Paulus susura ka ruan
fee atahori mamahereꞌ sia kota Korintus
Korintus ka ruan
1
Sodꞌa-moleꞌ
Susura ia mia au, Paulus. Lamatualain denu au uu sia bee-bꞌee fo ufadꞌe atahori ra soꞌal Yesus Kristus, fo Lamatuaꞌ dudꞌu memaꞌ mia lele uluꞌ a. Hita odꞌin Timotius o sia ia boe. Ana helu hara sodꞌa-moleꞌ.
Au suraꞌ susura ia fee basa atahori mamahereꞌ mana soa raꞌabꞌueꞌ sia kota Korintus ma sia profinsi Akaya. Au hule-oꞌe mbali Lamatualain, naeni hita Aman, no Yesus Kristus, naeni hita Lamatuan. Au hule fo ratudꞌu rala malole nara neu nggi, naa fo misodꞌa no nee-nee lino-lino ma mole-dame.
Paulus noꞌe makasi mbali Lamatualain
Hai hiiꞌ a basa atahori soꞌu rananaru Lamatualain naran. Huu Eni, hita Lamatuan Yesus Kristus Aman. Basa rala susueꞌ ra raꞌoka mia Eni, boe ma Eni hiiꞌ a tao manggatee rala tara. Mete ma hita hambu sususaꞌ, na Eni mana tao namahoꞌo nggita. Naeni de hita o bisa tao tamahoꞌo atahori laen mana hambu sususaꞌ. Hita bisa tao manggatee rala nara, onaꞌ Lamatuaꞌ tao manggatee rala tara boe. Kristus hambu sususaꞌ naen seli fee hita ena. Dadꞌi, huu Kristus namedꞌa doidꞌosoꞌ mataꞌ naa ena, naeni de mete ma hita hambu sususaꞌ na, Ana tao manggatee rala tara. Mete ma hai sia ia hambu sususaꞌ na, Lamatualain tao manggatee hai rala mara. Ma mete ma hai hambu sususaꞌ, ma hai miꞌitataaꞌ no rala nemehoꞌot, na, hei o musi mihine mae, Lamatuaꞌ pake dalaꞌ naa fo tao manggatee rala mara, ma mboꞌi nggi mia deꞌulakaꞌ. Huu mete ma hei hambu sususaꞌ onaꞌ hai boe, Lamatuaꞌ tao manggatee rala mara, fo ama bisa miꞌitataaꞌ no rala nemehoꞌot. Naeni de hai mimihere mae, hei bisa miꞌitataaꞌ mihereꞌ nda minggongga sa. Huu hai bubꞌuluꞌ mae, mete ma hei hambu sususaꞌ onaꞌ hai, na Lamatuaꞌ tao manggatee rala mara, ma Ana o tao manggatee hai rala mara boe.
Toronoo nggara e! Hai hihii mara hei mihine tebꞌe soꞌal sususaꞌ fo hai hambu sia profinsi Asia. Hai medꞌa beran seli, lenaꞌ hai aru-lelembam. De helaꞌ a mbei fo hai masaloe, huu duꞌa mae, hai maeꞌ a mate ena. Hai o medꞌa beran seli, onaꞌ atahori sa feꞌe na rena mana maꞌetuꞌ dedꞌeat naꞌetuꞌ hukun mate neu e. Te basa naa ra dadꞌi, fo tamahere neu Lamatualain, afiꞌ tamahere neu ao tara. Te Lamatuaꞌ naa, naꞌena koasa fo tao nasodꞌa baliꞌ atahori mates ra. 10 Eni mana mboꞌi nggita mia deꞌulakaꞌ, leleꞌ taeꞌ a mate. Dei fo Eni o nau mboꞌi nggita mia deꞌulakaꞌ. Hita tamahena tahereꞌ tae, dei fo Ana mboꞌi nggita mia dala deꞌulakaꞌ ra nakandooꞌ a 11 Mete ma hei hule-oꞌe mikindooꞌ a fee hai, naa o tulu-fali hai boe, te Lamatualain nae tao fee hai dala maloleꞌ hetar. Ana nae tao taꞌo naa, huu atahori hetar hule-oꞌe fee hai. Ma leleꞌ atahori hetar rasanedꞌa hai, na ara roꞌe makasi naen seli neu E.
