4
Au fee conto esa fai. Anaꞌ sa naꞌena hak simbo hata-hetoꞌ mia aman, mete ma aman mate. Te mete ma too na nda feꞌe dai sa, nda bisa simbo hata-hetoꞌ naa, mae basa naa dei fo dadꞌi eni enan. Te mete ma toon nda feꞌe dai sa, eni onaꞌ ate nda naꞌena hak fo haꞌi malanggan hata-heto nara sa. Huu naa, musi hambu atahori mete-seꞌu e no hata-heto nara. Anaꞌ naa musi tungga mana mete-seꞌu a hihii-nanaun, losa faiꞌ fo aman naꞌetuꞌ nalaꞌ, dei fo ana feꞌe bisa simbo hata-heton.
Hita o onaꞌ naa boe. Leleꞌ Yesus Kristus nda feꞌe nema sa, hita feꞌe onaꞌ anadꞌikiꞌ naa. Huu hita feꞌe nenepaꞌaꞌ to raefafoꞌ a hihii-nanaun onaꞌ ate sa. 4-5 Te nandaa no leleꞌ naa, Lamatualain haitua Anan nema dadꞌi atahori, naa fo atahori o nenesoꞌuꞌ dadꞌi Lamatuaꞌ ana nara. Lamatualain anan naa, nasodꞌa tungga atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen, fo Ana bisa mboꞌi basa atahori maꞌahulun mana rasodꞌa tungga hohoro-lalaneꞌ naa.
Huu hei dadꞌi Lamatulain ana nara ena, naeni de Ana fee Anan Dula-dꞌalen nema, nisiꞌ hei rala mara. No dalaꞌ naa, hei miꞌena hak mimeli Lamatualain, mae “Ama Bꞌonggiꞌ”. De ia naa, hei nda afiꞌ dadꞌi ate mana nda naꞌena hak simbo hata-hetoꞌ sa. Te hei dadꞌi Lamatualain anan mana naꞌena hak simbo basa hata-hetoꞌ fo Ana helu-fuliꞌ a.
Paulus duꞌa sosonat atahori Galatia ra
Feꞌesaꞌan, leleꞌ hei nda feꞌe mihine Lamatualain sa, tao ao mara dadꞌi ate fo songgo dꞌala nda matetuꞌ ra sa. Te ia naa, hei mihine Lamatualain ena. Malole lenaꞌ au ufadꞌe ae, Lamatualain mana nahine nggi. Na, taꞌo bee de hei mae songgo baliꞌ dalaꞌ nda naꞌena ngguna ma koasa saa sa boe? Hei mae toꞌu mihereꞌ dalaꞌ naa ra, fo dadꞌi ate nara fai, do? 10 Au rena oi, hei tao tungga hohoro-lalaneꞌ tungga fai, fulan, ma too, fo mae sobꞌa tao Lamatualain ralan namahoꞌo. 11 Ia tao au duꞌa sosonat! Seꞌu-seꞌu te au bꞌengge unori nggi doon seli ena, te parsumaꞌ a.
12 Toronoo susue nggara e! Au hule fo misodꞌa nenemboꞌit mia dalaꞌ naa ra, onaꞌ au ia. Huu au usodꞌa nenemboꞌit mia agama hohoro-lalanen ena, onaꞌ hei nda atahori Yahudi ra sa. Feꞌesaꞌan, leleꞌ hita taꞌabꞌue, hei nda miꞌisususaꞌ au sa. 13 Basa hei bubꞌuluꞌ, leleꞌ au uma dui-bꞌengga Hara-lii Maloleꞌ neu hei fefeun, au mamahedꞌiꞌ. 14 Onaꞌ naa o, hei nda oi au sa, huu hei simbo au, onaꞌ au ia, Lamatualain aten mia sorga. Lelenan fai, hei simbo au, onaꞌ au ia, Yesus Kristus. 15 Leleꞌ naa, basa nggita tamahoꞌo seli. Te, taꞌo bee de aleꞌ ia nda taꞌo naa sa ena? Leleꞌ naa hei sue mala au seli, sambe hei sadꞌia edꞌo mala mata heheli mara fo fee neu au. 16 Te aleꞌ ia hei duꞌa mae au ia musu, huu au olaꞌ ndoo-tetuꞌ fee neu nggi, do?
17 Mana peko-lelekoꞌ ra nda nau au uꞌubꞌue o nggi sa, de ara manggate kokoe nggi, fo tungga basa atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen. Ara nau hei mbute-mue tunggaꞌ a hihii-nanau nara. 18 De mete ma hei manggate tao dꞌala maloleꞌ, naa malole boe! Mae au uꞌubꞌue ꞌo hei, do hokoꞌ o, taoꞌ a maloleꞌ.
