10
Kristus mate lao esaꞌ a, fo atahori rasodꞌa malolole ro Lamatualain losa babꞌasan
Mete ma tae tahine tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatualain hihii-nanaun, na, hohoro-lalaneꞌ fo Ana fee neu bei-baꞌi tara naa, feꞌe mana sambu-sambuꞌ. Naa onaꞌ a salaoꞌ mia dala-dala maloleꞌ fo Lamatuaꞌ nau fee neu nggita. Dadꞌi mae atahori tungga hohoro-lalaneꞌ naa ra, ma rendi banda tutunu-hohotuꞌ rakandooꞌ a, naa nda bisa fee ambon neu sira sala-kilu nara no matetuꞌ sa. Huu mete ma hohoro-lalaneꞌ naa ra bisa fee ambon no matetuꞌ neu atahori ra sala-kilun, na, ara nda rendi banda tutunu-hohotuꞌ sa ena, huu ara nda afiꞌ ramedꞌa rae sira sala sa. Tao-tao te nda taꞌo naa sa. Tungga too na ara akaꞌ roꞌe rasafafali fo Lamatualain fee ambon neu sala-kilu nara, huu banda raaꞌ naa nda bisa naꞌena koasa fo fee ambon no matetuꞌ neu atahori sala-kilu nara sa.
5-6 Naeni de Kristus olaꞌ naꞌo ia leleꞌ Ana raefafoꞌ nema:
“Lamatualain!
Lamatuaꞌ nda maꞌahee no banda tutunu-hohotuꞌ no tutunu-hohotuꞌ laen fo rendiꞌ ra.
Ara hala risa banda hetar,
fo dadꞌi tutunu-hohotuꞌ.
ma ara tunu banda hetar,
fo roꞌe ambon.
Onaꞌ mae taꞌo naa o, Lamatuaꞌ ralan nda namahoꞌo sa.
Naa de Lamatuaꞌ denu Au raefafoꞌ uma,
fo dadꞌi atahori onaꞌ se boe.”
Kristus o olaꞌ nae,
“Lamatuaꞌ! Au sia ia ena!
Au uma fo tao tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun,
onaꞌ Lamatuaꞌ mana ola-olan suraꞌ memaꞌ soꞌal Au.”
Dadꞌi saa fo Kristus olaꞌ fefeun, naeni:
“Lamatuaꞌ nda namahoꞌo no banda tutunu-hohotuꞌ ma tutunu-hohotuꞌ laen fo rendiꞌ a sa.
Ara hala banda hetar,
fo dadꞌi tutunu-hohotuꞌ.
Basa ma ara tunu banda naa ra,
fo roꞌe ambon.
Onaꞌ mae taꞌo naa o, Lamatuaꞌ ralan nda namahoꞌo sa.” Dadꞌi onaꞌ mae ara tao tungga tetu-tetu baꞌi Musa hohoro-lalane nara o, Lamatualain ralan nda namahoꞌo sa.
Leleꞌ Kristus olaꞌ nae,
“Au uma fo tao tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun.” Sosoan nae, Kristus nema fo nggari hendi dala mbaraaꞌ, ma nggati no dala feuꞌ.
10 Huu Lamatuaꞌ hihii-nanaun, naeni, Yesus Kristus dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fo mate lao esaꞌ a soaꞌ neu hita atahori. No taꞌo naa, Ana tao nggita dadꞌi atahori meumareꞌ losa babꞌasan.
11 Tungga fai naa, malangga agama mbaraaꞌ ra ralalao ue-tatao nara, no mbau-hala banda tutunu-hohotuꞌ ra. Tao-tao te, tutunu-hohotuꞌ naa ra nda parna hambu koasa fo fee ambon no matetuꞌ neu atahori sala-kilu nara sa. 12 Te hita Malangga Agama monae mana sia ataꞌ lenaꞌ a, naeni Kristus, fee Aon fo mate dadꞌi tutunu-hohotuꞌ nggati hita. No Ana dadꞌi tutunu-hohotuꞌ lao esaꞌ a, Ana soi dalaꞌ fo nggari hendi basa atahori sala-kilu nara. Basa naa, dei de Ana neu endoꞌ sia Lamatualain bobꞌoa onan, sia mamana nene fee hadꞌa-hormat. 13 Ana nahani sia naa losa Lamatualain tao musu nara beꞌutee neu E. 14 Tutunu-hohotun fo laoꞌ a esaꞌ naa, tao naꞌetuꞌ nakandoo sala-kiluꞌ ra koasan fee neu atahori fo Kristus tao nameuꞌ ra.