Paulus duꞌa nae tao dala feuꞌ
12 Hai bisa olaꞌ koao, huu hai bubꞌuluꞌ sia rala mara mae, saa fo hai tao sia raefafoꞌ ia, tungga Lamatuaꞌ hihiin fee hai. Hai nda dinggoꞌ hela ue-tataos naa sa, naa fo basa atahori rita hai ue-tao no rala meuꞌ. Hai o milalao ue-tatao mara, mendiꞌ mahineꞌ* laoꞌ mia Lamatualain, nda mendiꞌ mahineꞌ mana naꞌoka sia raefafoꞌ ia sa. Huu Lamatuaꞌ natudꞌu rala malolen neu hai. Naeni de hai tao ues manggate lenaꞌ, leleꞌ miꞌibꞌue mo nggi. 13 Au suraꞌ fee nggiꞌ a soꞌal dala-dalaꞌ fo ama bisa baca ma mihine. Ia naa hei mihine au masud ngga ruma ena. Te au umuhena, dei fo hei mihine no matetu-manadꞌaiꞌ. 14 Ia naa, hei feꞌe mihine mbeiꞌ a soꞌal hai. Te dei fo, mete ma hita Lamatuan Yesus Kristus baliꞌ nema, na, au umuhere hei mihine naeꞌ ena. No taꞌo naa, hei bisa olaꞌ koao soꞌal hai, onaꞌ hai o olaꞌ koao soꞌal hei.
15 Huu au umuhere hei mihine dalaꞌ ia ra, naa de maꞌahulun au parna uꞌetuꞌ ae eti seluꞌ sia nggi, naa fo ama bisa hambu papala-babꞌanggiꞌ lao rua. 16 Dadꞌi dalahulun au duꞌa, mete ma au dadꞌi eti sia profinsi Makedonia, na, au bisa tuli fo seꞌu ita nggi. Basa fo au baliꞌ mia Makedonia, au bisa tuli seluꞌ nggi. No taꞌo naa, hei bisa tulu-fali au, fo au bisa lao ukundoo profinsi Yudea uu. Te au nda dadꞌi tuli hei sa.
17 Leleꞌ au ufadꞌe ae, au ae eti seꞌu nggi, au tebꞌe-tebꞌeꞌ ae eti seꞌu nggi. Au nda uꞌetuꞌ dalaꞌ ia tunggaꞌ a hihii-nanau ngga, onaꞌ atahori laen mana sia raefafoꞌ ia sa. Au nda atahori mana dea-ralaꞌ, mana nataa nae, “Hei” te duꞌa nae “Hokoꞌ.”. Au nda atahori onaꞌ naa sa. 18 Hita bisa tamahere neu Lamatualain, huu mete ma Ana olaꞌ dalaꞌ sa, na, tantu Ana tao tungga. Naeni de hai o taꞌo naa boe. Mete ma hai mitaa mae, “Hei” na, hai nda duꞌa mae, “Hokoꞌ” sa.
19 Au, Silas, ma Timotius minori nggi soꞌal Yesus Kristus, Lamatualain Anan. Eni nda atahori mana dea-ralaꞌ mana nataa, nae “Hei”, te masud na, “hokoꞌ”. Eni ralan nda babꞌanggi sa. De mete ma ana olaꞌ, nae “hei”, na tebꞌe-tebꞌeꞌ “hei”. 20 Basa dalaꞌ fo Lamatualain helu-fuli ena, dei fo Eni tao se dadꞌi. Naeni de, mete ma Yesus helu-fuli dalaꞌ esa nae, “hei,” hita bisa tataa tae, “Tebꞌe. Naeni ena! Amin!” Huu, tahine memaꞌ saa fo Yesus nae taoꞌ a. Hai mifadꞌe dalaꞌ ia fo natudꞌu Lamatualain manaselin. 21 Lamatuaꞌ naa, mana pili nala hei ma hai boe. Eni mana soꞌu nggita dadꞌi atahorin. Eni o mana tao fee nggita taꞌatataaꞌ takandoo. 22 Eni mana fee Dula-dalen nauli nggita, ma natudꞌu duduꞌan fee nggita. Naa onaꞌ atahori sa tao eni cap na neu saa esa fo natudꞌu nae, naa eni hata-heton.
23 Au hule fo Lamatuaꞌ mana dadꞌi sakasii sia oꞌola ngga ia. Te Ana bubꞌuluꞌ au rala ngga. Ana bubꞌuluꞌ saa de au nda dadꞌi uu sia kota Korintus sa. Au nda nau tao nggi mae sa, naeni de leleꞌ naa au nda dadꞌi eti sa. 24 Hai nda soꞌu-soꞌuꞌ aom dadꞌi malangga fo denu-denuꞌ nggi mae, hei musi mimihere neu seka. Te hai tao ues miꞌibꞌue mo nggi, fo rala mara maꞌahee. Ama bisa miꞌitataaꞌ mihereꞌ, huu mimihere neu Lamatualain.
1:1 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:1 1:8 1 Korintus 15:32 * 1:12 Paulus masud na sia ia, naeni ‘mahineꞌ a mana tao atahori duꞌa naruꞌ, fo rahine dalaꞌ ra tungga Lamatuaꞌ dudꞌuꞌan’. No taꞌo naa ‘mahineꞌ’ ia, nda miaꞌ a utaꞌ sa, te mia ralaꞌ boe. 1:16 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 19:21 1:19 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:5