2
Lamatuaꞌ Yesus dedꞌenun laen ra simbo Paulus nenorin no maloleꞌ
Basa too sanahulu haa boe ma, au baliꞌ kota Yerusalem uu o Barnabas. Hai o mo atahori mamahereꞌ sa, nda atahori Yahudi sa, naran Titus. Au naa uu, huu Lamatualain mana denu. Basa naa ma, au dui lasi-lasi Kristen ra, hara-lii maloleꞌ fo au unori neu atahori nda Yahudi ra sa. Leleꞌ naa, au olaꞌ mataꞌ o se naa fo ara paresaꞌ malolole saa fo au unoriꞌ naa, tebꞌeꞌ do hokoꞌ. Huu, mete ma raꞌetuꞌ rae, nda tebꞌe sa, na, atahori bisa rae ue-tatao ngga parsumaꞌ a!
Rena au olaꞌ taꞌo naa ma, ara simbo no maloleꞌ. Ara o simbo Titus no maloleꞌ boe. Mae eni nda atahori Yahudi sa o, ara nda raꞌasusuuꞌ e sunat sa. Te leleꞌ naa, hambu toronooꞌ hira nda raꞌaheiꞌ sa, huu ara ranori laen. Sira atahori Kristen nda matetuꞌ sa. De rema nee-nee fo rae raꞌasusuuꞌ Yesus Kristus atahori nda Yahudi nara sa, fo tungga basa hohoro-lalaneꞌ agama Yahudi. Te Yesus Kristus mboꞌi hendi hita ena, naa de hita nda nenepaꞌaꞌ sia hohoro-lalaneꞌ naa ra sa ena, onaꞌ ate. Mae raꞌasusuuꞌ taꞌo naa o, hita nda simbo mbei sa boe. No taꞌo naa hei mimihere mikindoo Hara-lii Maloleꞌ fo au unoriꞌ a. Te naa memaꞌ tebꞌe.
Lasi-lasiꞌ naa ra simbo au nenori ngga naa, ma nda tamba-tambaꞌ saa sa boe. Te Lamatualain nda mete mataꞌ sa. De mae sira atahori moko-monaen do anadikiꞌ o, naa nda ma sosoaꞌ sa. Te sosoan, naeni: ara bubꞌuluꞌ oi, Lamatualain pili nala au ena fo endi Hara-lii Malolen fee neu atahori nda Yahudi sa. Onaꞌ Ana denu Petrus nendi Hara-lii Malolen neu atahori Yahudi ra. Te Lamatualain fee koasa neu Petrus fo dadꞌi dedꞌenuꞌ soaꞌ neu atahori Yahudi ra. Ana o fee koasa neu au onaꞌ naa boe fo dadꞌi dedꞌenuꞌ soaꞌ neu atahori nda Yahudi ra sa. Lele naa, atahori duꞌa ena rae Yakobis, Petrus,* ma Yohanis, malangga nggareiꞌ. Leleꞌ teluꞌ se bubꞌuluꞌ rae, Lamataulain natudꞌu rala malolen neu au ena, ma ara rambariiꞌ de rema toꞌu limaꞌ ro au o Barnabas, fo dadꞌi tatandaꞌ oi, basa hai ralaꞌ sa ena. Ara nau fo hai mi mendi Hara-lii Maloleꞌ neu atahori nda Yahudi sa, ma sira mana rendi fee atahori Yahudi ra. 10 Akaꞌ naa, ara fee nesenenedaꞌ sa neu au o Barnabas. Naeni, hai afiꞌ liliiꞌ tulu-fali atahori hatataꞌ ra. Memaꞌ naa au ae tao ena.
Paulus ai Petrus mia Antiokia, huu ana lao hela atahori nda Yahudi ra sa
11 Lao esa ma Petrus nisiꞌ kota Antiokia, boe ma au ai e relo-relo, huu ana tao salaꞌ. 12 Leleꞌ feꞌe nema a, ana hii endoꞌ naa naꞌabꞌue no Kristus atahori nda Yahudi nara sa. Te leleꞌ Yakobis nonoon atahori Yahudi nara rema, boe ma Petrus lao hela toronoon nda Yahudi ra sa, ma nda endoꞌ naa no se sa ena. Huu namatau atahori Yahudi mana ranori rae, Kristus atahori nara musi toꞌu rahereꞌ atahori Yahudi agama na hohoro-lalanen ma musi rasodꞌa raꞌadꞌodꞌooꞌ mia atahori nda Yahudi ra sa.