19 Ana susue nggara e! Ia na, au tao-ues ita mamate ngga fee nggi, de au doidꞌoso onaꞌ inaꞌ mana namedꞌa nae bꞌonggi. Ma au nda uloeꞌ tao ues sa, losa rala mara dadꞌi onaꞌ Kristus ralan. 20 Te ia na, au nda itaꞌ ae tao nggi taꞌo bee sa boe! Au hii ae eti olaꞌ mataꞌ o nggi, naa fo au afi olaꞌ deres taꞌo ia.
Paulus fee nekendandaaꞌ nendiꞌ dudꞌuit Hagar anan, no Sara anan
21 Mete ma hei mae misodꞌa tungga atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen, malole lenaꞌ hei mihine hohoro-lalaneꞌ a sosoan dꞌei. 22 Te sia Lamatuaꞌ susura Meumaren dui soꞌal sira baꞌi Abraham na ana toun rua. Ana hambu anaꞌ esa mia aten, ma anaꞌ esa mia sao kabꞌin na, fo nda ate sa. 23 Ate naa, bꞌonggi nala anan, huu tungga atahori hihii-nanaun. Te sao kabꞌin na bꞌonggi nala anan, huu Lamatualain helu-fuli memaꞌ taꞌo naa neu Abraham ena.
24 Ina ka ruaꞌ naa ra, dadꞌi nekendandaaꞌ netudꞌu Lamatualain tao hehelu-fulin rua no atahori. Helu-fuliꞌ esa, Ana helu neu baꞌi Musa mia lete Sinai, leleꞌ naꞌonda atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen. Atahori mana toꞌu nahereꞌ agama hohoro-lalanen naa, sira o ate onaꞌ Hagar boe. 25 Mamanaꞌ naa sia Lete Sinai sia rae Arab, onaꞌ Hagar e boe. Basa atahori Yerusalem mana feꞌe toꞌu rahereꞌ Agama Yahudi hohoro-lalanen, sira o ate onaꞌ Hagar boe.
26 Te Hehelu-fufuliꞌ laen a, natudꞌu kota Yerusalem esa sia sorga. Lamatualain ana nara mana leo sia na, nda ate sa. Sira, atahori nenemboꞌit nda mana nenepaꞌaꞌ no agama hohoro-lalanen sa. Huu naa, sira onaꞌ hita mama Sara na, Abraham sao kabꞌin na. 27 Huu sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren nenesuraꞌ, oi:
“Woi! Ina nda mana bꞌonggiꞌ sa e!
tao mumuhoꞌo ralam leo!
Woi! Inaꞌ rala nda mana namedꞌa hedꞌi bobꞌonggiꞌ sa e!
sodꞌa no nemohoꞌot leo!
Ina rala mana mambalutuꞌ, huu saon nda taoafiꞌ neu e sa ena,*
dei fo hambu anaꞌ hetar lenaꞌ inaꞌ fo saon tao mataꞌ neu e.”
28 De toronoo nggara e! Lele uluꞌ a Lamatualain helu-fuli fo fee Abraham anaꞌ. Te dooꞌ dei de Lamatualain natetu hehelu-fufulin, fo fee Sara bꞌonggi Isak fee Abraham. Hita o onaꞌ Isak boe, huu Lamatualain helu-fuli fee tititi-nonosiꞌ laen fee Abraham. 29 Leleꞌ ate a anan, fo nenebꞌonggiꞌ tungga atahori hihii-nanaun, naꞌamoko ma, ana tao naꞌasususaꞌ Isak, fo mana nenebꞌonggiꞌ tungga Lamatualain Dula-dꞌalen hihii-nanaun. Naa o onaꞌ a saa mana dadꞌiꞌ ena. 30 Lamatualain Susura Meumaren suraꞌ oi, “Mbuu hendi ate a no anan. Huu ate a anan nda naꞌena hak simbo hata-hetoꞌ sa. Akaꞌ sao kabꞌin a anan naꞌena hak.”
31 De taꞌo ia, toronoo nggara e! Hita nda onaꞌ ate a anan sa, huu hita nda afiꞌ toꞌu tahereꞌ agama Yahudi hohoro-lalanen sa. Te hita ia, ona Abraham anan mia sao kabꞌin na, huu hita tamahere neu Yesus Kristus.
4:7 Roma 8:15-17 4:22 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 16:15; 21:2 * 4:27 Inaꞌ fo rala mana mambalutuꞌ a huu saon nda tao-afiꞌ neu e sa ena, naeni Sara. Huu Abraham neu sao Hagar fo hambu anaꞌ. 4:27 Yesaya 54:1 4:29 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 21:9 4:30 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 21:10