9
Leleꞌ Lamatualain denu atahori nara, Ana o fee se hak ma koasa
Afiꞌ duꞌa mae, au nda uꞌena hak fo suraꞌ taꞌo ia fee nggi sa. Huu Lamatualain denu au uu dui-bꞌengga neu atahori soꞌal Eni. Au o parna ita Yesus, hita Lamatuan. Au nenepaꞌaꞌ uꞌubꞌue ukundoo o E, boe ma basa hei o mimihere neu E boe, huu au tatao ngga. Mae atahori laen nda simbo au dadꞌi Lamatuaꞌ dedꞌenun sa o, te neꞌo ama bubꞌuluꞌ ena mae, Lamatuaꞌ denu au uu dui-bꞌengga Eni hehelu-fufulin neu nggi. Mete ma hei nau sangga eni bukti na, na, mete hei tetende-nemberii mara. Huu hei feꞌe nenepaꞌaꞌ mo hita Lamatuan!
Au ae utaa baliꞌ mbali atahori mana hiiꞌ a fua salaꞌ neu au, taꞌo ia: Hei duꞌa mae, au o Barnabas nda miꞌena hak fo simbo nanaa-nininuꞌ mia atahori fo hai minoriꞌ ra sa, do? Hei duꞌa mae, hai nda miꞌena hak fo sao ina Kristen mana bisa tungga hai mii milalao ue-tataos sia mamanaꞌ laen ra, do? Tao-tao te Lamatuaꞌ dedꞌenun laen ra ro sira sao nara boe. Lamatuaꞌ odi nara onaꞌ naa boe. Petrus o tao onaꞌ naa boe!* Do, hei duꞌa mae, akaꞌ au o Barnabas mesaꞌ nggi musi tao ues sangga doiꞌ, fo misodꞌa ma minori atahori? Hei dudꞌuꞌa mara naa, netehun saa? Mete soldꞌadꞌu ra dei. Ara nda hasa sira nanaan ma bua-baꞌun sa. Mete atahori mana ue-tao sia osi anggor a. Esa nda ena-ai e nae, “Afiꞌ mua anggor boa nara!” Mete manatadꞌa ra. Naꞌena hak fo hese susu mia bibꞌi fo ana naneaꞌ ra.
Au nda olaꞌ taꞌo naa tunggaꞌ a au, atahori biasa ia dudꞌuꞌan. Huu Lamatualain Hohoro-lalane nara o rafadꞌe dalaꞌ onaꞌ naa boe. Sia baꞌi Musa hohoro-lalanen nenesuraꞌ oi, “Leleꞌ sapi a tatabꞌu are fo ou hendi deke nara mia mbulen, afiꞌ rapa bafan fo nda naa nala sa.” Hei duꞌa mae Lamatualain nae hela neu fo akaꞌ sapi a naa nala, do? 10-11 Hokoꞌ! Ana o olaꞌ nae tao mataꞌ nema nggita boe! Huu nenesuraꞌ oi, “Atahori mana tatati rae, ma atahori mana senggi etu oru ra, leleꞌ ara tao ues, ara o bubꞌuluꞌ rae, dei fo sira simbo babꞌanggin boe.” Onaꞌ naa boe, maloleꞌ mete ma dedꞌenuꞌ atahori Kristen ra bisa simbo babꞌanggiꞌ mia sira ue-tataos nara mbule-bꞌoa nara. Huu leleꞌ hai minori nggi dala-dalaꞌ mia Lamatualain Dula-dalen, naa onaꞌ atahori mana tao tine-osi sa sela nggari. Dadꞌi leleꞌ hai minori basa, na, nda saa sa boe mete ma hai simbo nanaa-nininuꞌ mia nggi. Huu naa memaꞌ nandaa! 12 Atahori laen mana nanori nggi naꞌena hak fo simbo nanaat no sudꞌiꞌ a saa laen mia nggi, to? Boe ma hai naa, taꞌo bee? Hai hak ma lenaꞌ se fai!
Te ama bubꞌuluꞌ ena. Hai nda parna miꞌisusuuꞌ mendiꞌ hai hak ma taꞌo naa sa. Hai miꞌitataaꞌ sia dalaꞌ mataꞌ-mataꞌ, fo nda tao kai-baaꞌ mbali nggi sa. No taꞌo naa, ama hii rena Kristus Hara-lii Malolen fo hai dui neu nggi. 13 Duꞌa sobꞌa! Malangga agama mana nalalao sia atahori Yahudi ra Ume Hule-oꞌe Huuꞌ naa, rasodꞌa mia tutunu-hohotuꞌ fo atahori ra rendiꞌ a. Boe ma atahori mana lole-lau sia mei tunu-hotuꞌ a, bisa raa sisi mia banda fo atahori rendiꞌ a. 14 Onaꞌ naa boe, Lamatualain helu-fuli nae, atahori mana laoꞌ dui-bꞌengga Kristus Hara-lii Malolen, rasodꞌa mia sira ue-tataon buna-bꞌoan. Onaꞌ naa fo matetuꞌ.
