12
Yakobis mamate na; Petrus masoꞌ bui; ma atahori mamahereꞌ ra hule-oꞌe nara
Leleꞌ naa, mane Herodes* tao doidꞌoso neu Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara ruma. Ana parenda atahori fo reu tati risa Yakobis. Yakobis naa, Yohanis aꞌa na. Yakobis mamate na, tao malangga Yahudi ra rala nara ramahoꞌo. Herodes nita ma, ana boe fua-fuaꞌ a. De nandaa no fai monaeꞌ fo rae Feta Roti Nda Tao Bibit Sa, ana denu atahori reu humu Petrus fai. Ara humu rala e, de tao bui rala neu. Boe ma ara dudꞌu soldꞌadꞌu tanaꞌ haa fo ranea bangganggatiꞌ Petrus hatuꞌ-rerelon. Tanaꞌ esa naa, atahori haa. Tungga Herodes hihii na, ana nae naꞌetuꞌ Petrus dedꞌea na sia atahori hetar mata na, mete ma basa fefetas naa. Dadꞌi leleꞌ Petrus mia bui rala, Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara hule-oꞌe nda ramaeꞌtu sa, roꞌe Lamatualain mete-seꞌu e.
Lamatualain mboꞌi Petrus mia bui a
Mbilaꞌ neu ma, Herodes nae naꞌetuꞌ Petrus dedꞌeat na mia atahori hetar mata nara. Tetembaꞌ naa, ara paꞌa Petrus no rante rua mia bui rala. Ana sungguꞌ mia soldꞌadꞌu rua taladꞌa nara. Ma soldꞌadꞌu ruma ranea sia lelesu mataꞌ.
Aiboiꞌ ma, Lamatualain ate Na mia sorga nambariiꞌ sia naa, ma kama a naronda manggareloꞌ. Ana fafae Petrus nae, “Petrus, e! Fela lai-lai!” Boe ma rante besiꞌ a etu mia lima na neuꞌ ena. Basa ma, ate a denu e nae, “Olu badꞌu ma no laopei ma!” Petrus olu basa ma, ate a denu e fai oi, “Olu badꞌu deaꞌ ma, fo tungga au leo!”
Boe ma Petrus tungga e, ma lao hela bui a. Te Petrus nae neꞌo, eni nalamein. Te onaꞌ o, dadꞌi taꞌo naa. 10 Ara seli mamana naneaꞌ kaesan no karuan ma, ara losa lelesu besiꞌ a. Lelesu a soi ao na, de ruꞌa se dea reu tungga dalaꞌ mana kota neu. Aiboiꞌ ma, Lamatualainꞌ ate Na lao hela Petrus neu naa.
11 Ate naa mopo ma, Petrus medꞌa nae, “Memaꞌ tebꞌe! Ia naa au feꞌe bubꞌuluꞌ ena. Lamatualain tebꞌe-tebꞌeꞌ haitua ate Na fo mboꞌi au mia Herodes lima na. Lamatualain tao taꞌo naa, fo atahori Yahudi ra dudꞌuꞌa deulakaꞌ na afiꞌ dai au.”
12 Basa ma, Petrus nisiꞌ inaꞌ esa ume na. Inaꞌ a, naran, Maria. Eni, Yohanis maman. Yohanis nara fea na, Markus. Sia naa atahori hetar raꞌabꞌue hule-oꞌe, roꞌe Lamatualain tulu-fali Petrus no dedꞌeat na. 13 Petrus losa naa boe ma, ana dedeu ma nggasi mia lelesu ineꞌ a. Boe ma ate inaꞌ esa, nara na Rode, neu nakaloloik seka mana nemaꞌ naa. 14 Ana rena Petrus hara na boe ma, nahine neuꞌ ena. Namahoꞌo seli, de lai-laiꞌ rala neu, nafadꞌe atahori ra nae, “We! Petrus rii-rii sia deaꞌ!” Te ana liliiꞌ de nda soi lelesu fee Petrus sa.
