9
Lamatuaꞌ Yesus dadꞌi tutunu-hohotu maloleꞌ lenaꞌ mia tutunu-hohotu mbaraaꞌ ra
Ia na au ae fee nesenenedꞌaꞌ taꞌo ia: leleꞌ Lamatualain hengge-nee hehelu-fufuliꞌ fefeun no bei-baꞌi tara, Ana o naꞌondaꞌ hohoro-lalaneꞌ fo ara raririi mamana hule-oꞌeꞌ, fo ara bisa beꞌutee neu E tungga hohoro-lalaneꞌ naa hihii-nanaun. Hambu lalaat monaeꞌ sa sia mamana hule-oꞌeꞌ naa, sodꞌan. Sia lalaat naa kama mataꞌ a, hambu mamana mbedꞌaꞌ lambu, no mei esa fo malangga agama ra mbedꞌaꞌ roti fee neu Lamatualain. Ara roꞌe Kama mataꞌ naa rae, Lamatualain Kama Meumaren.
Hambu teme babꞌambi monae naruꞌ esa doko-doko babꞌata kama laen esa fo ara roꞌe rae, Lamatualain Kama Meumare Manaselin. Sia teme babꞌambiꞌ a mataꞌ, hambu mei liloꞌ esa, fo dedꞌe kamanyan maꞌameniꞌ fee neu Lamatualain. Ma sia Kama Meumare Manaseliꞌ a rala, hambu peti liloꞌ esa sia naa, fo ara roꞌe rae, Peti Hehelu-fufuliꞌ. Sia peti a rala, ara mbedaꞌ sudꞌiꞌ a saa mia fai uluꞌ a fo dadꞌi nesenenedꞌaꞌ neu atahori soꞌal Lamatualain hehelu-fufulin fo Ana hengge-nee no se. Sia naa hambu tofles liloꞌ esa, ara mbedꞌaꞌ roti manna sia rala. Roti naa, roti fo dalahulun Lamatualain naꞌondaꞌ mia lalai, fee bei-baꞌi tara leleꞌ ara ndoe mia lenu-loaꞌ a. Sia peti naa o hambu baꞌi Harun teteas meto na, fo dalahulun ana nambetu. Boe ma hambu fatu bebꞌelaꞌ boe fo lele uluꞌ a Lamatualain pake fo dudꞌula hohoro-lalanen fee neu baꞌi Musa. Sia peti a tatanan hambu paton manaseliꞌ rua. Paton naa ra mata aon onaꞌ Lamatualain ate malidꞌa nara mia sorga mana rambariiꞌ rakambembela lidꞌa nara fo babꞌata rala peti a, huu mamanaꞌ naa, natudꞌu Lamatualain rala kasian Na neu atahori. Te ia na, au nda kaꞌe ala fo olaꞌ losa lutuꞌ-leloꞌ sudꞌiꞌ a saa naa ra sa.*
Memaꞌ ara biasa mbedꞌaꞌ-nggao sudꞌiꞌ a saa ra sia Lamatualain Ume Lalaat Hule-oꞌen, taꞌo naa. Basa fo malangga agama ra dea-rala tungga fai sia kama mataꞌ a fo ralalao ue-tatao nara sia naa. Te akaꞌ malangga agama Yahudi ra malangga monaen bole rala neu nisiꞌ Lamatualain Kama Meumare Manaselin. Ma nda rala neu sudꞌiꞌ a faiꞌ saa sa, te to saa na rala neu lao esaꞌ a. Mete ma ana rala neu, musi nendi banda tutunu-hohotuꞌ raan, fo bꞌibꞌrus neu Peti Hehelu-fufuliꞌ a tatanan. Raaꞌ naa sosoan, naa fo Lamatualain fee ambon neu malangga agama no basa atahori ra sala-kilu nara, onaꞌ mae salaꞌ fo ara taoꞌ te nda ritaꞌ rae salaꞌ sa boe.
