16
Doiꞌ fo atahori fee fo tulu-fali neu Lamatuaꞌ atahori nara
Leleꞌ ia, au ae suraꞌ soꞌal doiꞌ fo hei midꞌuru fo tulu-fali Lamatuaꞌ atahorin mana sia Yerusalem. Au ufadꞌe atahori mamahereꞌ mana sia profinsi Galatia ra ena, sira musi radꞌuru doiꞌ taꞌo bee. Ia na, hei o musi tao tungga boe. Tungga-tungga nggarei na, basa atahori musi mbedꞌaꞌ doi nara mbei, mia sira ue-tatao nara mbule-bꞌoa nara. Afiꞌ mihani au eti, dei fo hei feꞌe mii midꞌuru doiꞌ ena. Ma mete ma au eti ena, na, hei mitudꞌu atahori fo mimihereꞌ ra, fo rendi doi tutulu-fafaliꞌ ra fee Lamatuaꞌ atahorin mana sia Yerusalem ra. Boe ma dei fo au suraꞌ susura fee malangga saraniꞌ mana sia naa ra, fo rahine mana rendi doiꞌ ra. Ma mete ma hei duꞌa mae malole mete ma au tungga boe, na, hai bisa mii mimiloloꞌ.
Paulus duꞌa-duꞌa fo nae neu sia mamanaꞌ hetar
Mete ma au laoꞌ ndule profinsi Makedonia, dei fo au eti sia hei e. Te au feꞌe ae uu sia Makedonia dei. Basa naa, dei fo au ae uu leo o nggi doo-doo mbei; mbei ma losa fula-fai maꞌasufuꞌ esa. Basaꞌ fo ama bisa mo au losa mamanaꞌ laen fai. Au masud ngga ae eti sia nggi, nda losaꞌ sa. Huu au ae leo o nggi doo-doo mbei, mete ma naa tungga Lamatualain hihii-nanaun. Te au feꞌe nau leo sia kota Efesus losa fai malole Pentakosta dei, [naeni fai lima nulu mia fai malole Paska a basa]. Huu sia ia hambu kakaꞌeꞌ maloleꞌ naeꞌ fo au feꞌe tao ue-taos nae, itaꞌ mae hambu atahori hetar feꞌe labꞌan Lamatuaꞌ ue-tataon.
10 Mete ma Timotius dadꞌi nema sia nggi, simbo e no malolole, fo ana afiꞌ duꞌa-duꞌaꞌ. Huu eni, hita Lamatuan atahori mana tao ue-tataon, onaꞌ au boe. 11 Afiꞌ fee atahori mete e rendiꞌ mata seseriꞌ. Tulu-fali e, losa ana baliꞌ no masodꞌaꞌ, fo ana bisa baliꞌ nema nisiꞌ au. Huu au o toronooꞌ laen ra, mihani e.
12 Hambu dalaꞌ esa fai. Au kokoe hita toronoon Apolos, fo ana neu mete-seꞌu nggi mo toronooꞌ laen ra. Te ana nda feꞌe nau neu sia leleꞌ ia sa. Mihaniꞌ a, mete ma ana hambu kakaꞌe maloleꞌ, dei fo ana feꞌe neti ena.
Tao dalaꞌ esa fai
13 Hei musi minea ao mara no malolole! Hei musi miꞌitataaꞌ fo mimihere mikindoo neu Lamatualain! Afiꞌ mimitau! Tao maꞌadꞌere ao mara! 14 Hei tao sudꞌiꞌ a saa, na, mitudꞌu susue mara.
15 Toronoo susue nggara e! Basa nggi bubꞌuluꞌ mae, aꞌa Stefanus no basa ume isi nara dadꞌi atahori ka esan mana ramahere neu Kristus sia profinsi Akaya. Ara o tao ues ritaꞌ mamate nara fo mete-seꞌu basa atahori mamahereꞌ mana sia naa ra. Dadꞌi au oꞌe fo 16 ama tao rerenaꞌ neu atahori mataꞌ naa. Naeni, atahori mana tao ues no manggateeꞌ fo mete-seꞌu reu esa neu atahori mamahereꞌ ra.
17 Au nau ae ita nggi. Au rala ngga namahoꞌo, huu aꞌa Stefanus, aꞌa Fortunatus, ma aꞌa Akaikus rema sia ia. No taꞌo naa, ara nggati nggi. 18 Ara tao manggatee au rala ngga, onaꞌ ara tao manggatee rala mara boe. Hei musi fee hadꞌa-hormat neu atahori onaꞌ naa ra.
Paulus haitua hara sodꞌa-moleꞌ fee basa e
19 Atahori saraniꞌ sia profinsi Asia fee nggi hara sodꞌa-moleꞌ. Aꞌa Akila, eni saon, susi Priskila,* ro basa atahori laen fo mana hii raꞌabꞌue sia ume nara o fee hara sodꞌa-moleꞌ boe, huu sira nenepaꞌaꞌ rakandoo ro hita Lamatuan. 20 Basa atahori mamahereꞌ sia ia ra o fee hara sodꞌa-moleꞌ boe.
Leleꞌ ama miꞌibꞌue, na, esa soru esa no iꞌidꞌu susueꞌ nandaa soaꞌ neu atahori mamahereꞌ ra.
21 Mete sobꞌa dei! Huu au, Paulus ia, pake au lima ngga fo suraꞌ ia: Sodꞌa-moleꞌ!
22 Seka nda naꞌena susueꞌ neu hita Lamatuan sa, dei fo Lamatualain huku-doki e.
Au hiiꞌ a utea atahori, endiꞌ hai atahori Yahudi ra dedꞌea Aram ae, “Marana ta!” Eni sosoan nae, “Lamatuaꞌ, e! Uma leo!”
23 Au hule fo Yesus, hita Lamatuan, natudꞌu rala malolen neu nggi.
24 Au sue basa nggi, huu basa nggita nenepaꞌaꞌ teu esa to Kristus, fo Lamatualain haitua nemaꞌ a.
Losaꞌ a ia ena. Sodꞌa-moleꞌ!
Mia au,
Paulus
16:1 Roma 15:25-26 16:5 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 19:21 16:8 Malangga Agama ra Atoran na 23:15-21; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 16:9-11 16:9 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 19:8-10 16:10 1 Korintus 4:17 16:15 1 Korintus 1:16 * 16:19 Susura Meumareꞌ dedꞌea Yunani sia ia suraꞌ nae, “Priska”. Priska no Priskila naa, naeni naraꞌ esa. 16:19 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:2