6
Ara tengga atahori hitu fo tao mataꞌ neu hatataaꞌ ra
Leleꞌ naa, Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara boe ramaheta. Te ara olaꞌ dedꞌeat rua. Ruma, atahori Yahudi mana olaꞌ dedꞌea Aram. Ma ruma atahori Yahudi mana olaꞌ dedꞌea Yunani. Dꞌodꞌoo ma hambu nereresit sia babꞌanggi ka ruaꞌ naa ra. Mana olaꞌ dedꞌea Yunani ra nda hii ro mana olaꞌ dedꞌea Aram ra sa. Ara rae, “Ia, nda matetuꞌ sa! Mete ma hei babꞌanggi nanaat fai-fai esa, na afiꞌ pili-tadꞌa! Te hai ina falu mara nda hambu babꞌanggi nara sa.”
Naa de, dedenu ka sanahulu ruaꞌ ra, roꞌe raꞌabꞌue basa Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara. De ara olaꞌ rae, “Toronoo nggare! Mete ma hai hahae fo tao mataꞌ neuꞌ a hei nanaa-nininu mara, bisa, te naa, nda nandaa sa! Huu hai musi minori Lamatualain Dedꞌea-oꞌola Na nakandooꞌ a. Dadꞌi malole lenaꞌ, hei tengga atahori hitu mia hei. Sangga atahori hadꞌa maloleꞌ, mana rahine rendi ao nara, ma rahine dalaꞌ naeꞌ, ma Lamatualain Dula-dale Na ator masodꞌa na. Mete ma hei tengga mala atahori onaꞌ naa ena, dei fo hai soꞌu se fo tao mataꞌ neu nanaa-nininuꞌ ra. Naa fo hai bisa hule-oꞌe no minori Lamatualain Dedꞌea-oꞌola Na.”
Ara raꞌaheiꞌ Petrus se oꞌola nara. De ara tengga atahori hitu.
Esa nara na Stefanus. Ana namahere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Lamatuaꞌ Yesus, ma Lamatualain Dula-dale Meumare Na pake e. Ma feaꞌ ra:
Filipus
Prokorus
Nikanor
Timon
Parmenas
ma Nikolas mia kota Antiokia. Ana nda atahori Yahudi sa, te masoꞌ agama Yahudi ena.
Basa de, ara ro atahori ka hituꞌ ia ra, risiꞌ Lamatuaꞌ dedenu Nara. Ara ndae lima nara neu se, ma hule-oꞌe fo soꞌu se dadꞌi atahori mana tao-mataꞌ neu nanaa-nininuꞌ. Naa fo, atahori hatataꞌ ra hambu ona esaꞌ.
Dadꞌi Lamatualain Dedꞌea-oꞌola Na nenedꞌui-bꞌengga sia bee-bꞌee. Atahori mana tungga Yesus Dala Masodꞌa Na, boe ramaheta rakandooꞌ a sia Yerusalem. Malangga agama Yahudi hetar ra o lali risiꞌ Yesus atahori nara.
Ara humu Stefanus
Leleꞌ naa Lamatualain natudꞌu rala malolen neu Stefanus. Ana o fee koasa fo Stefanus tao manadadꞌiꞌ no manaseliꞌ fo atahori hetar rita no mata nara. Sia naa, atahori Yahudi hira rema mia mamana dodꞌooꞌ. Naeni kota Kirene, kota Aleksandria, nusa Kalikia, no nusa Asia. Dalahulu na ara dadꞌi atahori feaꞌ ra ate na, te dodꞌoo ma malangga nara mboꞌi se. Basa ma ara raꞌabꞌue sia Yerusalem. Ara hiiꞌ a masoꞌ risiꞌ ume hule-oꞌeꞌ esa nara na, ‘Ate Nenemboꞌit’. Lao esa boe, ara rena Stefanus oꞌola na, te nda hii sa, de rareresi ro e. 10 Te Stefanus, atahori mahine na seli, huu ana olaꞌ nendiꞌ koasa mia Lamatualain Dula-dale Meumare Na. Naa de, ara nda rasenggiꞌ e sa. 11 Dadꞌi ara sangga dala deꞌulakaꞌ. Ara bae atahori hira fo reu olaꞌ lelekoꞌ rae, “Hai rena atahori ia olaꞌ naꞌatutudꞌaꞌ Musa no Lamatualain! Memaꞌ ana naꞌamuti taꞌo naa!”
12 Ara dunggu-mbau atahori ra, losa lasi-lasiꞌ adat Yahudi ma meser agama ra rena boe. Ara ramanasa, de reu humu Stefanus, ro e nisiꞌ mamana nggero dedꞌea agama. 13 Sakasi lelekoꞌ nara olaꞌ leli soꞌal Stefanus rae, “Atahori ia akaꞌ olaꞌ deꞌulakaꞌ soꞌal Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a. Ana o hii olaꞌ nalutu Lamatualain parenda na fo baꞌi Musa naꞌondaꞌ fee hitaꞌ a. 14 Hai o rena e olaꞌ nae Yesus, atahori Nasaret naa, nae ndefaꞌ hendi Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a. Ma Ana o nae nggari hendi hita hohoro-lalaneꞌ adat tara fo baꞌi Musa naondaꞌ fee hitaꞌ a!”
15 Boe ma, basa atahori mana endoꞌ raꞌabꞌue sia mamana nggero dedꞌea agama, mete ramemeu Stefanus, huu mata na onaꞌ Lamatualain ate Na mia sorga.