5
Ananias no Safira mate, huu rae sobꞌa Lamatualain Dula-dale Na
Leleꞌ naa touꞌ esa, nara na Ananias. Sao na, nara na Safira. Ara o raseo rae ombat esa. Te ara rala ralaꞌ esa fo raꞌafuniꞌ doiꞌ ruma mia rae a feli na. Seo basa rae a ma, Ananias neu nafadꞌe Lamatuaꞌ dedenu Nara oi, “Hai feꞌe seo basa rae ombat esa. Hai mae fee basa doi na neu Lamatualain.”
Te Petrus ai e oi, “Woi! Ananias! Ho seli tebꞌe o! Taꞌo bee de muꞌufuniꞌ doi rae naa? Rala ma deꞌulakaꞌ seli ena, huu ho tungga nitu ra malangga na hihii-nanau na. Ho mumburani lelekoꞌ Lamatualain Dula-dale Meumare Na! Matetu na, taꞌo ia! Ho mae seo rae ma, do nda seo sa o, naa siaꞌ a ho. Seo basa ena, mae fee doi na basa e, do hokoꞌ o, naa siaꞌ a ho. Te taꞌo bee de ho tao taꞌo naa e? Ho sobꞌa-sobꞌa munggonggoa hita atahori ia, te nda hambu atahori bisa nanggonggoa Lamatualain sa!”
Rena Petrus olaꞌ taꞌo naa boe, aiboiꞌ ma Ananias naꞌaloli, de mate neuꞌ ena. Basa atahori mana rena dudꞌuit naa, ramatau rae mate. Boe ma ana soruꞌ hira masoꞌ, de mboti-mbalu Ananias ao sisi na, de reu raꞌoi e.
Liiꞌ telu fai ma, Ananias sao na nema. Te ana nda bubꞌuluꞌ saa saꞌ boe. Ma Petrus natane nae, “Taꞌo bee, inaꞌ? Inaꞌ se seo rae a feli na baꞌu ia, do?”
Nataa nae, “Tebꞌe, Amaꞌ. Feli na baꞌu a naa ena.”
Boe ma Petrus ai e nae, “Taꞌo bee de mo sao ma mala haraꞌ esa fo sobꞌa Lamatualain Dula-dale Na? Mete neu ena! Atahori mana reu raꞌoi sao ma feꞌe baliꞌ ena. Mbei fen te, ara ndoro rendi ao sisi ma fo raꞌoi sia sao ma bobꞌoa na.”
10 Rena Petrus oꞌola na, aiboiꞌ ma, inaꞌ naa naꞌaloli de mate neu mamana na. Ana soruꞌ ra baliꞌ ma, ara rita inaꞌ naa mate ena. De ndoro rendi ao sisi na reu raꞌoi e sia sao na bobꞌoa na.
11 Basa atahori mana ramahere Yesus ra, ramatau. Ma basa atahori feaꞌ mana rena Ananias no Safira mamate na, ramatau boe.
Petrus se raꞌahahaiꞌ atahori hetar
12 Leleꞌ naa, Yesus dedenu nara tao manadadꞌiꞌ naeꞌ seli, de atahori ra rita. Ara hii risiꞌ Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ ma raꞌabꞌue ralaꞌ esa sia mane Soleman ume los na. 13 Leleꞌ naa atahori hetar koa Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara. Mete ma hambu atahori nda feꞌe namahere Yesus sa, ana nda nambarani masoꞌ naꞌabꞌue no se sa.
14 Te atahori mana ramahere Yesus, boe ramaheta. Hambu touꞌ ma inaꞌ boe. 15 Leleꞌ naa dadꞌi onaꞌ naa, losa atahori ra rendi atahori mamahedꞌiꞌ ra, de tao neu neneiꞌ ata sia dalaꞌ suu na. Ara dudꞌuꞌa oi, “Wii! Mete ma Petrus no Yohanis laoꞌ tungga ia, mae akaꞌ a ruꞌa se salao na dai atahori mamahedꞌiꞌ ia ra o, ara hai.” 16 Leleꞌ naa, atahori ra rema nda ramaꞌetu mia kambo-kamboꞌ sia Yerusalem suu na sa. Ara rendi atahori hedꞌis ra, de Lamatuaꞌ dedenu Nara rahaiꞌ basa se. Ara o rendi atahori nitu taoꞌ ra, de Lamatuaꞌ dedenu Nara mbuu hendi basa nitu ra dea reu.
