13
Minea malolole masodꞌa mara
Dadꞌi ia lao ka telun ena au ae eti seꞌu nggi. Mete ma hambu atahori nae fua salaꞌ neu atahori, na, afiꞌ liliiꞌ hohoro-lalanen. Huu Lamatuaꞌ Susura Meumaren suraꞌ nae, “Mete ma hambu atahori fua salaꞌ neu atahori esa, musi hambu sakasii rua do telu olaꞌ ona esaꞌ dei, dei fo feꞌe simbo na. Te mete ma nda onaꞌ naa sa, na, afiꞌ simbo.” Leleꞌ au eti sia hei e lao karuan, au fee nesenedꞌaꞌ ena neu atahori mana rasodꞌa tao deꞌulakaꞌ ra. Ia naa, au fee nesenedꞌaꞌ neu se fai, naꞌabꞌue no basa basa atahori mana rasodꞌa tao deꞌulakaꞌ ra. Onaꞌ dalahulun, au fee nesenedꞌaꞌ ae, dei fo mete ma au dadꞌi uma, au nda hela se neuꞌ ena sa.
Hei sangga-sangga bukti mae, Kristus olaꞌ pake au. Naa. Mete ma Kristus nau nauli nala nggi, Ana tao koasa manaseliꞌ sia taladꞌa mara. Te Ana nda tao ues no noe-naꞌus sa. Leleꞌ ara tao risa E mia hau ngganggeꞌ a, memaꞌ Ana masaloe, huu Ana mboꞌi hendi koasan. Te Lamatualain fee koasa neu Kristus de nasodꞌa leleꞌ ia. Ma mae hita mana dadꞌi Eni atahorin medꞌa nda tabeꞌi sa, te Lamatualain fee nggita masodꞌa feuꞌ ena. Naa de hai bisa mete-seꞌu nggi mendiꞌ Eni koasan.
Esa-esaꞌ paresaꞌ rala mara fo bubꞌuluꞌ mae, hei mimihere tebꞌe neu Kristus, do hokoꞌ. Koasan nenenitaꞌ sia masodꞌa mara, do hokoꞌ? Sobꞌa ao mara taꞌo naa. Huu mete ma Ana nda nenepaꞌa no nggi sa, ama nda dadꞌi atahorin sa. Mete ma hei paresaꞌ hai, na, hei bisa mita koasan nenenitaꞌ sia hai masodꞌa mara. No taꞌo naa, hai mala seri. Hai o hule-oꞌe moꞌe mbali Lamatualain, fo ama afiꞌ tao salaꞌ saa-saa boe. Hai nda fadꞌuli mae atahori hii, do hokoꞌ neu hai tatao mara sa. Te hai nau fo ama tao ndoo-tetuꞌ, itaꞌ mae atahori ruma rae mbuu hendi hai. Onaꞌ naa o nda saa-saa sa boe. Huu hai nda bisa tao saa-saa sa fo labꞌan ndoo-tetuꞌ a sa. Hai mihineꞌ a tao ndoo-tetuꞌ a. Mete ma hei dadꞌi maꞌadere, ma hai dadꞌi male-maꞌ a, hai mimihoꞌoꞌ a. Huu hai hule-oꞌe moꞌe fo Lamatuaꞌ tao nggi boe dadꞌi manadꞌaiꞌ. 10 Naa de, mae au uꞌudodooꞌ o nggi o, au suraꞌ dalaꞌ ia ra leleꞌ ia, fo mete ma au eti na, au nda sudꞌi boe olaꞌ o nggi fai no deres sa ena. Au dadꞌi hita Lamatuan dedꞌenun. Te Ana fee au hak ma koasa fo tao maꞌadere nggi, nda tao ulutu nggi sa.
Paulus nateꞌe susuran
11 Toronoo susue nggara e! Au oꞌola maꞌabui ngga ia, akaꞌ a sodꞌa-moleꞌ. Tao netetu basa dalaꞌ ra. Rena malolole nenori ngga. Misodꞌa no ralaꞌ esa. Hei musi malolole esa no esa. Susueꞌ naa naꞌoka sia Lamatualain. Au hule fo Ana no nggi nakandooꞌ a, ma tulu-fali nggi fo misodꞌa no mole-dame esa no esa.
12 Hei esa musi natea esa no iꞌidꞌu susue-lalaiꞌ a, mana nandaa soaꞌ neu Lamatuaꞌ atahori meumaren. Lamatualain atahorin mana sia ia ra basa se helu hara sodꞌa-moleꞌ neu nggi boe.
13 Au hule fo hita Lamatuan Yesus Kristus natudꞌu Rala malolen neu nggi. Au hule fo Lamatualain natudꞌu susue-lalain neu nggi. Au o hule fo Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren natudꞌu rala malolen, naa fo basa nggi misodꞌa no ralaꞌ esa.
Baꞌuꞌ a naa ena,
Paulus
13:1 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 17:6; 19:15