15 Lamatualain Dula-dale Meumaren o nafadꞌe dalaꞌ onaꞌ naa neu hai ena boe. Huu Ana o olaꞌ nita nae,
16 “Hei Malanggam nafadꞌe taꞌo ia:
Au hengge-nee hehelu-fufuli feuꞌ o atahori nggara,
Au tao hohoro-lalane nggara sia dudꞌuꞌa nara,
ma Au suraꞌ parenda ngga sia rala nara rala.’ ”
17 Basa ma Ana nafadꞌe seluꞌ nae,
“Dei fo Au liliiꞌ hendi sala-kilu nara.
Ma Au liliiꞌ hendi tatao-nonoꞌi nara,
leleꞌ ara ralena-langga neu Au hohoro-lalane nggara.”
18 Naa. Sosoan nae, mete ma Lamatualain fee ambon neu atahori sala-kilu nara, na, atahori nda afiꞌ parlu rendi tutunu-hohotuꞌ sa ena, fo tao maꞌasufu Lamatuaꞌ ralan.
Afiꞌ tamatau tisiꞌ Lamatualain matan
19 Dadꞌi taꞌo ia, toronoo nggara e! Yesus fee raan nandali fo tao maꞌasufu Lamatualain ralan. Naa de ia na, ata afiꞌ tamatau tisiꞌ Lamatualain sia Mamana Meumaren Manaseliꞌ sia sorga. 20 Tasanedꞌa Kama Meumare Manaseliꞌ mbaraaꞌ a! Sia naa, hambu teme loa monaeꞌ bambi fo atahori afiꞌ mataꞌ reu risiꞌ Lamatualain matan. Te no Yesus mamaten, Ana soi dala feuꞌ, de atahori bisa ola-olaꞌ ro Lamatualain boe. 21 Lelenan fai, Yesus dadꞌi malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ, mana mete-seꞌu ma mana linu-afi Lamatualain ume isi nara. 22 Huu naa dadꞌi hita hak na, de laꞌi rala teu fo tandaa ma olaꞌ to Lamatualain. Te musi tamahere tebꞌe no rala ndoos neu E. Huu Yesus mamaten tao nameu rala tara, losa ata nda dudꞌuꞌa dala-dala deꞌulakaꞌ ra sa. Boe ma ata musi tasodꞌa meumareꞌ, onaꞌ malangga agama mbaraaꞌ ra musi rameu ao nara, dei fo rala reu mete-seꞌu Lamatuaꞌ 23 Laꞌi fo ata o toꞌu tahereꞌ basa saa fo hita tataa soꞌal Lamatualain. Ata musi tamahena E ma sudꞌi dudꞌuꞌaꞌ, te dei fo Ana tao tungga hehelu-fufulin. 24 Ma laꞌi sangga dalaꞌ fo tao manggatee toronoo atahori mamahereꞌ ra, fo ona bee na basa nggita tatudꞌu susueꞌ nae-nae no ue-tao dala maloleꞌ mataꞌ-mataꞌ. 25 Huu Au rena atahori ruma nda nau raꞌabꞌue ro toronoo atahori mamahereꞌ ra sa ena. Te afiꞌ taꞌo naa! Hei musi miꞌibꞌue fo esa tao manggatee esa ralan. Lelenan fai, Lamatuaꞌ fai neneman sangga losa ena. Fee nesenenedꞌaꞌ neu se taꞌo naa!
