞌ a. Hei parlu sa?”
22 Ara rataa rae, “Malangga soldꞌadꞌu Roma esa denu hai ima. Ana malangga mia soldꞌadꞌu natun esa. Rala na ndos, ma hii-nau neu Lamatualain. Atahori Yahudi naeꞌ bubꞌuluꞌ malole na ena. Feꞌe afis sa, Lamatualain ate Na mia sorga denu hai malangga ma noꞌe amaꞌ muu sia ume na. Ana nae rena mia amaꞌ.”
23 Petrus rena nala ma, noꞌe se sungguꞌ tetembaꞌ naa sia naa. Fetu na ma, ara fela de Petrus lao no se. Lamatuaꞌ Yesus atahori Na hira sia Yope, o reu ramaloloꞌ ro se boe.
24 Tetembaꞌ naa ara sungguꞌ sia dalaꞌ. Mbilaꞌ neu dei de ara losa Kaisarea. Ara losa Kornelis ume na, te ana nahati se ena. Ana naꞌabꞌubꞌue nala bobꞌonggi nara ma nonoo nara sia naa. 25 Petrus nae ume rala neu ma, Kornelis nelaꞌ neu, sendeꞌ lululangga na, fo beꞌutee neu e. 26 Te Petrus nafefela e nae, “Aꞌa! Rii-rii leo. Afiꞌ beꞌutee neu au. Te au ia, atahori onaꞌ aꞌa boe.”
27 Kornelis rena taꞌo naa ma, ana nambariiꞌ. Boe ma ruꞌa se ola-olaꞌ fo rae ume rala reu. Petrus mete neu ma, nita atahori hetar raꞌabꞌubꞌue sia naa, rahani e. 28 Ana mete ndule se, ma olaꞌ nae, “Toronoo nggare. Hei bubꞌuluꞌ hai atahori Yahudi ra adat ma. Hai nda miꞌibꞌue mo atahori feaꞌ ra sa. Saa fai, masoꞌ ume nara rala. Te Lamatualain natudꞌu au nae, mete ma Eni olaꞌ nae saa meumareꞌ, au afiꞌ ae naa manggenggeoꞌ. De ia naa, au nda melumudꞌu atahori feaꞌ ra sa ena. Au musi tao se onaꞌ bobꞌonggi nggara. 29 Naa de, hei moꞌe ma, au uma neuꞌ ena. Au nda nemba-nemba sa, huu Lamatualain nafadꞌe basa au ena. Te hei mifadꞌe sobꞌa dei! Hei parlu saa mia au?”
30 Kornelis dui basa-bꞌasaꞌ e nae, “Fai haa mana laoꞌ naa, bobꞌo na, au hule oꞌe mia ume ngga. Aiboiꞌ ma, touꞌ esa ririi mia mata ngga. Bua na makahahadoꞌ. 31 Ana noꞌe au nae, ‘Kornelis! Lamatualain rena basa hule-oꞌe ma ena, ma nasanedꞌa rala malole ma neu atahori hata-taaꞌ ra. 32 De ia naa, denu atahori risiꞌ kota Yope fo roꞌe atahori sa, naran, Simon Petrus. Ana numban ume esa sia tasi suu na, sia tukan nameu banda rouꞌ esa, nara na Simon boe.’ 33 Naa de, au denu atahori reu roꞌe amaꞌ. Hai moꞌe makasi, huu amaꞌ nema. De ia naa, hai miꞌibꞌue, mae rena saa fo Lamatualain denu amaꞌ nafadꞌe hai.”
Petrus olaꞌ soꞌal Lamatuaꞌ Yesus Dala Masodꞌa Na neu atahori nda Yahudi ra sa
34 Basa ma Petrus olaꞌ nae, “Ia naa, au feꞌe bubꞌuluꞌ Lamatualain mete-seꞌu basa atahori ona esaꞌ. Nda pili-tadꞌa nae atahori Yahudi, do atahori nda Yahudi sa. 35 Mete ma atahori mia leo bee-bꞌee o rala na ndos, ma ana hii hule-oꞌe neu Lamatualain, ma tungga Lamatualain hiihii-nanau Na, atahori naa tao namahoꞌo Lamatualain rala Na. 36 Hei bubꞌuluꞌ saa fo Lamatualain nafadꞌe neu hai atahori Israꞌel ra, nae Eni haitua Atahori fo Eni dudꞌu basa eniꞌ a maꞌahulu na, naeni Yesus. Yesus naa, mate fo nadameꞌ atahori no Lamatualain. Ma Ana dadꞌi Malangga neu basa atahori ra.
