8
Lamatualain pake Kristus fo hengge-nee hehelu-fufuli feuꞌ maloleꞌ lenaꞌ hehelu-fufuli mbaraaꞌ a
Dadꞌi au oꞌola ngga nenendin taꞌo ia: ia naa hita hambu malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ fo manaseliꞌ lena mana sia dalahuluꞌ ra. Eni, naeni Yesus. Ana endoꞌ toꞌu parendaꞌ sia sorga, sia Lamatualain mana sia ata-ataꞌ a bobꞌoa onan. Ana nalalao ue-tataon sia mamana hule-oꞌe matetuꞌ a. Mamanaꞌ naa, Lamatualain mana tao, nda atahori tao sa.
Malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ a biasa nendi papala-babꞌanggiꞌ no tutunu-hohotuꞌ fee Lamatualain. Naa de Yesus o musi nendi tutunu-hohotuꞌ boe. Te Yesus nda nalalao ue-tataon sia raefafoꞌ ia sa. Huu sia raefafoꞌ ia hambu malangga agama mana nendi hahambuꞌ ma tutunu-hohotuꞌ neu Lamatualain, tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen ena. Ara ralalao ue-tatao nara sia Lalaat Hule-oꞌeꞌ, fo onaꞌ mamana hule-oꞌe matetuꞌ a sia sorga. Huu leleꞌ baꞌi Musa nae tao Lalaat naa, Lamatualain fee nesenenedꞌaꞌ neu e nae, “Musunedꞌa malolole! Ho musi tao tungga tebꞌe-tebꞌeꞌ onaꞌ lalaat fo Au utudꞌu basa neu nggo mia leteꞌ naa ata!” Te Yesus ue-tataon manaseliꞌ lenaꞌ malangga agama mbaraaꞌ ra. Huu ia na, Lamatualain hengge-nee hehelu-fufuliꞌ fo maloleꞌ lenaꞌ a, huu Ana o pake Yesus dadꞌi lelete fo atahori bisa hambu dame baliꞌ ro Lamatualain.
Dalahulun, Ana hengge-nee hehelu-fufulin no baꞌi Musa leleꞌ Ana naꞌondaꞌ hohoro-lalaneꞌ ra. Onaꞌ mae taꞌo naa o, atahori nda rasodꞌa meumareꞌ ma matetuꞌ tungga hohoro-lalaneꞌ naa ra sa. Huu naa, ara nda bisa malolole ro Lamatualain sa. Naa de ia na, parlu hambu hehelu-fufuliꞌ maloleꞌ lenaꞌ fai. Te dalahulun, Lamatualain ai atahori nara, huu ara ralena-langga rasafafali hohoro-lalane mbara Na. Leleꞌ Ana nda naꞌatataaꞌ sa ena, Ana namanasa, ma nafadꞌe nae,
“Rena malolole, te Au ia, Lamatuaꞌ!
Dei fo Au hengge-nee hehelu-fufuli feuꞌ
o atahori Israꞌel,
ma leo Yahuda ra.
Hehelu-fufuliꞌ fo Au ae hengge-nee o se,
nda onaꞌ hehelu-fufuli dalahuluꞌ a fo Au hengge-neeꞌ
o bei-baꞌi nara sa
Huu dalahulun Au toꞌu lima nara,
de o se lao hela rae Masir.
Te ara nda tao tungga
saa fo ara hengge-nee basa ro Auꞌ a sa.
Naa de Au nda afiꞌ ae taoafiꞌ neu se sa ena.
10 Hehelu-fufuliꞌ fo Au ae hengge-nee o atahori Israꞌel ra,
liin taꞌo ia:
“Dei fo Au tao hohoro-lalane Ngga neu dudꞌuꞌa nara rala.
Dei fo Au suraꞌ parenda Ngga sia rala nara.
Basa fo, Au dadꞌi Sira Lamatuan,
ma ara dadꞌi Au atahori nggara.
11 Dei fo ara nda parlu ranori nonoo nara sa ena,
boe ma toronoo nara rae,
‘Hei musi mihine Lamatuaꞌ!’
huu basa se rahine Au no maloleꞌ,
mia anadꞌikiꞌ losa monaeꞌ ra.
12 Huu Au ae utudꞌu susue ngga neu se,
naa de Au liliiꞌ hendi basa sala-kilu nara.”
13 Leleꞌ Lamatuaꞌ olaꞌ nae, Eni nau hengge-nee hehelu-fufuli feuꞌ no se, naa sosoan nae, hehelu-fufuli mbaraaꞌ a, nda papakeꞌ sa ena. Nda dooꞌ sa, te sambu-lalo hendi ena.
8:1 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:1 8:5 Kalua mia Masir 25:40 8:12 Yermia 31:31-34