7
Melkisedek naa, malangga agama monaeꞌ lenaꞌ malangga agama Lewi no tititi-nonosi nara
1-3 Lele uluꞌ a, Melkisedek dadꞌi kota Salem manen. Eni o malangga agama soaꞌ neu atahori mana beꞌutee neu Lamatualain mana sia ata-ataꞌ a. Naran sosoan nae, “Mane Rala Ndoos”. Ma mane Salem a, sosoan, “Mane Dame”. Esa o nda nahine Melkisedek ia laoꞌ mia bee nema sa boe. Esa o nda nahine aman, inan, no bei-baꞌi nara sa. Nda rahine bꞌonggi e ma ana mate eni bee sa boe. Atahori rahineꞌ a eni, mane kota salem, ma malangga agama sia Lamatualain. Te ana onaꞌ Lamatualain Anan boe, huu eni o malangga agama mana nalalao nakandoo ue-tataon.
Lao esa, hambu maneꞌ hira rema ro soldꞌadꞌu ra, fo rae rambas rala baꞌi Abraham nonoo nara sudꞌiꞌ a saa nara. Basa naa ma, baꞌi Abraham neu natati naꞌabꞌue no nonoo nara, losa rasenggiꞌ maneꞌ naa ra. Boe ma baꞌi Abraham se haꞌi rala baliꞌ basa sudꞌiꞌ a saa ra. Lele baꞌi Abraham lao bꞌaliꞌ, boe ma Melkisedek kalua mia kota Salem de neu soru e. Boe ma ana olaꞌ fee papala-babꞌanggiꞌ neu baꞌi Abraham nae, “Hela fo Lamatualain mana sia ata-ataꞌ a, fee nggo papala-babꞌanggiꞌ.” Basa naa ma, baꞌi Abraham banggi fee Melkisedek babꞌanggiꞌ sa mia babꞌanggiꞌ sanahulu, mia basa sudꞌiꞌ a saa fo ana rambas nala baliꞌ naa ra. Ana fee taꞌo naa, huu Melkisedek naa, malangga agama mia Lamatualain mana sia ata-ataꞌ a.
De duꞌa malolole soꞌal Melkisedek ia! Baꞌi Abraham banggi fee ne babꞌanggiꞌ esa mia babꞌanggiꞌ sanahulu mia basa sudꞌiꞌ a saa meulauꞌ, fo ana haꞌi nala baliꞌ ra. Dadꞌi matetun, Melkisedek naa, atahori moko-monaen boe. Tao-tao te leleꞌ naa, Lamatualain nda feꞌe soꞌu atahori fo dadꞌi malangga agama sa. Losa nala baꞌi Abraham tititi-nonosin Lewi, dei de Lamatualain soꞌu nala Harun no tititi-nonosi nara, dadꞌi malangga agama neu basa baꞌi Abraham tititi-nonosi nara. Basa ma, losa Musa lelen, Lamatualain naꞌondaꞌ hohoro-lalaneꞌ nae, atahori mia leo Lewi naꞌena hak simbo babꞌanggiꞌ esa mia buna-bꞌoaꞌ babꞌanggiꞌ sanahuluꞌ mia toronoo leo Israꞌel laen ra. Te Melkisedek naa, nda Lewi tititi-nonosin sa. Onaꞌ naa o, baꞌi Abraham banggi fee ne babꞌanggiꞌ esa, mia babꞌanggiꞌ sanahulu, huu ana nae Melkisedek naa, atahori manaseliꞌ. Baꞌi Abraham pantin huu ana simbo nala hehelu-fufuliꞌ mia Lamatualain mana nae fee papala-babꞌanggiꞌ neu e. Te onaꞌ naa o, Melkisedek mana olaꞌ papala-babꞌanggiꞌ fee Abraham nae, “Hela fo Lamatualain Mana Sia Ata-ataꞌ a, fee papala-babꞌanggiꞌ neu nggo.” Ia dadꞌi bukti oi, Melkisedek naa, atahori pantin lenaꞌ. Huu atahori mana olaꞌ fee papala-babꞌanggiꞌ, memaꞌ pantin lenaꞌ atahori mana simbo papala-babꞌanggiꞌ a.
Basa malangga agama ra raꞌena hak fo simbo rala babꞌanggiꞌ esa mia babꞌanggiꞌ sanahulu. Te huu sira atahori raefafoꞌ, de dodꞌoo ma ara mate. Malangga agama Melkisedek o simbo babꞌanggiꞌ esa mia babꞌanggiꞌ sanahulu boe. Te ana nasodꞌa nakandoo, huu Lamatuaꞌ Susura Meumaren nda dui nae, ana mate sa. 9-10 Huu baꞌi Abraham banggi fee Melkisedek sudꞌiꞌ a saa ra babꞌanggiꞌ esa mia babꞌanggiꞌ sanahulu, na, atahori bisa duꞌaꞌ rae, eni tanggon nala tititi-nonosin nda feꞌe mana bonggiꞌ a sa. No taꞌo naa, hita bisa tae ana bae memaꞌ tititi-nonosin Lewi babꞌanggin esa mia babꞌanggiꞌ sanahulu.*
Hita parlu malangga agama mata feuꞌ huu malangga agama mbaraaꞌ ra nda bisa fee ambon no matetuꞌ neu atahori sala nara sa
11 Leleꞌ Lewi tititi-nonosin nara dadꞌi malangga agama, Lamatuaꞌ pili baꞌi Musa aꞌan Harun, dadꞌi atahori kaesan mana dadꞌi malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ. Malangga agama ra ue-tataon nara, naeni ratudꞌu dalaꞌ fo atahori rasodꞌa no ndoo-tetuꞌ, ma malole ro Lamatuaꞌ. Mae sira tao tungga basa hohoro-lalaneꞌ fo Musaꞌ simboꞌ ra o, malangga agama onaꞌ Harun nda bisa tao nameu se no matetuꞌ sa. Naa de ara parlu malangga agama laen, mana onaꞌ Melkisedek. 12 Te mete ma malangga agama mata feuꞌ nggati malangga agama mbaraaꞌ, na, musi nggati hohoro-lalane mbaraaꞌ ra boe.
