11
Petrus nasalaꞌe ao na soꞌal eni sarani atahori nda Yahudi ra sa
Petrus feꞌe nda baliꞌ sa, te Yesus dedenu Nara ro atahori mamahereꞌ laen ra mia Yerusalem rena rae atahori nda Yahudi ra sa simbo Lamatualain Dudꞌui Malole Na. Petrus losa Yerusalem ma, atahori mamahereꞌ hira mia partei Yahudi* fee salaꞌ neu e, rae, “Hee! Ho tao taꞌo bee naa? Bꞌubꞌuluꞌ hita adat na, do hokoꞌ? Mumburani misiꞌ atahori nda Yahudi ra ume na sa! Ma mua-minu mo se! Afiꞌ taꞌo naa, te ara nda feꞌe tungga hita adat sunat na sa! De ara nda randaa raꞌabꞌue ro hita sa!”
Basa de Petrus dui basa manadadꞌiꞌ ra nae, “Faiꞌ sa au mia kota Yope ma, au hule-oꞌe, de Lamatualain natudꞌu au onaꞌ meit sa. Onaꞌ lalai a sii, ma teme loa-naruꞌ sa sou. Temeꞌ a doko-doko sia buku ka haaꞌ ra. Boe ma temeꞌ a loe nisiꞌ au. Au ukuloloik temeꞌ rala neu ma, ita banda mataꞌ-mataꞌ. Ita banda ei haaꞌ, banda mana nodꞌoꞌ, ma mbuiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Basa se, hita atahori Yahudi ra banda naluli nara. Basa ma, au rena haraꞌ esa denu nae, ‘Petrus! Fela leo! Hala banda ia ra, fo mua!’
Te au utaa ae, ‘Nda bisa sa, Malangga! Afiꞌ taꞌo naa! Au nda feꞌe ua ita banda mataꞌ naa ra sa! Basa banda naa ra, hai atahori Yahudi ra miluli!’
Te haraꞌ naa naselu baliꞌ nae, ‘Mete ma Lamatualain nafadꞌe nae saa meumareꞌ ena, afiꞌ mae manggenggeoꞌ fai!’
10 Au ita temeꞌ a sou lao telu boe ma, nenebotiꞌ baliꞌ lalai a neu.
11 Leleꞌ naa, atahori telu losa ume naa boe. Ara mia Kaisarea, rema sangga au. 12 Boe ma Lamatualain Dula-dale Meumare Na nafadꞌe au nae, ‘Onda fo tungga atahori ia ra leo. Afiꞌ mumutau. Mae sira, atahori feaꞌ ra o, ho afiꞌ melu-mudꞌu se, ma afiꞌ mae manggenggeoꞌ.’ Au rena basa boe ma, hita atahori ka nee nara ia ra, o tungga ro au misiꞌ Kaisarea. Sia naa, basa hai misiꞌ malangga soldꞌadꞌu Roma sa ume na. 13 Ana dui nae fai hira mana laoꞌ naa, nita Lamatualain ate Na mia sorga nambariiꞌ sia eni ume na, de nae, ‘Denu atahori reu sia Yope, fo roꞌe atahori sa, naran Simon Petrus. 14 Dei fo atahori naa natudꞌu neu nggo, mo basa ume isi mara, Lamatualain dalan fo fee ambon neu sala mara ma fee masodꞌa neu nggi.’
15 Naa de, leleꞌ au utudꞌu Lamatualain Dala Masodꞌa Na neu se, aiboiꞌ ma ara simbo Dula-dale Meumareꞌ a, onaꞌ hita simboꞌ a boe. 16 Au ita onaꞌ naa, ma usunedꞌa Lamatuaꞌ Yesus oꞌolan nae, ‘Yohanis sarani hei noꞌ a oe, te Lamatualain nau tao lenaꞌ naa fee nggi, huu naa Ana fee Dula-dale Meumare Na neu nggi.’ 17 Dadꞌi Lamatualain mana fee Dula-dale Na neu se onaꞌ Ana fee hita boe. De hei nau au labꞌan Lamatualain, do taꞌo bee? Au ae olaꞌ saa fai?”
18 Ara rena Petrus nasalaꞌe ao na taꞌo naa, ma ara nda fee salaꞌ neu e sa ena. Basa se koa-kio Lamatualain oi, “We! Manaseliꞌ ma! Lamatualain o soi dalaꞌ fo atahori feaꞌ ra lao hela dala sala nara, fo Ana fee ambon neu sala nara boe. No taꞌo naa, ara o rasodꞌa rakandoo ro E boe.”
Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara sea-saranggaa sia bee-bꞌee. Sira ruma raꞌabꞌubꞌue sia kota Antiokia
19 Leleꞌ atahori ra tao risa Stefanus ena, ara o tao doidꞌoso ma raꞌasususaꞌ Yesus atahori nara boe. Naa de, Yesus atahori nara sea-saranggaa. Ruma rela risiꞌ nusa Finisia. Ruma risiꞌ pulu Siprus, ruma fai rela raꞌadꞌodꞌoꞌ losa kota Antiokia sia nusa Siria. Boe ma ara rafadꞌe Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malole Na sia bee-bꞌee. Te ara rafadꞌeꞌ a atahori Yahudi nara. Nda rafadꞌe atahori feaꞌ ra sa.
20 Te hambu Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara mia pulu Siprus ma kota Kirene. Ruma rela rakandoo kota Antiokia sa nusa Siria. Sira ia rafadꞌe Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malole Na neu atahori nda Yahudi ra sa. 21 Lamatualain fee koasa Na neu se, de atahori mana ramahere neu Lamatuaꞌ Yesus boe ramaheta.
22-24 Basa naa ma, Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara sia Yerusalem rena rae atahori feaꞌ ra sia Antiokia ramahere Yesus ena. De ara denu atahori sa, naran Barnabas, neu seꞌu se. Barnabas ia, rala maloleꞌ, ma namahere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Lamatualain. Lamatualain Dula-dale Na o nalalao e boe.
Losa naa ma, ana nita nae, memaꞌ tebꞌe. Lamatualain ue-tao sia atahori feaꞌ ra taladꞌa nara ena. De rala na namahoꞌo. Ana huhuar se, fo ara tungga rakandoo Lamatuaꞌ Dala Masodꞌa Na tebꞌe-tebꞌeꞌ. No taꞌo naa, Lamatuaꞌ atahori Nara boe ramaheta.
25 Basa ma, Barnabas lao Tarsus neu sangga Saulus. 26 Nandaa no Saulus ma, ana kokoe e, fo baliꞌ Antiokia reu. Ruꞌa se leo sia Antiokia raꞌabꞌue ro Lamatuaꞌ atahori Nara, losa too esa. Tungga fai, ara ranori Lamatuaꞌ Dala Masodꞌa Na neu atahori naeꞌ. (Sia Antiokia, dei de atahori roꞌe Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara rae, ‘atahori Kristen’).
27 Ruꞌa se feꞌe sia Antiokia ma, atahori hira rema mia Yerusalem. Sira ia, Lamatualain mana ola-ola Na. 28 Mana ola-olaꞌ esa, naran Agabus. Lamatualain Dula-dale Na nafadꞌe e nae, “Dei fo ndoe-laꞌas manaseliꞌ dadꞌi ndule raefafoꞌ, losa nggoro-nggoroꞌ ra.” De ana neu nafadꞌe seluꞌ atahori ra. (Oꞌola na, dadꞌi leleꞌ Mane Monaeꞌ Kaesar Roma naran Klaudius, toꞌu parenda.) 29 Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara mana sia Antiokia ra rena Agabus oꞌola na ma, ara rala haraꞌ fo radꞌuru doiꞌ fee toronoo mamahereꞌ manasusaꞌ ra sia propinsi Yudea. Esa-esa fee tungga hahambu na. 30 Ara raꞌadꞌuru basa doiꞌ ra ma, ara dudꞌu Barnabas no Saulus, fo rendi doiꞌ ra fee neu lasi saraniꞌ ra sia naa, fo ara bibꞌibꞌi neu atahori manasusaꞌ ra.
* 11:2 Mete ma hambu atahori nda Yahudi sa nau tungga Yesus, atahori mia partei agama ia rafadꞌe se, fo ara musi sunat tungga atahori Yahudi ra adat na, ma ara o musi tungga basa atahori Yahudi ra atoran agama feaꞌ nara. 11:16 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 1:5 11:19 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 8:1-4 11:26 Dedꞌea ‘Kristen’ ia, dadꞌi mia dedꞌea ‘Kristus’. Sosoa na oi, ‘atahori mana tungga Kristus’. Kristus naa sosoa na, ‘Atahori meumareꞌ fo Lamatualain dudꞌu basa mia doo na fo nae haitua nema’. 11:28 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 21:10