10
Besa-bꞌesa mo sudꞌiꞌ a saa sosonggoꞌ ra!
Toronoo susue nggara, e! Hei afiꞌ liliiꞌ dudꞌui dalahuluꞌ ra leleꞌ bei-baꞌi tara mia mamana rouꞌ a. Lamatualain natudꞌu dalaꞌ soaꞌ neu basa se, nendiꞌ leleeꞌ mana laoꞌ sia mata nara. Boe ma ana tadꞌa hendi tasi oeꞌ a, de no se tungga naa losa ara seli tasiꞌ a seriꞌ reu no masodꞌaꞌ. Leleeꞌ a no tasiꞌ naa, dadꞌi nekendandaaꞌ esa. Bei-baꞌi tara ramahere baꞌi Musa de nalalao se, de ara tungga leleeꞌ a, ma masoꞌ tasi oeꞌ rala reu ro e. Naa onaꞌ hita mana tamahere neu Kristus, leleꞌ hita hambu sarani, naa natudꞌu oi, hita dadꞌi Eni atahorin, ma hita rena Eni boe. Hita bei-baꞌi nara basa se raa nanaat fo Lamatualain Dula-dalen sadꞌia fee se raa. Boe ma basa se rinu oe fo Lamatualain Dula-dalen sadꞌia fee se rinu. Sira rinuꞌ naa, nandali mia fatu monaeꞌ fo Lamatualain Dula-dalen natudꞌu neu se. Sira bee reu o, fatu naa, sia ena. Fatu naa, naeni Kristus. Te Lamatualain nda hii atahori hetar tatao-nonoꞌi nara sa. Leleꞌ ara lao ndule mamana rouꞌ ma loaꞌ naa, atahori hetar mate mia naa. Dadꞌi ara raꞌoi atahori naa ra sia mamanaꞌ hetar.
Basa naa ra dadꞌi fo netudꞌu conto, fo ata afiꞌ hii tao deꞌulakaꞌ onaꞌ se. Afiꞌ songgo, onaꞌ sira ruma. Sia Lamatualain Susura Meumaren nenesuraꞌ oi, “Atahori Israꞌel ra endoꞌ raa-rinu raꞌabꞌue sia paton sapi anaꞌ a matan. Basa ma ara mulai songgo-tanggu.” Ata afiꞌ tao leli to atahori fo nda hita saon sa. Huu fai mana laoꞌ naa, ara hohongge onaꞌ naa, de atahori rifon rua nulu telu (23.000) mate siaꞌ a faiꞌ esa rala. Ata afiꞌ sobꞌa-sobꞌa tao deꞌulakaꞌ mataꞌ-mataꞌ, fo tae mete Kristus nae huku-doki nggita, do hokoꞌ. Huu atahori Israꞌel ra ruma rae sobꞌa Lamatualain taꞌo naa, boe ma Ana haitua mengge marasoꞌ hetar rema ero risa se. 10 Ata o afiꞌ unggu-remu. Huu sira ruma unggu-remu rakandooꞌ a, de Lamatualain denu aten esa mia sorga neu tao nisa se.
11 Dalaꞌ naa dai atahori Israꞌel ra, fo dadꞌi conto fee nggita. Ara suraꞌ basa se ena, de ata tanori ma afiꞌ tao tungga sala nara. Huu fai mateteꞌen deka-deka nema ena.
12 Nedꞌa-nedꞌaꞌ, e! Ia na dudꞌuꞌa mae, bisa muꞌutataaꞌ muhereꞌ ena. Te musi besa-bꞌesa, fo afiꞌ tudꞌa. 13 Leleꞌ hii mae tao deꞌulakaꞌ na, musunedꞌa te, atahori laen ra o medꞌa rita sobꞌa-douꞌ onaꞌ naa boe. Te mumuhere neu Lamatualain fo Ana tao tungga oꞌolan. Ana nda hela nggo hambu sobꞌa-douꞌ nalenaꞌ bebeꞌi-baraꞌai ma sa. Leleꞌ hambu sobꞌa-douꞌ onaꞌ naa, na, Ana fee nggo dalaꞌ sosoiꞌ. Ana nau tao nggo muꞌutataaꞌ muhereꞌ, fo afiꞌ tudꞌa.