13 Rita Petrus tataon naa, ma atahori Yahudi laen ra o tao tungga boe. Losa Barnabas o tungga tatao-nonoꞌiꞌ mana dꞌea-rala nara boe. 14 Te leleꞌ au ita se nda tungga matetuꞌ Hara-lii Maloleꞌ a hihiin sa, ma au ai memaꞌ Petrus mia mata nara ae, “We, aꞌa Peꞌu! Aꞌa ia, memaꞌ atahori Yahudi. Te Lamatualain soi dalaꞌ fo atahori mana ramahere neu Yesus Kristus afiꞌ nenepaꞌaꞌ ro atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen fai. Aꞌa simbo nala dalaꞌ naa ena. Te, taꞌo bee de aleꞌ ia aꞌa feꞌe mae muꞌususuuꞌ atahori nda Yahudi ra sa, fo tao ao nara onaꞌ atahori Yahudi fai?”
15 Au ai Petrus taꞌo naa, huu hai ruꞌa nggi atahori Yahudi. Hai nusa Yahudi ma nda onaꞌ nusaꞌ laen ra sa, huu hai atahori mara rahine Lamatualain dooꞌ ena. 16 Te ia naa hita o bubꞌuluꞌ tae, Lamatuaꞌ nda simbo no maloleꞌ atahori esa sa boe, huu eni tao tungga agama hohoro-lalanen. Te Lamatuaꞌ simbo no maloleꞌ atahoriꞌ, mete ma ana namahere neu Yesus Kristus, nda huu eni tao tungga agama hohoro-lalanen sa. Taꞌo naa dei, fo Lamatuaꞌ feꞌe henggenee atahori nae, salan nese ena.
17 Naeni de hita tanori tae, Lamatuaꞌ simbo maloleꞌ atahori, huu namahere neu Yesus Kristus. Te hambu atahori Yahudi fua salaꞌ neu nggita rae, hita sala ena, huu hita tamahere neu Kristus, te nda toꞌu tahereꞌ agama Yahudi hohoro-lalanen sa ena. Hei o mae fua salaꞌ taꞌo naa boe, to? 18 Te mete ma au toꞌu ala baliꞌ agama hohoro-lalanen fo au mboꞌi hendiꞌ a, na, naa dei fo au sala! 19-20 Memaꞌ dꞌalahulun au manggatee tao tungga agama Yahudi hohoro-lalanen, naa fo au malolole o Lamatuaꞌ. Te au nda bisa sa. Naa de ia naa au mboꞌi hendi hohoro-lalaneꞌ ra fo usodꞌa uꞌubꞌue oꞌ a Kristus. No taꞌo naa, dei de Lamatualain simbo au no malole. Onaꞌ au mate nenembakuꞌ sia hau ngganggeꞌ o Kristus ena. Ia naa au nda usodꞌa sa ena, te Kristus nasodꞌa sia au rala. Au hambu masodꞌa feuꞌ ia, huu au umuhere neu Lamatuaꞌ Anan. Te Ana sue naseliꞌ au, losa Ana mate nggati au. 21 Lamatualain simbo au huu rala malolen, nda huu au tao tungga agama hohoro-lalanen sa. Huu mete ma atahori bisa malolole ro Lamatuaꞌ huu tungga agama hohoro-lalanen, na, sosoan, Kristus mamaten, parsumaꞌ a.
Naa, au ufadꞌe neu Petrus se sia Antiokia.
2:1 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 11:30; 15:2 2:6 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 10:17 * 2:9 Susura dedꞌea Yunani sia tatadꞌa ia pake naraꞌ, Kefas. Naa Petrus nara laen na. 2:16 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 143:2; Roma 3:20, 22