5
Hambu atahori sia hei nggareiꞌ ma naꞌaminaꞌ inaꞌ
Au rena oi, hambu atahori esa sia hei nggarei ma naꞌaminaꞌ inaꞌ. Tao-tao te, eni taoꞌ naa, deꞌulakan lenaꞌ atahori nda feꞌe nahine Lamatualain sa. Huu eni akaꞌ sunggu no ina mbala na! Te hei koao mara dei, onaꞌ hei atahori saraniꞌ mara maloleꞌ re! Matetun, hei musi mae ma susa. Atahori mana onaꞌ naa, musi oi hendi e naꞌadodꞌooꞌ!
Mae taꞌadooꞌ esa no esa o, au rala ngga sia hei e. Dadꞌi au uꞌetuꞌ atahori deꞌulakaꞌ naa dedꞌea na, onaꞌ au sia naa memaꞌ ena. Au uꞌena hak fo uꞌetuꞌ taꞌo naa, huu Yesus dadꞌi hita Lamatuan, ma au ia, Eni dedꞌenun. De ama musi endoꞌ miꞌibꞌue fo miꞌetuꞌ dedꞌeat naa, mendiꞌ Lamatuaꞌ naran. Ma au ralaꞌ esa o nggi boe. Boe ma ama musi mendi atahori naa nisiꞌ nitu ra malanggan, hela e dodꞌoo fo atahori naa nggari hendi dala-dala deꞌulakaꞌ mana sia ralan dei. Ma dei fo hita Lamatuan baliꞌ nema, na, Ana bisa fee masoi-masodꞌaꞌ neu atahori naa, sala-kilu nara.
Nda maloleꞌ sa mete ma hei olaꞌ naeꞌ! Afiꞌ liliiꞌ mae, hita sesebꞌoꞌ bibꞌit roti mbeiꞌ a, fo tao basa roti a reis. Bibit roti naa, onaꞌ atahori naa deꞌulaka nara. De mete ma hela e akaꞌ tao deꞌulakaꞌ sia taladꞌa mara, dei fo atahori saraniꞌ laen ra o tao tungga deꞌulakaꞌ boe. Mbuu hendi atahori deꞌulakaꞌ naa mia hei nggarei ma, onaꞌ maꞌahulun atahori Yahudi ra nggari hendi basa bibꞌit roti mia ume nara fo sadꞌia raa fefeta Paska. No taꞌo naa, hei feꞌe bisa dadꞌi baliꞌ onaꞌ atahori fo ralan nda hambu deꞌulakaꞌ sa. Hei musi dadꞌi onaꞌ naa boe. Lele uluꞌ a, ara hala bibꞌi lombo anaꞌ nda ma salaꞌ sa dadꞌi tutunu-hohotu Paska. Maꞌabuin ma ara tao risa Lamatualain Atahori Meumaren, de dadꞌi tutunu-hohotuꞌ mana tao nameu rala tara. Lele uluꞌ a, atahori Yahudi ra raa fefeta Paska rendiꞌ roti lepa-nggees nda mana tao bibꞌit sa. Leleꞌ ia, hita onaꞌ roti nda mana tao bibꞌit sa. Naeni de tanea ao tara fo afiꞌ tao dala-dala deꞌulakaꞌ ra, ma afiꞌ tao nemeraꞌ atahori laen rala nara. Ata musi olaꞌ takandooꞌ a ndoo-tetuꞌ a. No taꞌo naa, atahori mete na rae, hita tao basa-bꞌasaꞌ e tungga rala malole tara.
Lele uluꞌ a, au parna suraꞌ susura ae, “Afiꞌ miꞌibꞌue mo atahori mana tao leliꞌ ro touꞌ do inaꞌ fo sira nda saon sa.” 10 Au nda uꞌena masud, fo ama afiꞌ miꞌibꞌue mo basa atahori sia raefafoꞌ ia fo nda mana tao afiꞌ neu Lamatualain sa, do atahori mana bareꞌ, do atahori mana peko-lelekoꞌ mana laka-ese nala atahori sudꞌiꞌ a saa nara, do mana songgo ra. Huu mete ma taꞌo naa, na, hei musi miꞌidodꞌooꞌ ao mara mia basa atahori mana sia raefafoꞌ ia. 11 Te leleꞌ ia, au oꞌola ngga na, naeni: hei afiꞌ miꞌibꞌue mo atahori mana nae eni atahori saraniꞌ, tao-tao te ana tao leli no atahori fo sira nda saon sa, mana bareꞌ, mana songgo, mana maꞌamuti atahori naran, ninu mafu kale-kale, pepeko-lelekoꞌ nae haꞌi nala atahori sudꞌiꞌ a saa na. Hita afiꞌ taꞌabꞌue to atahori mataꞌ naa ra. Afiꞌ endoꞌ taa to se boe!
12 Hei miꞌena hak fo nile atahori saraniꞌ ra masodꞌa nara. Te au nda uꞌena hak fo uꞌetuꞌ dedꞌeat fee neu atahori nda mana ramahere Lamatualain sa. 13 Huu dei fo Mesaꞌ ne mana naꞌetuꞌ dedꞌeat fee neu atahori nda mana ramahere neu E sa. Te ama afiꞌ liliiꞌ Lamatualain Susura Meumaren suraꞌ oi, “Atahori mana nafadꞌe nae eni Lamatuaꞌ atahorin, te akaꞌ tao dala-dala deꞌulakaꞌ, na mbuu hendi e leo!”
5:1 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 22:30 5:6 Galatia 5:9 5:7 Kalua mia Masir 12:5 5:8 Kalua mia Masir 13:7; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 16:3 5:13 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 13:5; 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7