14 Dadꞌi toronoo susue nggara, e! Mete ma atahori rae raꞌasusuuꞌ nggi fo beꞌutee neu sosonggoꞌ ra, na, mela hela naa leo! Afiꞌ eo-ao fai!
15 Au ola-olaꞌ o hei mana mihine dudꞌuꞌa naruꞌ. Hela fo ama timba-tai ao mara fo bubꞌuluꞌ saa fo au ae olaꞌ naa, tebꞌe. 16 Dudꞌuꞌa sobꞌa dalaꞌ ia dei: mete ma taa taꞌabꞌue sia Lamatuaꞌ mein, ma haꞌi tala nggalas a, de toꞌe makasi mbali E, ma tinu mia nggalas naa, na sosoan nae, hita nenepaꞌaꞌ to Kristus ena. Leleꞌ Ana fee raan nandali de mate, naa onaꞌ hita o mate boe. Leleꞌ hita bibꞌibꞌi roti a, fo hita taa, naa sosoan ona esaꞌ, naeni, hita nenepaꞌaꞌ to Kristus. Dadꞌi leleꞌ Ana mate, naa onaꞌ hita o mate boe. 17 Basa hita haꞌi babꞌanggiꞌ mia roti balok esa. Dadꞌi basa mana haꞌi babꞌanggiꞌ mia roti naa, mae hita hetar o, onaꞌ hita nenepaꞌaꞌ teu aoꞌ esa. 18 Dudꞌuꞌa sobꞌa atahori Israꞌel lele uluꞌ ra. Leleꞌ ara hala banda sia mei tutunu-hohotuꞌ a fo beꞌutee neu Lamatualain, malangga agama mana halaꞌ naa, mana hambu naa sisi a. Eni sosoan, sira nenepaꞌaꞌ ro Lamatualain, boe ma sira o nenepaꞌa ro atahori mana nendi banda tutunu-hohotuꞌ a.
19-20 Au masud ngga taꞌo bee? Leleꞌ atahori nda mana rahine Lamatualain sa rae fee tutunu-hohotuꞌ neu sosonggo nara, naa nda naꞌena sosoan saa sa boe, do? Huu sosonggoꞌ naa ra, akaꞌ paton mates ra! Hokoꞌ! Au masud ngga taꞌo ia: leleꞌ atahori hala banda dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fee neu sosonggo nara, ara songgo dula-dale deꞌulakaꞌ ra. Te ara nda beꞌutee neu Lamatualain matetuꞌ a sa. Dadꞌi au nda nau nggi nenepaꞌa mo dula-dale deꞌulakaꞌ onaꞌ naa sa. 21 Mete ma hei nenepaꞌaꞌ mo Lamatuaꞌ, ma minu mia nggalas sia Lamatuaꞌ mei tutunu-hohotun, na, ama afiꞌ mii mibali mo dula-dale deꞌulakaꞌ ra, ma minu mia sira nggalan leleꞌ atahori songgo se. Huu naa sosoan nae, hei nenepaꞌaꞌ mo dula-dale deꞌulakaꞌ ra ena. Onaꞌ naa boe, mete ma hei mia sia Lamatuaꞌ mei tutunu-hohotun, ama sudꞌi boe mia sia sira mein fai. Huu naa sosoan nae, hei nenepaꞌaꞌ mo dula-dale deꞌulakaꞌ ra! Nggoaꞌ, re! 22 Hei duꞌa taꞌo bee? Mae tao hita Lamatuan horo-mbala nggi, do? Naa soe ena! Mbei ma duꞌa mae hei maꞌadꞌereꞌ lenaꞌ E, do?