Lamatualain nanori nggita nendiꞌ Dula-dale Meumaren ena nae, mete ma teme babꞌambiꞌ a feꞌe babꞌata dalaꞌ mana nisiꞌ Kama Meumare Manaseliꞌ a, sosoan nae, atahori nda feꞌe bisa rala reu risiꞌ Lamatuaꞌ matan sa, mete ma hohoro-lalane mbaraaꞌ ra feꞌe sia. Huu basa naa ra dadꞌi conto Lamatuaꞌ Dula-dalen, fo nanori nggita mana hambu masodꞌaꞌ aleꞌ ia. Dalahulun, bei-baꞌi tara rendi banda tutunu-hohotuꞌ fee neu malangga agama, fo Lamatualain fee ambon neu sala-kiluꞌ ra. Onaꞌ mae rendi tutunu-hohotuꞌ naen seli o, tutunu-hohotuꞌ naa ra nda bisa tao fee rala nara dadꞌi meumareꞌ sa, ma nda bisa tao namopoꞌ sira dudꞌuꞌan rae sira tao salaꞌ sa. 10 Dadꞌi saa fo ara taoꞌ naa ra, tungga akaꞌ hohoro-lalane agama. Hambu hohoro-lalaneꞌ parenda oi, afiꞌ raa ia, ma afiꞌ rinu naa. Hambu hohoro-lalaneꞌ ruma rae, ara musi rameu ao nara ma sudꞌiꞌ a saa nara tungga hohoro-lalaneꞌ hihii-nanaun. Tao-tao te, basa hohoro-lalaneꞌ ra, ralalau atahori tungga akaꞌ ao sisiꞌ a, te nda bisa ralalau atahori rala dudꞌuꞌa nara sa. Onaꞌ naa o, hohoro-lalaneꞌ naa ra musi laoꞌ rakandoo boe, losa Lamatualain nggati se no hohoro-lalane feuꞌ.
11 Te aleꞌ ia, Atahori fo Lamatualain helu-fuli memaꞌ mia leleꞌ uluꞌ a Ana sia ena. Eni ia, Kristus. Ana nema dadꞌi hita malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ, ma Ana tao dala maloleꞌ fee nggita ena. Ana nalalao ue-tataon, ona malangga agama mbaraaꞌ a, te Ana ue-tao sia mamana hule-oꞌe manaseliꞌ tebꞌe. Mamana hule-oꞌen naa, nda sia raefafoꞌ ia sa, huu atahori nda tao mamanaꞌ naa sa. 12 Kristus o masoꞌ nisiꞌ Kama Meumare manaseliꞌ naa, fo nandaa no Lamatualain onaꞌ malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ mbaraaꞌ ra, tao too esa na lao esa. Leleꞌ Ana rala neu, Ana o nendi raaꞌ fee Lamatualain boe. Te nda ona esaꞌ sa. Huu Kristus nda nendi raaꞌ mia banda tutunu-hohotuꞌ ra sa. Ana nendiꞌ naa, Eni Raan, huu Ana mate ena fo dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fee nggita. Akaꞌ na Kristus nendi raan lao esaꞌ a fo tao nggita nenemboꞌit mia sala-kiluꞌ tara, losa doo nduꞌu-doon.
13 Dadꞌi Kristus raan naa, memaꞌ manaseliꞌ lenaꞌ banda tutunu-hohotuꞌ ra raan. Tungga baꞌi Musa hohoro-lalane nara, atahori mana tao salaꞌ ra, manggenggeoꞌ, ma nda randaa masoꞌ beꞌutee neu Lamatualain sa. Ara musi risiꞌ malangga agama ra fo tao tutunu-hohotuꞌ, naa fo tutunu-hohotuꞌ a raan tao nemeu baliꞌ se. Tutunu-hohotuꞌ naeꞌ roꞌe bibꞌi hiek raan no sapi raan. Hambu hohoro-lalaneꞌ esa nae, mete ma atahori kois atahori mates, na, eni manggenggeoꞌ sia Lamatualain matan ena. De mete ma atahori naa nae dadꞌi meuꞌ baliꞌ, na malangga agama musi haꞌi afu mia sapi tena nenetunuꞌ a, fo neu mbori neu atahori manggenggeoꞌ naa, naa fo ana dadꞌi meuꞌ baliꞌ.
