Paulus susuran
fee neu atahori saraniꞌ sia
Galatia
1
Paulus suraꞌ susuran nae
1-2 Sodꞌa-moleꞌ mia au, Paulus, Lamatuaꞌ ana dedꞌenun. Au fee susura ia neu toronoo mamahereꞌ mana sia jamaꞌat-jamaꞌat sia profinsi Galatia. Toronooꞌ mana ro au sia ia ra o, haitua sodꞌa-moleꞌ fee nggi.
Au fee nesenenedꞌaꞌ neu nggi ae, atahori nda denu au sa, te Ama Lamatualain no Yesus Kristus. Yesus Kristus naa, naeni Atahori fo Lamatuaꞌ fee nemaꞌ a. Kristus mate, te Lamatuaꞌ tao nasodꞌa baliꞌ E. Ma, Sira mana denu au fo uu ufadꞌe atahori ra soꞌal Hara-Lii Maloleꞌ ia.
Au hule-oꞌe neu Lamatualain, naeni hita aman, no Yesus Kristus, hita Lamatuan. Au oꞌe fo ratudꞌu rala malole nara, neu nggi, fo misodꞌa no mole-dꞌame. Kristus mate fo soi-tefa hendi sala tara, ma mboꞌi nggita mia deꞌulakaꞌ mana sia raefafoꞌ ia. Basa naa ra, tungga Amaꞌ Lamatualain hihii-nanaun. Huu naa de, hita musi koa-kio E takandooꞌ a! Tebꞌe taꞌo naa!
Paulus namanasa huu atahori Galatia ra rasadꞌea nenori matetuꞌ a ena
Toronoo ngga re! Au nda itaꞌ ae dudꞌuꞌa mara taꞌo bee sa boe! Lamatualain pili nala nggi ena, huu Ana nau fo ama mihine Eni rala dudꞌuꞌa malolen. Te taꞌo bee de misidea tuteꞌ a fo mi mimihere neu nenoriꞌ laen nda matetuꞌ sa? Feꞌesaꞌan a, au unori matetuꞌ soꞌal Yesus Kristus Hara-lii Malolen. Te ia na mana peko-lelekoꞌ ra rema esu-bꞌabꞌaliꞌ Hara-lii Maloleꞌ naa, losa tao hei bingun.
Besa-bꞌesa! Dei fo Lamatuaꞌ sumba-ndoon atahori mana nema nanori Hara-lii Maloleꞌ fo nda onaꞌ hai minoriꞌ naa sa. Mae atahori naa mia hita, do Lamatuaꞌ aten esa mia sorga o, dei fo eni hambu sumba-ndoon boe! Hai mifadꞌe dalaꞌ ia eniꞌ a dꞌalahulun ena. Te au ae fee nesenenedꞌa seluꞌ fai, taꞌo ia: Mete ma hambu atahori nema nanori laen mia Hara-lii Maloleꞌ fo dꞌalahulun hei simboꞌ naa, dei fo Lamatuaꞌ o sumba-ndoon e boe.
10 Au umburani olaꞌ taꞌo naa, huu au ae tao Lamatuaꞌ ralan namahoꞌo, te nda atahori ralan sa. Hei duꞌa mae au ae sangga ralaꞌ o atahori, do? Hokoꞌ! Te mete ma au tao taꞌo naa, na, au nda undaa dadꞌi Kristus atahori dedenun sa.
Paulus dui selu dꞌalan taꞌo bee de eni dadꞌi Lamatuaꞌ Yesus dedꞌenun
11 Toronoo ngga ra e! Au ae ufadꞌe relo-relo taꞌo ia, Hara-lii Maloleꞌ fo au unori neu hei naa, atahori nda ander-ander sa. 12 Au nda simbo naa mia atahori sa, ma atahori nda ranori naa neu au sa boe. Te Yesus Kristus mana nafadꞌe sosoan neu au.
13 Tantu hei rena basa dudꞌuit soꞌal au dꞌala masodꞌa dꞌalahulu ngga, leleꞌ au feꞌe tungga agama Yahudi to? Leleꞌ naa au tao Lamatuaꞌ atahori nara doidꞌoso ritaꞌ mamate nara, fo ae tao ulutu se. 14 Leleꞌ naa boe o, rala ngga maꞌahee unori agama Yahudi dꞌalan, lenaꞌ atahori Yahudi laen fo dedꞌenaꞌ ro auꞌ ra. Ma au o, manggate lenaꞌ tao tungga basa bei-baꞌiꞌ ra adꞌat na no agama hohoro-lalanen.
15-16 Mae taꞌo naa o, Lamatualain naꞌetuꞌ basa fo fee au uhine Anan. Mama ngga nda feꞌe bꞌonggi au sa, te Ana pili nala au ena, huu Ana nae natudꞌu rala malolen neu au. Ana o denu au, uu unori atahori nda Yahudi ra sa. Leleꞌ Ana denu au taꞌo naa, au nda uu oꞌe dudꞌuꞌat mia atahori laen sa. 17 Au o nda uu undaa o atahori lasi-lasi Kristen ra fo mana dadꞌi Yesus dedꞌenun ena sia Yerusalem. Te au lao tuteꞌ rae Arab uu. Basa ma, au baliꞌ isiꞌ kota Damsik fai.
18 Too telu boe ma, au ꞌu undaa o Petrus* sia Yerusalem fo ae sangga dudꞌui feuꞌ mia e. Boe ma au leo sia naa fai sanahulu lima.
19 Leleꞌ naa, au unda o Lamatuaꞌ Yesus odꞌi bꞌonggin, naran Yakobis. Te au nda unda o Lamatuaꞌ dedꞌenun laen ra sa. Akaꞌ ruꞌa se. 20 Saa fo au suraꞌ ia, memaꞌ tebꞌe taꞌo naa! Au nda lelekoꞌ sa! Lamatuaꞌ bubꞌuluꞌ!
21 Basa naa ma, au lao isiꞌ propinsi Siria no propinsi Kilikia ꞌu. 22 Leleꞌ naa, Kristus atahorin mana sia Yudea ra nda feꞌe rahine au sa. 23 Ara renaꞌ a haraꞌ rae, “Atahori fo feꞌesaꞌan mana tao doidꞌoso hita a, ia naa nanori Kristus Hara-lii Malolen. Naa te Feꞌesaꞌan ana mana sobꞌa tao nalutu hita.” 24 Rena rala au umuhere neu Lamatuaꞌ Yesus Kristus ena, ma basa se soꞌu rananaru Lamatualain.
1:13 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 8:3; 22:4-5; 26:9-11 1:14 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 22:3 1:15-16 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18 * 1:18 Susura dedꞌea Yunani sia tatadꞌa ia pake naraꞌ Kefas. Naa Petrus nara laen na. Kefas naa, naraꞌ mia dedꞌea Aram. Ma Petrus naa, naraꞌ mia dedꞌea Yunani. Te naraꞌ rua naa ra sosoan, ona esaꞌ. Naeni, “Fatu”. 1:18 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 9:26-30