3
Hita atahori mamahereꞌ ra musi tao ues no ralaꞌ esa fee neu Lamatualain, boe ma afiꞌ nereresi ia-naa
Toronoo susueꞌ re! Faiꞌ naa leleꞌ au sia naa, hei onaꞌ atahori nda feꞌe nenepaꞌa malole mo Lamatualain Dula-dalen sa. Huu feꞌe bubꞌuluꞌ tungga akaꞌ hei mesaꞌ nggi hihii-nanau mara, onaꞌ atahori biasa. Naeni de au nda bisa olaꞌ-olaꞌ o nggi, onaꞌ atahori moko ra sa, huu hei onaꞌ anadꞌikiꞌ re. Au musi unori nggi soꞌal dala nggafat ra, huu ama nda feꞌe bisa simbo dala mamberaꞌ sa, onaꞌ anadꞌikiꞌ nda feꞌe bisa naa sisi sa. Tao-tao te, hei musi dadꞌi maꞌadꞌereꞌ, onaꞌ atahori moko ra mana biasa raa sisi. Te leleꞌ ia hei onaꞌ anadꞌiki mana susuꞌ feꞌe ninu nahineꞌ a susu. Huu hei feꞌe duꞌa doaꞌ onaꞌ atahori mana nahine tungga akaꞌ mesaꞌ ne hihii-nanaun. Mete ma hambu atahori lenaꞌ hei naa, hei mburu-oeꞌ mo se, ma mireresi ia-naa! Naeni de au olaꞌ ae hei mihine tungga akaꞌ mesaꞌ nggi hihii-nanau mara. No taꞌo naa, hei onaꞌ atahori biasa sia raefafoꞌ ia. Huu hei ruma mae, “Au ia, Paulus atahorin!” Boe ma hambu ruma fai rae, “Au ia, Apolos atahorin!” Leleꞌ hei olaꞌ taꞌo naa, hei mitudꞌu mae, hei onaꞌ atahori biasa nda mana nahine Kristus sa.
Hei onaꞌ osi esa
Tao-tao te, Apolos naa, seka? Ma au, Paulus ia, seka? Huu hai ruꞌa nggi, dadꞌiꞌ a ate. Hai mana mitudꞌu dalaꞌ fee nggi fo bisa mimihere Kristus. Apolos nalalao ue-tataon tungga Lamatuaꞌ parendan. Au o taꞌo naa boe! Au mana ufadꞌe uꞌuhuluꞌ nggi soꞌal Kristus. Naa onaꞌ au mana sela fini. Basa ma Apolos nema nanori nggi. Naa onaꞌ eni mana nema oꞌoni fini fo au selaꞌ a. Te Lamatualain mana tao fini a mori ma naꞌamoko.
Dadꞌi atahori mana sela fini a nda naꞌena sosoaꞌ sa. Boe ma mana oꞌoni a o nda naꞌena sosoaꞌ sa boe. Akaꞌ dalaꞌ esa fo naꞌena sosoa-ndandaaꞌ. Naeni Lamatualain. Huu Eni mana tao fini a mori. Atahori mana sela nggari no atahori mana oꞌoni a, ara tao ues raꞌabuꞌe reu esa, onaꞌ sira sia nononggoꞌ sa. Boe ma, basa atahori mana nalalao Lamatuaꞌ ue-tataon, dei fo Ana bala-bꞌae bebꞌengge nara. 9a Huu hai dadꞌi Lamatualain atahori mana tao ues nara. Boe ma hei dadꞌi onaꞌ Lamatualain osin fo Ana nae taoꞌ a.
Hei onaꞌ ume sa
9b Onaꞌ naa boe, hei onaꞌ ume sa fo Lamatualain nae naririi e. 10 Naa, Lamatualain natudꞌu rala malolen nema au ena. Naeni de au onaꞌ malangga tukan. Lamatualain tulu-fali au de unori dala-dala netehuuꞌ ra neu nggi mia fefeun, fo neririi netehuuꞌ a manggateeꞌ sia masodꞌa mara. Boe ma atahori laen ra ranori nggi, de raririi sia netehuuꞌ fo au taoꞌ naa. Te tukan ra esa-esaꞌ musi tao no maloleꞌ ma neririi no matetuꞌ. 11 Netehuu manggateeꞌ a sia ena. Naeni Yesus Kristus. Dadꞌi nda hambu atahori naririi netehuuꞌ laen sia rala mara, huu Lamatualain tao netehuu matetuꞌ ena.