14 Naa! Mete ma banda raaꞌ tao nameu atahori ao sisin mana manggenggeoꞌ, na, lelenan fai Kristus raan! Huu Raan naa, tao nggita nenemboꞌiꞌ mia sala-kiluꞌ ra, boe ma tao nameu rala dudꞌuꞌa tara. Huu sala-kilu tara tao fee nggita saranggaa to Lamatua. Leleꞌ Kristus mate boe ma, Lamatualain Dula-dalen fo mana nasodꞌa nakandooꞌ a, tulu-fali E fo fee Aon neu Lamatuaꞌ, onaꞌ banda tutunu-hohotuꞌ nda mana koa-kakiꞌ mbei sa boe. De ia na, hita bisa beꞌutee no matetuꞌ neu Lamatualain mana nasodꞌa losa babꞌasan.
15 Huu Kristus raan manaseliꞌ naa, naeni de Lamatualain pake E, fo nalalao hehelu-fufuliꞌ feuꞌ fee neu basa atahori fo Lamatualain noꞌe se dadꞌi atahorin. Huu leleꞌ Kristus mate fo fee atahori masoi-masodꞌaꞌ, Ana o tefa-soi nala bei-baꞌi tara mia sala-kiluꞌ fo ara tao dalahulun naa, leleꞌ Lamatualain hengge-nee hehelu-fufuli mbaraaꞌ no se. Huu na, de ara bisa rasodꞌa rakandoo ro Lamatualain.
16 Au pake conto onaꞌ atahori simbo pusaka, onaꞌ amaꞌ sa suraꞌ susura hengge-neeꞌ de fee pusaka neu ana nara. Te anaꞌ naa feꞌe bisa toꞌu nala pusaka naa, leleꞌ aman mate nese ena. 17 Te mete ma aman feꞌe masodꞌaꞌ, anaꞌ naa nda feꞌe bisa simbo nala pusaka fo aman hengge-nee sia susura naa sa. 18 Onaꞌ naa boe Lamatualain hehelu-fufuli fefeun fo Ana hengge-nee no bei-baꞌi tara. Ara feꞌe na simbo rala saa fo Lamatualain helu-fuliꞌ naa, mete ma esa mate naꞌahuluꞌ ena. Naeni de ara tunu-hotu rendiꞌ banda raaꞌ fo dadꞌi bukti rae hambu esa mate ena. 19 Leleꞌ naa, baꞌi Musa naꞌabꞌue nala bei-baꞌi tara, de nafadꞌe neu se basa parendaꞌ mana sia hohoro-lalaneꞌ fo Lamatuaꞌ naꞌondaꞌ ra. Basa naa de, baꞌi Musa tati-mbau sapi ma hiek, fo haꞌi nala raa nara, de sambor no oe. Ana o paꞌa hau roo lutuꞌ a danan, nendiꞌ tali mbilas. Basa ma ana boroꞌ e neu raaꞌ, dei de ana bibꞌirus neu Lamatualain Susuran ata, ma neu basa rauinggu ra. 20 Leleꞌ baꞌi Musa bibꞌirus raaꞌ a, ana olaꞌ nae, “Raaꞌ ia, dadꞌi tatandaꞌ oi, Lamatualain hengge-nee hehelu-fufulin no nggi ena. De mete ma ama tao tungga basa Eni parenda nara, dei fo Eni fee basa saa fo nene helu-fuliꞌ naa ra.” 21 Baꞌi Musa o bibꞌirus raaꞌ a neu Ume Lalaat Hule-Oꞌeꞌ a, no basa sudꞌiꞌ a saa mana sia naa ra fo ara pake beꞌutee neu Lamatualain. 22 Te tungga Lamatualain hohoro-lalanen, basa sudꞌiꞌ a saa mana manggenggeoꞌ, musi tao nemeu se nendiꞌ raaꞌ. Huu naa, de mete ma atahori nau dadꞌi meuꞌ mia basa sala nara, na, musi hambu tutunu-hohotuꞌ a raan dei.
