6
Esa tulu-fali esa
Toronoo ngga re! Mete ma atahori mamahereꞌ esa tao sala, na hei mana mihine tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatuaꞌ Dula-dꞌalen hihii-nanaun, mii ola mo e no rala malolole. Ma mo baliꞌ e, fo ana tungga Lamatuaꞌ dꞌala ndoo-tetun. Ma minea ao mara fo afiꞌ tudꞌa tungga salan. Mete ma atahori hambu sususaꞌ, na, hei laen ra tulu-fali e. No dalaꞌ naa hei tao tungga Kristus hohoro-lalanen. Mete ma hambu atahori koa-koaꞌ aon, oi eni lenaꞌ atahori laen ra, te nda taꞌo naa sa, na, ana peko-lelekoꞌ baliꞌ aon. Dadꞌi esa-esaꞌ musi paresaꞌ saa fo eni taoꞌ a. Mete ma saa fo eni taoꞌ naa maloleꞌ ena, na ana maꞌahe. Afiꞌ miꞌisasamaꞌ ao mara mo atahori laen. Au olaꞌ taꞌo naa, huu atahori esa-esaꞌ musi lemba-nasaa saa fo eni taoꞌ a. Te huu atahori mana simbo Lamatuaꞌ nenorin, musi babꞌanggi hahambu-dꞌadꞌain, fo tulu-fali atahori mana nanori e.
Misinedꞌa e! Lamatualain bubꞌuluꞌ basaꞌ e. De afiꞌ peko-lelekoꞌ ao mara, ma afiꞌ sobꞌa-sobꞌa peko-lelekoꞌ E. Te saa fo atahori sela sia osi, dei fo ana hambu baliꞌ mbule-bꞌoan. Onaꞌ naa boe, mete ma atahori tao dꞌala deꞌulakaꞌ tungga hihii-nanaun, dei fo ana hambu masodꞌa deꞌulakaꞌ. Te mete ma atahori tao dꞌala maloleꞌ tungga Dula-dꞌale Meumareꞌ a hihii-nanaun, dei fo atahori naa hambu masodꞌa ndoo-tetuꞌ nda mana etuꞌ sa. Huu naa, ama afiꞌ mbera tao dꞌala maloleꞌ. Te nandaa no fain na, hita hambu baliꞌ maloleꞌ, sadꞌi ata taꞌatataaꞌ takandoo. 10 De mete ma hita kaꞌe tala na, tao maloleꞌ neu basa atahori, lelenan fai neu hita toronoo atahori mamahere tara.
Paulus suraꞌ nateꞌe susuran
11 Oras ia au suraꞌ ao ngga susura ia, endiꞌ huruf monaeꞌ. 12 Misinedꞌa e! Mana peko-lelekoꞌ ra o ramahere Yesus Kristus mana mate sia hau ngganggeꞌ a. Te ara raꞌasusuuꞌ hei fo simbo sunat, huu ramatau atahori Yahudi laen ra tuni-ndeni se, mete ma sira ranori rae, Lamatualain o simbo maloleꞌ atahori nda mana tungga hohoro-lalane sunat sa. Naa de ara sangga ralaꞌ sia atahori Yahudi ra. 13 Te mae sira nene sunat ena o, ara nda tao tungga agama a hohoro-lalane nara sa. Ara nau hei simbo sunat fo dadꞌi sira atahori nara. No taꞌo naa, sira partei na koa-koaꞌ se.
14 Te au na, au koa-koaꞌ akaꞌ a hita Lamatuan Yesus Kristus. Ana mate sia hau ngganggeꞌ, fo tao nisa dꞌala deꞌulakaꞌ fo atahori taoꞌ ra, tungga raefafoꞌ hihii-nanaun. Naa de au nda afiꞌ fadꞌuli raefafoꞌ hihii-nanaun sa ena. Ma raefafoꞌ hihii-nanaun nda afi paꞌa au sa ena 15 Sunat do, nda sunat sa, naa nda ma nggunaꞌ sa. Te mana ma nggunaꞌ, naeni hita simbo masodꞌa feuꞌ mia Lamatuaꞌ. 16 Au hule fo Lamatualain natudꞌu Susuen neu basa atahori mana tungga au nenori ngga ia, naa fo ara bisa leo-lao no mole-dꞌame, ma esa natudꞌu rala kasian neu esa. Huu sira dadꞌi reu Lamatualain nusa feun ena.
17 T ungga ndoon, au nda nau atahori ngganggu au soꞌal dalaꞌ ia ra sa ena. Te ao ngga ma bisu foaꞌ ena, huu au dui-bꞌengga Yesus Kristus naran.
18 Toronoo nggara e! Au hule fo hita Lamatuan Yesus Kristus natudꞌu rala malolen neu basa nggi.
Taꞌo a naa ena!
Sodꞌa-moleꞌ mia au,
Paulus