37 Hei o rena saa mana dadꞌiꞌ sia nusa Yudea. Dudꞌuit na eniꞌ a Yohanis nafadꞌe atahori ra nae, ara musi raloeꞌ mia salaꞌ nara. Boe ma ara musi sarani, fo dadꞌi bukti sira dame ro Lamatualain ena. 38 Lamatualain fee Dula-dale Meumare Na neu Yesus, atahori Nasaret naa. Ana o fee koasa Na neu E boe. De Yesus neu sia kambo-kamboꞌ, fo tao dala maloleꞌ fee atahori ra. Ana o tulu-fali atahori fo nitu ra malangga na tao naꞌasususaꞌ ra. Ana tao taꞌo naa, huu Lamatualain no E nakandooꞌ a. 39 Hai ia ra, mita mo mata mara, saa fo ana tao mia Yerusalem, ma ndule atahori Yahudi ra nusa na.
Te onaꞌ naa o, atahori ra feꞌe mbaku risa E mia hau ngganggeꞌ losa mate. 40 Ana mate tebꞌe-tebꞌeꞌ, te finiesan ma, Lamatualain fee Ne nasodꞌa baliꞌ. Ana natudꞌu Ao na fo atahori rahine rae Ana nasodꞌa baliꞌ ena. 41 Te nda basa atahori rita E sa, akaꞌ a hai. Ana nasodꞌa baliꞌ ma, hai mia-minu mo E. Ma Lamatualain o dudꞌu hai fo mifadꞌe Yesus Dudꞌui Malole Na neu basa atahori sia bee-bꞌee.
42 Lamatualain denu hai mi mifadꞌe relo-relo soꞌal Atahori fo Ana dudꞌu eniꞌ a maꞌahulu na, naeni Yesus. Lamatualain o soꞌu E dadꞌi mana maꞌetuꞌ dedꞌeat fo naꞌetuꞌ seka nasodꞌa nakandoo no Lamatualain, ma seka hokoꞌ. Ana o naꞌetuꞌ atahori mates ma atahori masodꞌaꞌ ra dedꞌeat nara boe. 43 Mia dalahulu na neu, Lamatualain mana ola-ola Nara dudꞌu Yesus ia, rae sudꞌiꞌ a se namahere neu E, dei fo Lamatualain simbo se, ma fee ambon neu sala nara.”
Atahori nda Yahudi ra sa simbo Lamatualain Dula-dale Meumare Na
44 Petrus feꞌe olaꞌ naꞌo naa, aiboiꞌ ma Lamatualain Dula-dale Meumare Na masoꞌ basa atahori mana renaꞌ ra. 45 Petrus nonoo Yahudi nara mana rema ro e mia Yope, ara o risiꞌ Kornelis ume na sia kota Kaisarea. Ara rita atahori hetar simbo Lamatualain Dula-dale Na ma, ara titindindi, huu feꞌe rita Lamatualain fee Dula-dale Na neu atahori nda Yahudi sa. 46 Ara rena atahori mia Kornelis ume na olaꞌ dedꞌeat mataꞌ-mataꞌ ma koa-kio Lamatualain.
Basa ma Petrus olaꞌ no nonoo nara nae, 47 “Hei mete neuꞌ ena! Atahori ia ra simbo Lamatualain Dula-dale Na onaꞌ hita boe. De ia naa, ata sarani se leo. Te esa nda ai saꞌ boe.” 48 De Petrus denu nonoo nara fo sarani Kornelis no atahori naa ra, fo ara masoꞌ dadꞌi Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara. Basa ma, ara roꞌe Petrus leo no sira fai hira fai, dei de feꞌe fee ne baliꞌ Yerusalem neu.
* 10:19 Hambu susura Yunani hira rae ‘atahori telu’ rema. Ma hambu susura esa nae akaꞌ ‘atahori rua a’. Te susura naeꞌ nda rafadꞌe rae atahori hira rema sangga Petrus. 10:34 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 10:17