6
Atahori mamahereꞌ ra afiꞌ mo toronoo atahori mamahereꞌ laen ra risiꞌ mamana nggero-furiꞌ a
Mete ma atahori saraniꞌ esa nadedꞌea no atahori saraniꞌ laen, taꞌo bee de ama misiꞌ mamana nggero-furi sia mana maꞌetuꞌ dedꞌeat nda mana nahine Lamatualain sa? Taꞌo bee de onaꞌ naa? Malole lenaꞌ mimbiriiꞌ mi atahori mamahereꞌ ra mata nara, fo ara rauli hei dedꞌeam! Dadꞌiꞌ a ama nda bubꞌuluꞌ mae, atahori mamahereꞌ ra dei fo raꞌetuꞌ dedꞌeat fee basa atahori sia raefafoꞌ ia sa. Dadꞌi taꞌo bee de, hei nda bisa miuli mala dala anadiki anaꞌ ra sa? Matetun, dei fo hita mana taꞌetu dedꞌeat fee Lamatualain ate nara mia sorga. De tantu hei musi miuli dedꞌeat tungga-tungga fai. Lelenan fai, mete ma hei atahori mamahereꞌ hambu midꞌedꞌea soꞌal anadiki anaꞌ ra, ona bee de hei pake mana maꞌetuꞌ dedꞌeat fo atahori saraniꞌ nda fee hadꞌa-hormat neu sa?
Naa, au ae olaꞌ dalaꞌ esa fo musi tao nggi mae. Taꞌo bee? Onaꞌ sia taladꞌa mara, nda hambu atahori mahineꞌ esa sa boe fo nauli dala anadiki anaꞌ ia ra, onaꞌ dedꞌeat mana sou sia toronoo tara. Te atahori mamahereꞌ esa lea nendi toronoo na atahori mamahereꞌ nisiꞌ mana maꞌetuꞌ dedꞌeat matan! Tao-tao te mana maꞌetuꞌ dedꞌeat naa nda atahori mana namahere Lamatualain sa!
Nda matetuꞌ sa, to? Hei kala ena to, mete ma hei esa mendi esa misiꞌ mamana nggero-furiꞌ a. Malole lenaꞌ, hela toronoo ma, mete ma ana tao salaꞌ mbali nggo. Boe ma mete ma toronoo ma atahori mamahereꞌ namanaꞌo nala saa ma, malole lenaꞌ hela e haꞌi nala fo ana soa e leo! Te hei atahori mamahereꞌ esa tao salaꞌ mbali toronoon. Ma esa namanaꞌo nala mia esa. Tao-tao te basa hei atahori mamahereꞌ ra!
Hei onaꞌ nda mihine dalaꞌ ia ra sa! Tao-tao te, atahori nda mana hii tao ndoo-tetuꞌ a sa, tantu nda bisa dadꞌi Lamatualain bobꞌonggin sa. Afiꞌ minggoloꞌ ao mara fo nenepepeko-lelekoꞌ, fo tao salaꞌ! Atahori mana tao leli ro atahori fo nda sao nara sa, mana songgo, mana hohonggeꞌ, touꞌ sungguꞌ no touꞌ, 10 atahori naꞌo ra, mana bareꞌ ra, mana ninu mafuꞌ ra, mana naꞌamuti atahori naran, mana pepeko-lelekoꞌ fo haꞌi atahori sudꞌiꞌ a saa nara, huu basa atahori mataꞌ naa ra nda bisa masoꞌ dadꞌi Lamatualain atahorin sa!
11 Tao-tao te, lele uluꞌ a hei ruma memaꞌ onaꞌ naa boe! Te Lamatualain ose hendi sala-kilu mara de nameu nggi ena. Boe ma Ana soi dalaꞌ de malolole baliꞌ mo Eni ena. Ana tao basa naa ra, huu ama nenepaꞌaꞌ mo hita Lamatuan Yesus Kristus ena, ma hei o nenepaꞌaꞌ mo Lamatualain Dula-dalen ena.
Mete ma munea malolole ao ma, naa natudꞌu hadꞌa-hormat neu Lamatualain
12 Au uꞌena hak fo tao basa-bꞌasaꞌ e. Te basa saa fo au ae taoꞌ ra, neꞌo nda feꞌe maloleꞌ soaꞌ neu au sa. Boe ma, mae au uꞌena hak tao basa-bꞌasaꞌ e, te au nda nau fo dala nda maloleꞌ ra rauli ma koasa rala au sa. 13 Conto onaꞌ, atahori ra rae, “Nanaat parlu teiꞌ a, ma teiꞌ a parlu nanaat.” Ma misinedꞌa, te dei fo Lamatualain tao nalutu ruꞌa se.
Conto laen fai, ata afiꞌ pake ao tara, fo bisa tao leli to atahori nda hita saon sa. Te ata pake ao tara fo bisa tao ues fee hita Lamatuan. Ma hita aon naa, Lamatuaꞌ enan. 14 Leleꞌ hita Lamatuan Yesus mate, Lamatualain mana tao E nasodꞌa baliꞌ. Dadꞌi dei fo leleꞌ hita mate, Ana o naꞌena koasa fo tao nasodꞌa baliꞌ nggita boe.
15 Hei aom dadꞌi Kristus enan, onaꞌ hei dadꞌi mia Kristus aon seri boe. Neꞌo hei bubꞌuluꞌ dalaꞌ naa ena! De mete ma au pake Kristus aon seri, fo uu uꞌubꞌue o ina mana hohonggeꞌ ra aon, na naa taꞌo bee? Afiꞌ! Huu naa nda nandaa sa! 16 Neꞌo ama bubꞌuluꞌ ena, mete ma atahori tao leli fo sungguꞌ raꞌabꞌue ro ina mana hohonggeꞌ onaꞌ naa ra, sira ruꞌa se nenepaꞌa dadꞌi reu esa ena. Huu nenesuraꞌ sia Susura Meumareꞌ a oi, “Ruꞌa se nenepaꞌaꞌ dadꞌi esa ena.” 17 Te atahori fo masodꞌan ralaꞌ esa no hita Lamatuan, dadꞌi esa no E, onaꞌ ruꞌa se nenepaꞌaꞌ ro dula-daleꞌ esa.
18 Mete ma hambu kakaꞌeꞌ fo tao leli mo atahori nda saom sa, na, mela muꞌudodꞌooꞌ! Atahori tao salaꞌ mataꞌ-mataꞌ na, ralutu ao nara, ma ralutu atahori laen boe. Te atahori mana akaꞌ hohongge naa, tao nalutu aon. 19 Aom naa onaꞌ Lamatualain Dula-dale Meumaren ume hule-oꞌen. Dula-dalen nasodꞌa sia rala mara, huu Lamatualain mesaꞌ ne mana fee nggi Dula-dalen. Naeni de hei nda miꞌena hak neu ao mara sa ena, fo dadꞌi malangga neu ao mara. Te taꞌo bee de hei misodꞌa onaꞌ nda mihine dalaꞌ ia ra sa? 20 Kristus tefa-soi nala nggi nendiꞌ felin seli. De hei musi misodꞌa fee hadꞌa-hormat neu aom mara, fo mitudꞌu mae, hei o fee hadꞌa-hormat mbali Lamatualain boe.
6:12 1 Korintus 10:23 6:16 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:24 6:19 1 Korintus 3:16; 2 Korintus 6:16