Lamatuaꞌ Yesus dedenu Nara hambu sususaꞌ
17 Leleꞌ naa, atahori mana tungga Lamatuaꞌ Yesus dedenu Nara, boe ramaheta. Naa de, malangga monaeꞌ mia agama Yahudi no nonoo nara mia partei Saduki, rambedꞌaꞌ rala. 18 De ara reu humu rala Yesus dedenu nara, fo tao se bui rala reu.*
19 Te tembaꞌ neu boe, Lamatualain ate Na esa mia sorga nema nisiꞌ bui a, de soi lelesu a. Basa de no se dea reu. Ana denu se nae, 20 “Mii memaꞌ sia Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ. Mifadꞌe basaꞌ e neu atahori sia naa, fo ara tungga Lamatualain Dala Masodꞌa feu na ia.”
21 Mbila fefetu ana na, ara tungga Lamatualain ate Na parenda na. Ara risiꞌ Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a sodꞌa na, de ranori atahori ra sia naa.
Nda dooꞌ sa ma, malangga monaeꞌ a no nonoo nara rema ro atahori monaen no lasi-lasi adat mia basa Israꞌel. Ara raꞌabꞌue fo rae paresaꞌ dedꞌea agama soꞌal Lamatuaꞌ Yesus dedenu Nara. Basa de ara denu mana maneaꞌ ra reu haꞌi Petrus se mia bui, fo rae nggero dedꞌeat naa.
22 Mana manea ra losa bui a te, Petrus se nese. De ara reu rafadꞌe atahori monaen ra sia mamana dedꞌeat naa. 23 Rafadꞌe oi, “Ama nggare! Afiꞌ miminasa. Hai losa bui a ma, hai mita lelesu ra mana nggoe mates. Ma atahori mana raneaꞌ bui ra rambariiꞌ sia naa. Hai denu se soi lelesu a fo masoꞌ te, hai nda mita saa saꞌ boe.”
24 Rena taꞌo naa ma, malangga agama Yahudi ra, no malangga mana manea Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ, basa se onaꞌ mamanggonggoaꞌ ra, huu mopo dudꞌuꞌa nara.
25 Basa naa, hambu atahori esa nema nafadꞌe oi, “Ama nggare! Rena dei! Atahori fo amaꞌ se tao mia bui a, ara sia dꞌeaꞌ ia sie! Ara ranori atahori ra sia Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a!”
26 Rena taꞌo naa ma, malangga mana manea Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a noꞌe ana boa nara, fo reu humu seluꞌ Petrus no nonoo nara. Te ana boa nara ramatau, huu atahori naeꞌ rena Petrus ola-olaꞌ. Afiꞌ losa ara ramue, ma mbia risa mana manea ra. Naa de, ara reu humu seluꞌ Petrus se, te ara nda rambarani haꞌi no deres sa.
27 Basa ma ara ro Petrus se risiꞌ mamana paresaꞌ dedꞌeat. Boe ma malangga monaeꞌ a natane se oi 28 “Hai ai hei fo afiꞌ minori soꞌal Atahori mana nae tao dala masodꞌa feuꞌ naa, to? Hei ia ra, langga fatu! Hei nda tao-afiꞌ neu hai parenda ma sa, te hei tunggaꞌ a hihii-nanau mara! Hei mii minori ndule Yerusalem. Onaꞌ a hei mbia salaꞌ nema hai, mae hai mana denu atahori tao risa Yesus.”
29 Basa de Petrus nambariiꞌ dadꞌi basa dedenuꞌ ra mana ola-olaꞌ na. De ana nataa nae,
“Ama nggare! Mete ma atahori parenda na labꞌan Lamatualain hihii-nanau Na, hai nda tungga e sa. Huu hai musi tunggaꞌ a Lamatualain parenda Na! 30 Atahori mana soi hai dala masodꞌa feu ma, naeni Yesus. Eni, atahori fo hei mbaku misa sia hau ngganggeꞌ. Mia dalahulu na, hita baꞌi nara hule-oꞌe neu Lamatualain. Lamatualain ia, mana fee Yesus nasodꞌa baliꞌ.
