2
Hita musi tafadꞌe relo-relo soꞌal Lamatuaꞌ Yesus mamaten sia hau ngganggeꞌ a neu basa atahori
Toronoo susue nggara, e! Dalahulun, leleꞌ au uma sia nggi, au olaꞌ ma ufadꞌe neu nggi Lamatualain rasian fo dalahulun atahori nda rahineꞌ a sa. Te au nda olaꞌ koaot endi dedꞌea-oꞌolaꞌ naa ra sa. Ma au o nda olaꞌ endiꞌ dedꞌea madꞌikuꞌ fo utudꞌu mahine ngga sa. Leleꞌ au feꞌe uꞌubꞌue o nggi, au dudꞌuꞌa ngga taꞌo ia: au ae utudꞌuꞌ a dalaꞌ esa, naeni Yesus Kristus. Eni, Atahori fo Lamatualain helu memaꞌ eniꞌ a lele uluꞌ a nae haitua nema. Te leleꞌ Yesus nema, atahori mbaku risa E sia hau ngganggeꞌ ata. Huu akaꞌ dalaꞌ naa, fo au uhine no matetuꞌ.
Faiꞌ naa, leleꞌ au uꞌubꞌue o nggi, au medꞌa nda talalu bisa sa, au o umutau ma ao ngga foti nggeꞌe-nggeꞌe. Au oꞌola ngga, ma helu-fuli ngga, nda madꞌikuꞌ sa. Huu au nda olaꞌ endiꞌ dedꞌea lenaꞌ-lenaꞌ fo kokoe nggi sa. Hokoꞌ! Te leleꞌ au olaꞌ naa, matetuꞌ ena oi, Lamatualain Dula-dale Meumaren nauli au, no koasan sia au boe. Te au duꞌa, nda maloleꞌ sa mete ma mimihere neu Lamatualain, huu hei renaꞌ a atahori dedꞌea-oꞌola mahinen. Malole lenaꞌ ama mimihere neu Lamatualain, huu natudꞌu koasan neu nggi.
Lamatualain nanori nggita soꞌal dala-dala mahineꞌ ndoo-tetuꞌ a
Tao-tao te, leleꞌ hai ola-olaꞌ mo atahori fo nemeheren temeao ena, hai minori mendiꞌ dedꞌea-oꞌolaꞌ mana masoꞌ dudꞌuꞌat. Te nda maso dudꞌuꞌat tungga raefafoꞌ ia dudꞌuꞌat na sa, do tungga saa fo aleꞌ ia atahori mana toꞌu parendaꞌ ra hiiꞌ a ranori. Huu dei fo mopo hendiꞌ se. Te hai minori a dala-dala mahineꞌ fo Lamatualain naꞌondaꞌ nemaꞌ a. Huu dalahulun, leleꞌ raefafoꞌ nda feꞌe dadꞌi sa, Lamatualain naꞌafuniꞌ dalaꞌ naa ra. Leleꞌ ia, Ana naꞌetuꞌ nae natudꞌu rasia naa neu nggita ena, naa fo hita o hambu babꞌanggiꞌ sia Lamatualain nara manaselin. Te atahori mana toꞌu parendaꞌ leleꞌ ia, ara nda rahine no matetuꞌ Lamatualain mahinen sa. Huu mete ma ara rahine, na, tantu ara nda mbaku risa hita Lamatuan manaseliꞌ naa sia hau ngganggeꞌ a sa.
Sia Susura Meumareꞌ a nenesuraꞌ soꞌal Lamatualain rasian fo lele uluꞌ a mana nenefuniꞌ oi,
“Hambu dalaꞌ fo atahori nda feꞌe parna rita no matan sa,
ma hambu dalaꞌ fo atahori nda feꞌe rena rita no ndikin sa,
fo atahori nda bisa dudꞌuꞌa rala sa.
Tao-tao te, Lamatualain mana sadꞌia memaꞌ basa dalaꞌ naa ra ena,
fee atahori mana sue Eni.”
10 Memaꞌ dalahulun atahori nda rahine dalaꞌ naa ra sa, te leleꞌ ia Lamatualain nafadꞌe relo-relo dalaꞌ naa ra neu nggita nendiꞌ Dula-dalen.
Dadꞌi Lamatualain Dula-dalen nahine basa dalaꞌ ra. Huu Ana o paresaꞌ losa lutu-leloꞌ Lamatualain ralan boe. 11 Hita o esa-esaꞌ naꞌena dula-daleꞌ sia ralan. Naeni de hita atahori dudꞌuꞌa ma tao dalaꞌ nda ona esaꞌ sa. Boe ma nda hambu atahori laen rahine losa hita ralan sa, akaꞌ hita dula-dalen. Lamatualain o onaꞌ naa boe. Nda hambu atahori esa saꞌ boe nahine Lamatualain ralan. Akaꞌ Lamatualain Dula-dalen fo nahine tebꞌe.
12 Naa, hita simbo tala Lamatualain Dula-dalen ena, ma Eni mana nauli nggita. Naeni de hita nda tungga atahori sia raefafoꞌ ia dudꞌuꞌa nara sa. Huu Lamatualain Dula-dalen sia rala tara ena, naa de hita bisa tahine basa dala maloleꞌ fo Ana tao fee nggita ena.
13 Dalaꞌ naa ra fo hita biasa ola-olaꞌ. Huu hai mifadꞌe dala-dalaꞌ fo Lamatualain Dula-dalen nanori neu hai. Ma hai nda minori mendiꞌ dedꞌea-oꞌolaꞌ tungga atahori dudꞌuꞌan sa. Te hai minori mendiꞌ dedꞌea-oꞌolaꞌ mia Lamatualain Dula-dalen, fee atahori mana rahine Lamatuaꞌ. 14 Te mete ma hambu atahori nda nahine Lamatualain Dula-dalen sa, basa ma ana rena hai oꞌolam, ana nda nau simbo no maloleꞌ sa. Te ana duꞌa nae, “Saa naa? Nda masoꞌ dudꞌuꞌat sa!” Tao-tao te, mae taꞌo bee o, atahori naa nda bisa nahine dalaꞌ naa ra sa, huu nda nenepaꞌaꞌ no Lamatualain Dula-dalen sa. 15 Atahori mana nasodꞌa nenepaꞌaꞌ no Lamatualain Dula-dalen, mana bisa nahine basa dalaꞌ naa ra, boe ma bisa bubꞌuluꞌ bee ka ndoo-tetuꞌ. Te atahori laen ra nda uku-uli rala atahori naa sa. 16 Nda bisa sa? Te nenesuraꞌ sia Susura Meumareꞌ oi:
“Seka bisa nahine Lamatualain dudꞌuꞌan?
Do seka bisa nauli Lamatuaꞌ,
fo Ana tao tungga atahori naa nenorin?
Nda hambu esa sa boe!”
Tao-tao te, hita bisa tahine dalaꞌ naa ra, huu Kristus tulu-fali nggita fo dudꞌuꞌa tungga Eni dudꞌuꞌan.
2:3 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:9 2:9 Yesaya 64:4 2:16 Yesaya 40:13