15 Mae au uꞌena hak usodꞌa taꞌo naa o, au nda hii tao taꞌo naa sa. Au suraꞌ susura ia nda uꞌena masud fo hei fee sudꞌiꞌ a saa sa. Dooꞌ ena au mete-seꞌu nggi te nda oꞌe saa-saa sia nggi sa boe. Dadꞌi malole lenaꞌ au mate, te hokoꞌ na atahori duꞌa rakandooꞌ a rae au mulai hule-huleꞌ. 16 Mae au ufadꞌe atahori ukundooꞌ a soꞌal Kristus Hara-lii Malolen, te naa nda dadꞌi netehuuꞌ fo au olaꞌ naeꞌ sa. Au musi ufadꞌe atahori soꞌal Lamatuaꞌ, huu Lamatuaꞌ mana denu au taꞌo naa ena. Mete ma au nda tao tungga ue-tatao ngga onaꞌ naa sa, na, au soe ena ma! Neꞌo huku-dokiꞌ a dai au. 17 Mete ma au tao ue-tataos ia ra huu akaꞌ au hihii-nanau ngga, na, au hambu sudꞌi a saa naa ra, onaꞌ atahori mana tao ues ra simbo nggadꞌiꞌ neuꞌ ena. Te mete ma au tao ue-tataos huu Lamatuaꞌ mana denu au, na naa laen. Ana namahere au unea sudꞌiꞌ a saa mafelit naa ra. 18 Dadꞌi mete ma taꞌo naa, na nggadꞌi ngga saa? Au nda parlu simbo nggadꞌiꞌ sa? Au dui-bꞌengga Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen te nda oꞌe saa sa boe. Naa mana tao au umuhoꞌo seli. Boe ma nemehoꞌo ngga na, onaꞌ au nggadꞌi ngga boe. Dadꞌi mae au uꞌena hak mataꞌ-mataꞌ onaꞌ atahori mana naꞌena ue-tataos fo dui-bꞌengga Hara-lii Malolen, te au nda nau pake basa hak ngga naa ra sa.
19 Au ia, atahori bebꞌas mana tao ues tungga hihii-nanau ngga. Atahori nda raꞌena hak fo denu au tao ues ia do naa sa. Mae onaꞌ naa o, au tao ao ngga onaꞌ ate, fo basa atahori raꞌena hak denu au. No taꞌo naa, au bisa tulu-fali atahori hetar lenaꞌ fai fo ara raꞌatataaꞌ tungga Lamatualain. 20 Dadꞌi mete ma au uꞌubꞌue o atahori Yahudi ra, na, tao ao ngga onaꞌ atahori Yahudi ra, fo tulu-fali atahori Yahudi ra fo rahine Lamatuaꞌ. Mete ma au uꞌubꞌue o atahori mana toꞌu rahereꞌ Lamatualain Hohoro-lalanen, au tao tungga Lamatualain Hohoro-lalanen, naa fo au bisa tulu-fali se fo rahine Lamatuaꞌ, (mae au uhine ae, tao tungga Hohoro-Lalanen naa, nda bisa tao au malole o Lamatualain sa). 21 Mete ma au uꞌubꞌue o atahori nda feꞌe rahine Lamatualain Hohoro-lalanen, au dadꞌi onaꞌ se boe, fo ꞌoo se risiꞌ Lamatuaꞌ. (Au nda mboꞌi hendi Lamatualain Hohoro-lalanen fo Ana naꞌondaꞌ fee baꞌi Musa, te aleꞌ ia au usodꞌa endiꞌ Kristus Hohoro-lalanen). 22 Soaꞌ neu atahori rala nda manabeꞌiꞌ ra sa, na au tao rala ngga onaꞌ nda manabeꞌiꞌ sa boe, fo bisa kokoe se risiꞌ Lamatualain. Soaꞌ neu basa atahori, au tao ao ngga onaꞌ se, naa fo ona bee na, au bisa tulu-fali fee masoi-masodꞌaꞌ neu atahori ruma. 23 Au tao basa dalaꞌ ia ra, naa fo basa atahori bisa ramahere Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen. No taꞌo naa, hita bisa hambu babꞌanggiꞌ sia basa dala maloleꞌ ra, fo Lamatualain hii nae fee nggita.
24 Au fee nekendandaaꞌ mia mana rela masesesuꞌ ra. Atahori hetar tungga relaꞌ, te manasesu maꞌahuluꞌ a, akaꞌ atahori esaꞌ a. Dadꞌi hei esa-esa musi melaꞌ mihereꞌ fo sesu miꞌihuluꞌ soaꞌ neu Lamatualain. 25 Basa atahori mana tungga relaꞌ, musi relaꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ tungga neu akaꞌ saa fo mana nanoriꞌ a nafadꞌe, to? Ara tao ues ritaꞌ mamate nara onaꞌ naa, fo hambuꞌ a solo langgaꞌ sesesuꞌ mana dei fo mopoꞌ a. Te hita tao ues hambu nggadꞌiꞌ mana naꞌatataaꞌ losa doo na neu. 26 Dadꞌi au nda elaꞌ leli sa. Te au uhehere uhereꞌ fo elaꞌ ndoos losa nggaris mateꞌen. Mete ma neꞌesasamaꞌ au o mana matutuꞌ ra, na, au nda tutu anin sa, te au tutu dai se. 27 Au tao tungga dalan ma unori no tebꞌe-tebꞌeꞌ fo bisa uꞌutataaꞌ. Huu mete ma au ufadꞌe atahori laen ra soꞌal Lamatualain, tao-tao te au mesaꞌ nggo ulena-langga hohoro-lalaneꞌ, neꞌo Lamatualain nda simbo au sia masesesuꞌ naa sa.
* 9:5 Buku Meumareꞌ tungga dedꞌea Yunani sura oi, ‘Kefas’. Kefas naa, Petrus nara laen na. 9:9 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 25:4; 1 Timotius 5:18 9:10-11 Roma 15:27 9:13 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 18:1 9:14 Mateos 10:10; Lukas 10:7 9:21 Mateos 22:34-40; Markus 12:28-34; Lukas 10:25-28; 1 Korintus 13:1-8