31 Ma Lamatualain o soꞌu E dadꞌi lima ona na. Dadꞌi ia naa, Yesus toꞌu koasa onaꞌ mane monaeꞌ. Ana soi dalaꞌ fo atahori ra nenemboꞌit mia sala nara. Ana nau fee dalaꞌ neu hita atahori Israꞌel ia ra, fo hahae mia sala-singgo tara. No taꞌo naa, Lamatualain rala Na maꞌasufu losa nda mete hita atahori Israꞌel ra sala nara sa ena. 32 Te hita ia ra, tita no hita mata nara tae Yesus memaꞌ mate ena, te Ana nasodꞌa baliꞌ. Ia naa Lamatualain Dula-dale Meumare Na boe o nafadꞌe dalaꞌ ia neu atahori mana tungga Yesus Dala Masodꞌa na.”
33 Petrus olaꞌ basa ma, atahori mana endoꞌ paresaꞌ dedꞌeat naa, ramue rae tao risa Lamatuaꞌ dedenu Nara. 34 Te sia naa o hambu atahori esa tungga paresaꞌ dedꞌeat naa. Nara na Gamaliel. Atahori naeꞌ fee hadat neu e, huu eni meser mahineꞌ sia partei agama Farisi. Petrus olaꞌ basa, ma ara rae tao risa e, te Gamaliel nambariiꞌ de denu atahori ra rendi Petrus se dea reu. 35 Ara dea reu boe ma, ana olaꞌ no malangga ra sia naa oi,
“Toronoo nggare! Ata besa-bꞌesa, o! Afiꞌ losa hita haelai tao deꞌulakaꞌ atahori ia ra. Ata duꞌa naruꞌ dei. 36 Hei feꞌe misinedꞌa atahori esa nara na Teudas, to? Ana mate dooꞌ ena, te feꞌe masodꞌa na, ana soꞌu ao na oi, eni atahori monaeꞌ, losa mbei ma atahori natun haa tungga e. Te leleꞌ atahori tao risa e, ana mana tungga nara rela sea-saranggaa, losa ia nda hambu esa saꞌ boe. Ara rela raeo ena!
37 Hei musi misinedꞌa dudꞌuit esa fai. Leleꞌ naa mana parenda ra reken atahori sia nusaꞌ ia. Hambu atahori esa, nara na, Yudꞌas, mia propinsi Galilea. Atahori naeꞌ tungga e boe. Te atahori tao risa e. De basa atahori mana tungga e o rela dii-ona losa mopo se.
38 Dadꞌi toronoo nggare! Au duꞌa taꞌo ia: ata afiꞌ tao tisa se. Hela se neuꞌ ena. Mete ma nenori nara no leleo-lalao nara lao mia atahori, mae taꞌo bee o nda naꞌatataaꞌ nala dooꞌ sa, te mopo se neuꞌ ena. 39 Te mete ma nenori nara nema mia Lamatualain, naa hei nda bisa mitudꞌaꞌ se sa. De hei besa-bꞌesa dei. Afiꞌ losa hei labꞌan Lamatualain.”
Gamaliel ola basa ma, ara raꞌaheiꞌ tungga e. 40 Basa naa ma, ara roꞌe dedenuꞌ naa ra ralaꞌ reu, de ara denu atahori ra filo se. Ara ai se sudꞌi ingga-inggaꞌ Yesus nara na. Basa de, ara mboꞌi hendi se.
41 De Lamatuaꞌ dedenuꞌ naa ra lao hela mamana nggero dedꞌeat naa. Ara duꞌa rae mae nara nara maꞌafo huu tungga Yesus, te ramahoꞌo huu Lamatualain nita se randaa hambu sususaꞌ onaꞌ naa. Naa de, rala nara ramahoꞌo seli. 42 Tungga fai, ara reu ranori atahori rae, “Atahori fo Lamatualain dudꞌu mia dalahulu na, naeni Yesus.” Ara rafadꞌe dalaꞌ naa nakandoo a sia atahori ra ume nara, ma sia Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a.
* 5:18 Dedꞌeat naa sia dedꞌea Yunani sosoa na rua. Esa nae, “tao bui monaeꞌ rala neu.” Ma esa nae, “tao bui rala neu fo naꞌamamaeꞌ se sia atahori ra mata na.” 5:28 Mateos 27:25