23 Saa fo au dui soꞌal bei-baꞌi tara ro Ume Lalaat Hule-Oꞌeꞌ a, basa naa ra dadꞌiꞌ a conto, naa fo tahine Lamatualain Ume Hule-Oꞌe matetun sia sorga. Huu mete ma malangga agama mbaraaꞌ nae Ume Lalaat rala neu fo beꞌutee neu Lamatualain, ara musi tao rameu basa-bꞌasaꞌ e dei, rendiꞌ banda tutunu-hohotuꞌ raan. Lamatualain mamana hule-oꞌen sia sorga o musi meuꞌ boe. Te huu musi pake raa tutunu-hohotuꞌ manaseliꞌ lenaꞌ banda raaꞌ. 24 Kama Meumare manaseliꞌ fo Kristus rala neuꞌ a, nda kama Ume Lalaat Hule-oꞌe fo atahori taoꞌ a sa. Ume Lalaat mana sia raefafoꞌ ia, naa dadꞌiꞌ a conto mia matetun. Te Kristus sorga rala neu fo nasalaꞌe nggita sia Lamatualain matan. 25 Dalahulun, malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ seli musi rala neu nasafafali tungga too sia Kama Meumare manaseliꞌ a, nendi banda tutunu-hohotuꞌ a raan neu Lamatualain. Te Kristus nda taꞌo naa sa. Eni parlu rala neu lao akaꞌ esaꞌ a, ma nendi Eni raan. 26 Huu mete ma Ana musi rala neu tungga too ona malangga agama mbaraaꞌ ra na, sosoan nae, Eni musi mate nasafafali. Te Ana nda tao taꞌo naa sa. Huu Ana dadꞌi tutunu-hohotuꞌ akaꞌ lao esaꞌ a, fo fee ambon neu basa sala-kiluꞌ fo atahori taoꞌ ra, eniꞌ a mia neꞌedꞌadꞌadꞌiꞌ raefafoꞌ ia losa babꞌasan. 27 Matetun atahori o mate laoꞌ a esaꞌ a. Te basa na ana musi neu nisiꞌ Lamatualain matan fo Lamatuaꞌ paresaꞌ e. 28 Onaꞌ naa boe, Kristus. Ana mate ma fee Aon dadꞌi tutunu-hohotuꞌ lao esaꞌ a. Dei fo Ana baliꞌ nema. Te Ana nda taoafiꞌ neu atahori sala-kilu nara sa ena, huu Ana tao natetu ue-tataon ena. Te saa fo Ana nae taomataꞌ neuꞌ a, naeni Ana nae fee masoi-masodꞌaꞌ neu basa atahori mana ramahena neu E.
9:2 Kalua mia Masir 26:1-30; 25:23-40 9:3 Kalua mia Masir 26:31-33 9:4 Kalua mia Masir 30:1-6; 25:10-16; 16:33; Reken 17:8-10; Kalua mia Masir 25:16; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 10:3-5 * 9:5 Susura dedꞌea Yunani a nae, Lamatualain ate malidꞌan mia sorga sia ia, naran ‘Kerubim’. Lamatuaꞌ ate biasa nara mia sorga, ara babꞌae rae,, ‘anggelos’. Ara nda malidꞌaꞌ sa. Mete sia Dudꞌuit Fefeuꞌ a 3:24, Kalua mia Masir 25: 18-22 9:6 Reken 18:2-6 9:7 Malangga Agama ra Atoran na 16:2-34 9:11 Susura dedꞌea Yunani maloleꞌ manaseliꞌ ra sura rae, “Ana tao dꞌala maloleꞌ fee nggita ena.” Te susura ruma nenesuraꞌ oi, “Ana nae tao dala maloleꞌ fee nggita.” 9:13 Malangga Agama ra Atoran na 16:15-16; Reken 19:9, 17-19 9:19 Susura Meumare sia dedꞌea Yunani nae hau rooꞌ ia ra naran, naeni (hyssopos). Mete ꞌhisopꞌ sia kamus Susura Roo Meu Dedꞌea Kupang. 9:20 Kalua mia Masir 24:6-8 9:21 Malangga Agama ra Atoran na 8:15 9:22 Malangga Agama ra Atoran na 17:11 9:28 Yesaya 53:12