26 Toronoo susue nggara e! Ata tahine lutuꞌ-leloꞌ Lamatuaꞌ Yesus dala ndoo-tetun ena. Te mete ma tasadꞌea hela Yesus, ma akaꞌ tao sala-kiluꞌ takandooꞌ a, na, sosoan nae, nda afiꞌ hambu tutunu-hohotuꞌ laen sa ena fo fee ambon neu sala-kilu tara. 27 Hita tahani noꞌa nemetaus, huu Lamatualain nema fee huku-dokiꞌ neu nggita. Huu ai naraka fo mana mbila manaseliꞌ a nene sadꞌiaꞌ ena fo nalutu basa atahori mana labꞌan E. 28 Feꞌesaꞌan, mete ma hambu atahori esa nda simbo baꞌi Musa hohoro-lalanen sa, ma hambu rua-telu dadꞌi sakasii, na, atahori mana tao sala-kiluꞌ naa, musi nene hukun mate, ma nda hambu ambon sa ena. 29 Te ia na, mete ma atahori raꞌamuti Lamatualain Anan, naa onaꞌ ana nae naloe-nadꞌae Yesus raan, fo Ana naꞌandandaliꞌ e fo tao nameu atahori naa. Ma ana nda taoafiꞌ neu Lamatualain hehelu-fufulin, fo Ana hengge-nee no atahori naa nendiꞌ raan. Ma ana o tao namanasa Lamatualain Dula-dalen, fo mana natudꞌu rala malolen fee neu atahori ra. Duꞌa neuꞌ ena! Atahori mataꞌ ia ra dei fo lemba-rasaa huku-dꞌokiꞌ beran lenaꞌ mia atahori nda mana simbo baꞌi Musa hohoro-lalanen sa 30 Lamatualain olaꞌ nita nae,
“Au uꞌena hak, fo bala-baꞌe atahori ra deꞌulaka nara.
Ma dei fo Au tao tungga taꞌo naa.”
Ma nenesuraꞌ fai nae,
“Lamatualain naa, Lamatuaꞌ.
Dei fo Ana nggero-furi atahori nara.”
31 Misinedꞌa te Lamatualain nasodꞌa nakandoo! Dei fo atahori nggenggeꞌer, mete ma Lamatuaꞌ humu nala se ena!
32 Hei musi misinedꞌa leleꞌ hei feꞌe na mihine soꞌal Kristus, dudꞌuꞌa mara dadꞌi meuꞌ. Huu leleꞌ naa, onaꞌ mae hei hambu doidꞌosoꞌ ma susa-sonaꞌ naeꞌ o hei miꞌitataaꞌ ma mimihere mikindoo neu Kristus. 33 Hambu atahori raꞌamuti, ma raꞌamamaeꞌ nggi sia atahori hetar matan. Ma mete ma atahori raꞌamuti ma raꞌamamaeꞌ hei toronoo atahori mamahere mara, na hei tulu-fali se. 34 Hei kasian ma mitudꞌu rala malole mara neu atahori mana sia bui rala ra. Mete ma atahori ramanaꞌo rendi sudꞌiꞌ a saa mara, hei simbo no rala nemehoꞌot, huu hei bubꞌuluꞌ mae, dei fo hei simbo saa-saa fo malolen lenaꞌ, ma atahori nda bisa ramanaꞌo rala sa. 35 Naa de hei musi toꞌu mihereꞌ nemehere mara. Te dei fo Lamatuaꞌ bala-bꞌae naeꞌ lenaꞌ neu nggi. 36 Dadꞌi miꞌitataaꞌ! Te mete ma hei tao tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun, na, dei fo ama simbo basa saa fo Ana helu-fuliꞌ nae fee nggi. 37 Lamatuaꞌ mana ola-ola nara suraꞌ soꞌal Atahori mana Nae Nemaꞌ a nae,
“Nda doo sa, te Atahori mana Nae Nemaꞌ a, sou nema ena.
Afiꞌ male-maꞌa, te Ana nda nahani sa.
38 Atahori fo ralan ndoos,
dei fo hambu masoi-masodꞌaꞌ,
huu namahere neu Au.
Te mete ma hambu ruma dinggoꞌ hela Au,
na, Rala ngga nda namahoꞌo sa.”
39 Hita nda atahori mana namatau de lao hela nemehere tara. Huu atahori mataꞌ naa, dei fo ara saranggaa mia E. Te huu hita, atahori mana toꞌu tahereꞌ nemehereꞌ tara. Naa de hita hambu masoi-masodꞌaꞌ takandooꞌ a.
10:7 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 40:7-9 10:11 Kalua mia Masir 29:38 10:13 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:1 10:16 Yermia 31:33 10:17 Yermia 31:34 10:22 Malangga Agama ra Atoran na 8:30; 16:4; Yeskiel 36:25 10:27 Yesaya 26:11 10:28 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 17:6; 19:15 10:29 Kalua mia Masir 24:8 10:30 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:35, 36 10:38 Habakuk 2:3-4