Tao basa-bꞌasaꞌ e fo soꞌu nenanaru Lamatualain naran
23 Mbei ma hei mae, “Au sudꞌiꞌ a ae tao saa na bole. Huu naa au hak ngga.” Tebꞌe. Misinedꞌa te, nda basa dalaꞌ ra, maloleꞌ soaꞌ neu nggo sa. Ma nda basa dalaꞌ ra, tulu-fali tao maꞌadere rala ma sa. 24 Afiꞌ sangga akaꞌ a hahambuꞌ soaꞌ neuꞌ a aom. Malole lenaꞌ, sangga hahambuꞌ soaꞌ neu atahori laen boe.
25 Dadꞌi au hule taꞌo ia: mete ma hasa sisi sia mamana neseo-nehasaꞌ, na, mia. Sudꞌi boe mitane fai, “Ia sisi sosonggoꞌ, do?” Do duꞌa mae, “Au ua sisi ia, do hokoꞌ?” 26 Te sia Lamatualain Susura Meumaren nenesuraꞌ oi, “Raefafoꞌ no basa isi nara, hita Lamatuan enan.”
27 Mete ma hambu atahori nda feꞌe ramahere Kristus sa rae, “Ima, mia sia ume ngga!” Mete ma mae muu, na, muu leo, ma mua basa saa fo ara fee neu nggo. Sudꞌi boe mutane mae, “Au bisa ua nanaat ia ra, do hokoꞌ?” 28 (Te mete ma hambu atahori sa nema utu-utu nae, “Afiꞌ mua, huu ia sisi sosonggoꞌ,” malole lenaꞌ afiꞌ mua. Musi mete malolole atahori mana nendi haraꞌ naa, ana ai, do hokoꞌ. 29 Au masud ngga, duꞌa malolole, tungga atahori naa dudꞌuꞌan, bole mua, do afiꞌ. Afiꞌ duꞌa mae malole tunggaꞌ a hihiim.)
Tao-tao te, au bisa tao tungga hihii ngga boe. Te mete ma atahori laen duꞌa nae, naa nda maloleꞌ sa mete ma eni tao dalaꞌ esa, ona bee de nda nggolo au tao tungga hihii ngga sa, huu akaꞌ dalaꞌ naa nda maloleꞌ soaꞌ neu atahori naa sa? 30 Mete ma au oꞌe makasi mbali Lamatualain, basa ma ua, taꞌo bee de atahori olaꞌ raꞌatutudꞌaꞌ au?
31 Dadꞌi hei mae mia do, minu do, tao sudꞌiꞌ a saa, na, tao basaꞌ e fo mitudꞌu Lamatualain nara malolen. 32 Afiꞌ tao miꞌisususaꞌ atahori Yahudi, do, atahori nda Yahudi sa, do, Kristus atahori mamahere nara. 33 Tao onaꞌ au sie. Huu au sobꞌa-sobꞌa tao umuhoꞌo se sia basa dalaꞌ ra. Au sobꞌa tao maloleꞌ nda fee neu akaꞌ ao ngga sa. Te au sobꞌa tao maloleꞌ fee neu basa se, fo ara hambu masoi-masodꞌaꞌ boe.
10:1 Kalua mia Masir 13:21-22; 14:22-29 10:3 Kalua mia Masir 16:35 10:4 Kalua mia Masir 17:6; Reken 20:11 10:5 Reken 14:29-30 10:6 Reken 11:4 10:7 Kalua mia Masir 32:6 10:8 Reken 25:1-18 10:9 Reken 21:5-6 10:10 Reken 16:41-49 10:16 Mateos 26:27-28; Markus 14:22-24; Lukas 22:19-20 10:18 Malangga Agama ra Atoran na 7:6 10:19-20 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:17 10:22 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:21 10:23 1 Korintus 6:12 10:26 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 24:1