12 Tantu hambu atahori mana rae rafefela sia netehuuꞌ naa rendiꞌ sudꞌiꞌ a saa mataꞌ-mataꞌ. Ruma rae pake sudꞌiꞌ a saa mafelit onaꞌ lilo, doi fulaꞌ, do fatu makahahadꞌoꞌ na. Ruma rae pake sudꞌiꞌ a saa onaꞌ hau, uru, do uru fii a. 13 Te tukan ra esa-esaꞌ ue-tataon dei fo nenenitaꞌ, boe ma basa atahori bubꞌuluꞌ sira ue-tataon nara, maloleꞌ do hokoꞌ. Huu dei fo mete ma neu fai mateteꞌen, Lamatualain nau uji se, Ana natudꞌu atahori esa-esaꞌ no tatao-nonoꞌin nendiꞌ ai fo natudꞌu atahori esa-esaꞌ tatao-nonoꞌin naꞌatataaꞌ, do hokoꞌ. 14 Mete ma uji atahori esa tatao-nonoꞌin nendiꞌ ai ena, boe ma sudꞌiꞌ a saa fo eni tao nendiꞌ naa feꞌe naꞌatataaꞌ, dei fo Lamatualain fee ne nggadꞌiꞌ sia sorga. 15 Te mete ma uji atahori tatao-nonoꞌin nendiꞌ ai, boe ma sudꞌiꞌ a saa fo tao nendiꞌ neu netehuuꞌ a ata, na, kadꞌe hendi e, naa Lamatualain nda fee atahori naa nggadꞌiꞌ saa sa boe. Te tukan a feꞌe hambu masodꞌaꞌ, onaꞌ atahori mana nela dea neu mia ume mana kadꞌe hendiꞌ a ma naeꞌ a mate.
Hei ia ra, onaꞌ Lamatualain ume hule-oꞌen esa
16 Hei musi mihine mae, hei onaꞌ Lamatualain ume hule-oꞌen esa, ma Dula-dalen leo sia rala. 17 De mete ma hambu atahori tao manggenggeo Lamatualain ume hule-oꞌen, naeni mamana leleon naa, na, besa-bꞌesa o! Dei fo Lamatualain huku-doki e boe! Huu Lamatualain ume hule-oꞌen naa, meumareꞌ. Naeni de hei musi meumareꞌ boe.
18 Hei afiꞌ laka ao mara! Mete ma mae ho mahineꞌ, ma muhine tungga basa atahori raefafoꞌ ia mahine nara, naa sosoan nae nda muhine saa sa boe. Mete ma muhine ena mae, nda muhine saa-saa sa boe, dei fo feꞌe bisa munori ena. 19 Atahori raefafoꞌ leleꞌ ia dudꞌuꞌa nara, Lamatualain nae nggoaꞌ ra. Huu sia Susura Meumareꞌ nenesuraꞌ oi:
“Hambu atahori rae sira mahineꞌ re,
te dei fo Lamatualain pake sira dudꞌuꞌa deꞌulaka nara,
de teꞌe-sii baliꞌ fo tao nalutu se!”
20 Sia tatadꞌaꞌ laen nenesuraꞌ oi,
“Hita Lamatuan bubꞌuluꞌ saa fo atahori mahineꞌ ra dudꞌuꞌa ena,
boe ma atahori mana nahine eni nae tao taꞌo bee,
Ana bubꞌuluꞌ ara duꞌaꞌ a dala-dala mana parsumaꞌ ra.”
21-22 De ama afiꞌ koa-koaꞌ atahori esa mae, manaseliꞌ. Huu Lamatualain mana soꞌu atahori fo nalalao nggi. Basa e dadꞌi hei enam ena. Dadꞌi hei malangga mara, onaꞌ: au, aꞌa Apolos, ma aꞌa Peꞌu,* basa hai dadꞌi mi hei ena mara. Boe ma basa dalaꞌ sia raefafoꞌ ia dadꞌi hei ena mara, de mae hei misodꞌa do mate o, sia leleꞌ ia do fai mana nemaꞌ, basaꞌ e dadꞌi hei ena mara. 23 Ma hei dadꞌi Kristus enan. Ma Kristus dadꞌi Lamatualain enan!
3:2 Ibrani 5:12-13 3:4 1 Korintus 1:12 3:6 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:4-11, 24-28 3:16 1 Korintus 6:19; 2 Korintus 6:16 3:19 Ayub 5:13 3:20 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 94:11 * 3:21-22 Susura Meumareꞌ dedꞌea Yunani sura nae, Kefas. Kefas naa, Petrus nara laen na.