13 De manggareloꞌ ena, malangga agama mata feuꞌ naa, naeni Yesus. Te huu bonggi e mia leo laen, nda mia leo Lewi sa. Tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen, malangga agama onaꞌ Harun, nema mia akaꞌ leo Lewi, nda bole mia leo laen sa. 14 Te basa atahori bubꞌuluꞌ rae, hita Malanggan Yesus Kristus bonggi E mia leo Yahuda. Tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen, nda hambu malangga agama mia leo naa sa.
15 Te Lamatualain nda taoafiꞌ neu hohoro-lalaneꞌ mbaraaꞌ sa ena, huu ia na Yesus, dadꞌi malangga agama mata feuꞌ, onaꞌ Melkisedek. 16 Huu tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen, malangga agama mbaraaꞌ ra musi rema mia leo Lewi. Te Yesus nda nema mia leo naa sa. Onaꞌ naa o, Lamatualain soꞌu E dadꞌi malangga agama mata feuꞌ, huu Naꞌena koasa fo nasodꞌa nakandooꞌ a, ma nda hambu esa bisa tao nalutu E sa boe. 17 Huu Lamatualain Suraꞌ sia Susuran nae,
“Ho dadꞌi malangga agama ona esaꞌ mo Melkisedek dalahuluꞌ a,
te Ho dadꞌi malangga agama losa doo nduꞌu-doon neu.”
18 Sosoan nae, hohoro-lalane mbaraaꞌ nda naꞌena koasa fo tulu-fali atahori ra sa. Naeni de Lamatualain fee nggati hohoro-lalane mbaraaꞌ naa ra, fo dalahulun Ana fee neu baꞌi Musa. 19 Huu onaꞌ mae atahori tao tungga hohoro-lalaneꞌ mbaraaꞌ ra o, ara feꞌe masala-kiluꞌ. Naa de ia na, Lamatuaꞌ soi dala maloleꞌ lenaꞌ, fo ata tasodꞌa to E no mole-dame.
Yesus naa, Malangga agama manaseliꞌ lenaꞌ basa malangga agama mbaraaꞌ ra
20-21 Dalahulun, leleꞌ Lamatualain soꞌu Lewi tititi-nonosin fo dadꞌi malangga agama, Ana nda helu-fuli ma sumba saa-saa no se sa boe. Te Leleꞌ Lamatualain soꞌu Yesus dadꞌi malangga agama, Ana helu-fuli nae,
“Au ia, Lamatuaꞌ!
Au sumba, Au nda ubꞌa saa fo Au helu-fuliꞌ a sa.
Au soꞌu Nggo dadꞌi malangga agama,
fo mulalao ue-tataom mukundondooꞌ a.”
22 No hehelu-fufulin taꞌo naa, Lamatualain pake Yesus dadꞌi totoꞌu-nonoet nae, Eni nau hengge-nee hehelu-fufuli malole lenaꞌ no nggita.
23 Dalahulun, malangga agama mbaraaꞌ musi nggati se nekendooꞌ a, huu ara mate. Naeni de musi hambu malangga agama hetar. 24 Te Yesus naa, malangga agama mata feuꞌ sa mana nasodꞌa nakandoo, ma nalalao ue-tataon nakandooꞌ a. Naeni de nda parlu atahori nggati E sa. 25 Huu naa, Yesus fee masoi-masodꞌaꞌ neu basa atahori mana nau nema nisiꞌ Lamatualain tungga Lamatuaꞌ Yesus. Ana tao taꞌo naa losa doo nduꞌu-doon. Boe ma Ana dadꞌi sira atahori ume-isin mana soaꞌ a neu hule-oꞌe neu Lamatualain fo tulu-fali se.
26 Yesus naa, malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ mana nandaa no nggita. Huu Eni, Atahori Meumareꞌ nda ma salaꞌ saa sa boe. Eni, nda onaꞌ atahori fo nahineꞌ a tao sala-kiluꞌ. Huu Lamatualain soꞌu nananaru E ena, lenaꞌ basa mana sia raefafoꞌ ma sia sorga. 27 Naa de Yesus maloleꞌ lenaꞌ basa malangga agama mbaraaꞌ ra. Dalahulun, ara musi tunu-hotu banda tungga fai, naa fo Lamatualain fee ambon neu sala-kilu nara. Basa fo ara tao tutunu-hohotuꞌ fee atahori ra. Te Yesus nda parlu tao nasafafali taꞌo naa sa, huu Ana fee aon lao esaꞌ a fo dadꞌi tutunu-hohotuꞌ. Naa dai ena fo Lamatualain fee ambon neu basa atahori sala-kilu nara.
28 Tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen, ara soꞌu atahori raefafoꞌ biasa fo dadꞌi malangga agama. Te ara feꞌe raꞌena sala-kiluꞌ, naa de Lamatualain tao hehelu-fufuli feuꞌ nae, Eni nae soꞌu Anan fo dadꞌi neu malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ a. Huu Anan ia, tungga nakandoo Eni hihii-nanaun.
7:1-3 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 14:17-20 7:5 Reken 18:21 * 7:9-10 Atahori Yahudi rae atahori tititi-nonosin fini nara hambu sia bei-baꞌi nara ao nara ena. 7:17 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:4 7:20-21 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:4 7:27 Malangga Agama ra Atoran na 9:7