8
Soꞌal nanaat fo atahori songgo-tanggu rendiꞌ
(Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 4:35, 39; 6:4)
Leleꞌ ia, au ae olaꞌ soꞌal sisi fo atahori songgo-tanggu rendiꞌ a. Basa nggita tahine naeꞌ ena, soꞌal dalaꞌ ia ra. Salan, mete ma atahori nahine naeꞌ, na ana koao, huu ana duꞌa nae eni mahineꞌ lenaꞌ atahori laen ra. Malole lenaꞌ ata sue-lai to atahori laen ra. Huu naa mana tao fee basa atahori dadꞌi madꞌere fo bisa raꞌatataaꞌ rala dooꞌ.
Mete ma hambu atahori nae eni nahine ena, naa natudꞌu oi, eni mahinen nda feꞌe dai sa. Te mete ma hambu atahori sue Lamatualain, Lamatualain nahine eni ena. Naaꞌ fo pantin.
Dadꞌi mete ma atahori esa naa nita sisi sosonggoꞌ, basa nggita bubꞌuluꞌ tae, sudꞌiꞌ a saa sosonggoꞌ sia raefafoꞌ ia, naa nda Lamatualain matetuꞌ sa. Huu tahine tae, “Hambu akaꞌ Lamatualain esa fo matetuꞌ.” ma, “basa sudꞌiꞌ a saa sosonggoꞌ fo atahori beꞌutee mbaliꞌ a, nda naꞌena sosoan saa sa boe.” Hambu sudꞌiꞌ a saa hetar sia lalai no raefafoꞌ ia atahori rafadꞌe rae, ‘lamatuaꞌ’ do ‘malangga’.
Te soaꞌ neu hita, Lamatualain akaꞌ esaꞌ a.
Eni, hita Ama na.
Basa-bꞌasaꞌ e raꞌoka sia E.
Hita tao basaꞌ e fee neu E.
Boe ma hita Lamatuan mana naꞌena hak parenda nggita, akaꞌ esaꞌ a.
Naeni, Yesus Kristus.
Lamatualain pake Yesus,
leleꞌ Ana tao basa-bꞌasaꞌ e.
Boe ma hambu tasodꞌa,
huu Yesus mana fee nggita tasodꞌa.
Te hambu atahori nda rahine dalaꞌ naa ra sa. Ara feꞌe duꞌa rakandooꞌ a soꞌal sudꞌiꞌ a saa sosonggo nara, onaꞌ dalahulun ara parna dudꞌuꞌa. Naeni de, leleꞌ ara raa sisi fo atahori parna songgo rendiꞌ, ara duꞌa rae, “Nanaat ia dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fo songgo rendiꞌ ena! Mete ma au ua sudꞌiꞌ a saa ia ra, na au feꞌe nenepaꞌaꞌ o dalaꞌ deꞌulakaꞌ ra!” Dadꞌi naa mana tao nalutu dudꞌuꞌa nara, losa ara nda bisa dudꞌuꞌa matetuꞌ sa ena, huu rala nara nda beꞌi sa. Eni netehuun saa? Nanaat nda bisa nendi nggita teu tisiꞌ Lamatualain matan sa, to? Mete ma nda taa sa, hita nda bau deꞌulaka sa. Boe ma mete ma taa, nda tao nggita dadꞌi atahori maloleꞌ sa boe, to?
Te besa-bꞌesa, o! Itaꞌ mae muꞌena hak fo tao dalaꞌ esa o, tantu naa nda feꞌe dadꞌi maloleꞌ fee neu nggo sa. Onaꞌ hambu toronooꞌ atahori mamahereꞌ esa ralan nda beꞌi sa, de mete ma nita nggo tao dalaꞌ naa, basa ma ana naꞌatunu, na, naa nda maloleꞌ sa! 10 Ho bubꞌuluꞌ aom dalaꞌ naa nda dadꞌi neu saa sa boe. Te mete ma hambu toronoom atahori mamahereꞌ ralan nda beꞌi sa, nita nggo endoꞌ mua sia ume sosonggoꞌ a rala, dei fo ana nae saa? Tantu ana duꞌa nae naa nanaa sosonggoꞌ o nda dadꞌi soꞌal soaꞌ nema eni sa boe, itaꞌ mae ara songgo rendiꞌ. 11 Muhine dalaꞌ hetar ena. Te mete ma ho tao taꞌo naa, tao mulutu atahori fo ralan nda beꞌi sa. Ma atahori naa, ho toronoo atahori mamahere ma. Kristus o mate soaꞌ neu e boe! 12 Malole lenaꞌ duꞌa taꞌo ia: mete ma ho tao toronoom fo ralan nda mana beꞌiꞌ a sa, tao dalaꞌ esa fo rae naa sala, na ho tao musalaꞌ neu se ena. Ma tao musalaꞌ neu Kristus ena boe. 13 Dadꞌi mete ma au ua sudꞌiꞌ a saa fo mana tao toronoo ngga atahori mamahereꞌ ra tudꞌa salaꞌ, na malole lenaꞌ au afiꞌ ua sisi mataꞌ naa. Mae losa babꞌasan o onaꞌ leo. Huu au nda nau fo ara tudꞌa salaꞌ rala reu sa.