15 Te ara rataa rae, “Hokoꞌ to ma! Afiꞌ andiaoꞌ taꞌo naa!”
Te ana labꞌan nae, “Hokoꞌ! Tebꞌe-tebꞌeꞌ Petrus hara na! Ana sia deaꞌ naa!”
Te ara subꞌa-subꞌa a rae, “Mbei ma, atahori naa, Lamatualain ate Na mia sorga mana nanea Petrus.”
16 Ara feꞌe ralelea, te Petrus akaꞌ a nggasi nakandondooꞌ a, losa ara reu soi lelesu a. Soi rala ma, ara titindindi, huu naa, Petrus. 17 Petrus lalaes lima na fo ara nenee. Boe ma ana dui taꞌo bee de Lamatualain soi eni mia bui a. Basa de, ana denu se nae, “Mi mifadꞌe basa ia ra neu Yakobis no dedenu feaꞌ ra.” Boe ma, Petrus lao nisiꞌ mamana feaꞌ.
18 Mbila fefetu na, soldꞌadꞌu mana maneaꞌ ra mete te Petrus nese ena. Ara bingun ma ramatau seli, huu nda ritaꞌ rae dei fo saa dadꞌi neu sira sa. 19 Herodes bubꞌuluꞌ ma, ana parenda se reu sangga Petrus. Te nda randaa ro e sa. Boe ma Herodes denu paresaꞌ soldꞌadꞌu mana maneaꞌ ra. Paresaꞌ basa ma, ana denu tao risa basa se.
Basa boe ma, Herodes lao hela Yudea, de leo sia kota Kaisarea.
Mane Herodes, fo roꞌe rae Agripa, mate
20 Leleꞌ naa, hambu atahori mia kota rua, naran Tirus ma Sidꞌon. Ara hii hasa nanaat sia mane Herodes nusa na. Te dooꞌ ena, maneꞌ a namusuꞌ no se. De ara rala ralaꞌ sa rae reu badameꞌ ro e. Ara here nononggoꞌ esa fo reu randaa ro Herodes sia Kaisarea. Losa naa ma, reu raꞌabꞌue ro atahori sa sia maneꞌ a ume na, naran Blastus. Eni malangga sia maneꞌ a ume panggat na. Ara rala haraꞌ sa ro Blastus, fo ana dadꞌi mana kokoe-nanasiꞌ nara, fo soi dalaꞌ fee se randaa ro Herodes.
21 Basa de, Herodes naꞌaheiꞌ simboꞌ se, de raꞌetuꞌ rala faiꞌ sa fo randaa. Faiꞌ naa, ara tao fefetas monaeꞌ. Herodes olu badꞌu panggat na, de endoꞌ mia kadera parenda na. Boe ma ana olaꞌ no se. 22 Atahori mana sia naa ra rena hara na, ma ara koa botiꞌ e rae, “Rena haraꞌ naa! Ia nda atahori haran sa! Haraꞌ ia, meulaun seli. De laꞌi songgo e!” 23 Aiboiꞌ ma, Lamatualain ate Na esa mia sorga fee Herodes hedꞌis esa, huu ana simbo kokoaꞌ ena, ma seti hendi Lamatualain. De lalatiꞌ ra raa Herodes aon losa mate.
24 No basa manadadꞌiꞌ naa ra, Lamatualain Dudꞌui Malole Na boe nenedꞌui-bꞌenggaꞌ, ma atahori mana tungga Lamatuaꞌ Yesus Dala Masodꞌa Na boe ramaheta.
25 Barnabas no Saulus rendi basa atahori Antiokia ra tutulu-fafali nara Yerusalem reu ma, ara baliꞌ risiꞌ Antiokia. Ara ro ana soruꞌ esa, naran Yohanis. Te ara o roꞌe e, rae Markus boe.
* 12:1 Mane Herodes ia, ara o roꞌe e rae Herodes Agripa. Baꞌi na, ara roꞌe Herodes Monaeꞌ (naeni Herodes Agung). Eni ia, mana denu tao risa anahikiꞌ ra leleꞌ bonggi Lamatuaꞌ Yesus mia Betlehem. 12:3 Fai maloleꞌ naa, badeka no Fai Paska. 12:4 Kalua mia Masir 12:1-27