5
Kristus soi-tefa hita ena
Feꞌesaꞌan atahori Yahudi ra lemba-rasaa bera-bꞌera sira agaman hohoro-lalanen. Te ia na Kristus soꞌu hendi beraꞌ naa mia atahori mana ramahere neu E. Naeni de, ia na hita nenemboꞌit ena. Dadꞌi ama afiꞌ nenetipuꞌ fo milemba-misaa baliꞌ hohoro-lalaneꞌ naa, ona ate e!
Rena, e! Ia au, Paulus, mana olaꞌ ia. Mete ma hei simbo sunat fo tungga atahori Yahudi ra hohoro-lalanen, Kristus mamaten fo mana mboꞌi hendi hei naa, nda ma ngguna saa sa ena. Mete ma atahori simbo sunat, ana musi lemba-nasaa nala baliꞌ basa hohoro-lalaneꞌ naa ra. Misinedꞌa naa, do hokoꞌ? Te feꞌesaꞌan, au ufadꞌe memaꞌ ena. Atahori mana nau pake hohoro-lalaneꞌ fo nae tao Lamatualain simbo e no malole, ana naꞌadodꞌooꞌ aon mia Lamatualain. Te no dalaꞌ naa, ana tola hendi Lamatualain rala malolen. Te Lamatualain Dula-dꞌale Meumaren mana soi dalaꞌ fo tamahere neu Yesus Kristus. Naa de hita tahaniꞌ a, tae dei fo Lamatualain henggenee nala hita nae, hita atahori ndoos. Atahori sunat do, hokoꞌ o, naa nda ma nggunaꞌ sa. Te mana ma nggunaꞌ a naeni, Atahori ramahere neu Kristus, naa de ara sue atahori laen.
Feꞌesaꞌan, hei misodꞌa tungga dꞌala ndoo-tetuꞌ ena. Te ia na se peko-lelekoꞌ hei, de losa nda tungga dalaꞌ naa sa ena? Nenori pepeko-lelekoꞌ fo hei renaꞌ naa, nda mia Lamatualain sa. Huu Ana mana nameli hei dadꞌi atahorin. Saa fo ranoriꞌ naa, fefeun akaꞌ dedꞌeat esa-ruaꞌ a. Te dodꞌoo ma nenoriꞌ naa tao nalutu dudꞌuꞌa mara. Onaꞌ bibꞌit mbei atahori sambor no tarigu fo rumu dadꞌi roti. Dꞌodꞌoo ma, bibꞌit a tao tarigu nenesambor a hene. 10 Huu hita dadꞌi esa to hita Lamatuan Yesus Kristus, Naa de au umuhere ae, dei fo Ana fee hei mimihere baliꞌ saa fo au unoriꞌ naa. Ma dei fo Lamatualain huku-dꞌoki sudꞌiꞌ a se mana tao nalutu nemehere mara.
11 Taꞌo ia, toronoo nggara e! Mete ma au unori ae, atahori musi sunat, na neꞌo au nda nene tao doidꞌosoꞌ onaꞌ ia sa. Ma atahori Yahudi ra nda sudꞌi tola hendi au nenori ngga soꞌal Yesus mamaten sia hau ngganggeꞌ a sa. 12 Te atahori mana tao hei bingun soꞌal sunat naa, hela fo ara uta hendi ‘mamae’ nara!
13 Toronoo ngga re! Lamatuaꞌ mboꞌi hendi hei ena, naa fo ama afiꞌ sudi tungga agama hohoro-lalanen hihii-nanaun. Te afi duꞌa mae, hei nenemboꞌi ena fo misodꞌa tunggaꞌ a hihii-nanau mara! Te matetun, hei musi misodꞌa esa sue esa, ma esa mete-seꞌu esa, onaꞌ ate mete-seꞌu malanggan. 14 Sia Lamatualain Susura Meumaren nenesuraꞌ oi, “Musi sue atahori laen onaꞌ sue aom boe.” Mete ma hei tungga akaꞌ hohoro-lalaneꞌ esa ia, na, hei tao tungga basa atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen hihii-nanaun ena. 15 Te mete ma hei mireresi fo esa lea nore esa, na dei fo mete! Nda dooꞌ sa te, hei esa tao milutu esa.
Misodꞌa tungga atahori hihii-nanaun, do tungga Dula-dꞌale Meumareꞌ hihii-nanaun?
16 Au masud ngga taꞌo ia: Mete ma hei misodꞌa tungga Lamatuaꞌ Dula-dꞌalen hihii-nanaun, na hei nda tungga atahori hihii-nanaun sa ena. 17 Te atahori hihii-nanaun nda tungga Dula-dꞌaleꞌ a hihii-nanaun sa. Ma dula-dꞌaleꞌ a hihii-nanaun o nda tungga atahori hihii-nanaun sa boe. Huu ruꞌa se balabꞌan na! Naa de ama afiꞌ sudi tao tungga hihii-nanau mara fai. 18 Te mete ma Lamatualain Dula-dꞌalen nalalao nggi, hei nda sudꞌi nenepaꞌaꞌ mia hohoro-lalaneꞌ naa ra sa ena.
19 Atahori mana tungga-tunggaꞌ a atahori hihii-nanaun, onaꞌ a: atahori mana hohonggeꞌ, atahori dudꞌuꞌa deꞌulaka mana nda naꞌena mamaet sa, 20 mana songgo nitu fo suanggiꞌ, mana namusuꞌ, mana hiiꞌ a nareresi, mana hiiꞌ horo-mbalama, mana hiiꞌ a namue-naanggiꞌ, dꞌuꞌaꞌ a aon, mana hiiꞌ a dudꞌunggu-mbambau atahori, mana hiiꞌ a namue leli, 21 mana hiiꞌ a rala meraꞌ, mana hiiꞌ a ninu mafu, mana hiiꞌ a feta-dꞌote seteleleꞌ, ma mana tao sala-singgoꞌ laen fai. Feꞌesaꞌan, au fee nggi nesenenedꞌaꞌ ae, atahori mana tao tungga dalaꞌ naa ra, nda bisa dadꞌi Lamatualain atahorin sa.
22 Te atahori mana nasodꞌa tungga Lamatuaꞌ Dula-dꞌalen hihii-nanaun, Dula-dꞌaleꞌ a tao e dadꞌi atahori mana hiiꞌ a sue-lai, rala nemehoꞌot, hiiꞌ a mole-dꞌame, mana naꞌatataaꞌ, ralan malole no atahoriꞌ, hii tulu-fali atahori, hii toꞌu nahereꞌ dedꞌean, 23 rala meulauꞌ no basa atahori, ma bisa nanea aon no malole. Nda hambu hohoro-lalaneꞌ esa o, ena-ai dalaꞌ ia ra sa boe. 24 Atahori mana dadꞌi Yesus Kristus atahorin, ana nda tungga atahori hihiin sa ena. Te dudꞌuꞌa deꞌulakaꞌ ra nenembakuꞌ mates ro Yesus sia hau ngganggeꞌ ena. 25 De mete ma Lamatuaꞌ Dula-dꞌalen fee masodꞌa feuꞌ neu hita ena, na musi tungga takandoo hihii-nanaun. 26 Huu naa de, ata afiꞌ hii sangga hadꞌa-hormat, afiꞌ hiiꞌ a balabꞌan esa no esa, ma sudꞌi tao rala meraꞌ esa no esa fai.
5:9 1 Korintus 5:6 5:14 Malangga Agama ra Atoran na 19:18 5:17 Roma 7:15-23