6
Dadꞌi hei musi minori nenoriꞌ lenaꞌ fai, huu hei minori nenori huuꞌ soꞌal Kristus dooꞌ ena. Naa de ia na, sudꞌi boe minori misifafali nenori huuꞌ soꞌal atahori musi lao hela sala-kilu nara; nenoriꞌ soꞌal atahori ramahere Lamatualain; nenoriꞌ soꞌal saraniꞌ; nenoriꞌ soꞌal lalaa limaꞌ fo atahori simbo Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren; nenoriꞌ soꞌal Lamatualain dei fo tao nasodꞌa baliꞌ atahori mana mateꞌ ra; nenoriꞌ soꞌal atahori reu rataa sia Lamatuaꞌ; fo simbo nggenggero-fufurin nae, seka bole nasodꞌa nakandoo no E, ma se hokoꞌ. Huu mete ma Lamatuaꞌ nau, na, ima hita lali ataꞌ teu. Huu au ae unori nenoriꞌ lenaꞌ naa fai.
4-6 Tao-tao te, hambu atahori ruma rahine Kristus nenorin ena, ma ramedꞌa rita Lamatualain rala malolen ena, losa Ana haitua Dula-dale Meumaren fee neu se. Ara rahine basa Lamatualain Dedꞌea-oꞌolan, ma ramedꞌa rita Lamatuaꞌ Koasan fo nae pake mete ma raefafoꞌ a noe. Te mae taꞌo naa o, ara nggari hendi nemehere nara, ma rasadꞌea hela Kristus. Huu naa, nda hambu dalaꞌ fo baliꞌ roꞌe ambon sa, fo rasodꞌa malolole baliꞌ ro Lamatualain. Huu mete ma atahori nda nau dꞌoaꞌ ma fale rala nara sa, naa onaꞌ sira mbaku risa Lamatuaꞌ Anan sia hau ngganggeꞌ, basa ma raꞌaꞌeꞌeiꞌ E sia atahori hetar mata nara.
Atahori mataꞌ naa ra, onaꞌ rae mana fee buna-bꞌoa nda maloleꞌ sa. Tao-tao te, mete ma udꞌan nema, rae maloleꞌ a bisa fee buna-bꞌoaꞌ mana naꞌena ngguna neu atahori mana tao osi-tine. Boe ma Lamatualain naꞌondaꞌ papala-babꞌanggiꞌ, fo tao rae a boe fee buna-bꞌoaꞌ hetar. Te atahori mana nasadꞌea Kristus, onaꞌ rae mana feeꞌ a duri-nggaut. Duri-nggaut a nda naꞌena ngguna saa-saa sa boe. Nda dooꞌ sa ma, Lamatualain nema de fee huku-dokiꞌ neu rae a. Boe ma Ana lalangge hendi buna-bꞌoaꞌ mana nda naꞌena nggunaꞌ sa.
Toronoo susue nggare! Mae au olaꞌ deres mbei onaꞌ naa o, au bubꞌuluꞌ ae, hei nda misidꞌea hela Kristus sa. Huu hei mimihere E, ma masodꞌa mara naꞌena buna-bꞌoa maloleꞌ ena. 10 De misinedꞌa te Lamatualain ralan ndoos, ma Ana nda liliiꞌ mbusa-titi mara sa. Huu hei ue-tao no manggateeꞌ tulu-fali atahori nara, ma sue se. Eniꞌ a dalahulun, hei milalao ue-tataon ena. Hei o feꞌe tao taꞌo naa boe. 11 Te ia naa, au nau fo basa nggi ue-tao mangganggate lenaꞌ fai, fo tao tungga mikindoo taꞌo naa losa babꞌasan. No taꞌo naa, dei fo hei simbo basa dala maloleꞌ fo mimihena mia Lamatualain. 12 Sadꞌi ama afiꞌ mbera-mberaꞌ! Ama musi haꞌi conto mia atahori mana ramahere Lamatualain eniꞌ a dooꞌ ena. Ara ramahena rakandondooꞌ a neu E, losa ara simbo rala saa fo Ana helu-fuli helaꞌ a.
13-16 Haꞌi conto mia hita baꞌin Abraham. Dalahulun Lamatualain hengge-nee hehelu-fufulin no e nendiꞌ susumbaꞌ. Mete ma atahori soꞌu susumbaꞌ, ara sumbaꞌ rendiꞌ Lamatualain naran, fo Lamatuaꞌ dadꞌi sakasii, huu Lamatuaꞌ naa, lenaꞌ eni. Ma mete ma hambu dedꞌeat, basa atahori bubꞌuluꞌ rae, atahori naa oꞌolan, tebꞌe, huu ana sumba nendiꞌ Lamatualain Naran. Memaꞌ naa atahori hihiin. Te leleꞌ Lamatualain sumba no baꞌi Abraham, Ana sumba nendiꞌ Naran, huu nda hambu esa lenaꞌ Eni sa boe. Ana helu-fuli nae,
“Dei fo Au fee papala-babꞌanggiꞌ naeꞌ neu nggo mo tititi-nonosi mara.
Dei fo ara bꞌau ramaheta,
losa nda hambu atahori esa bisa ito-reken nala se sa boe.”
Lamatualain helu-fuli basa taꞌo naa, boe ma baꞌi Abraham namahere ma namahena nakandoo neu Lamatuaꞌ, mae dooꞌ deidꞌe ana simbo nala saa fo Lamatuaꞌ helu-fuliꞌ naa.
17 No taꞌo naa, hita bubꞌuluꞌ tae mete ma Lamatuaꞌ tao hehelu-fufuliꞌ no atahori nara, Ana hengge-nee hehelu-fufulin nendiꞌ susumbaꞌ, fo dadꞌi neu totoꞌu-nonoet oi, saa fo Eni helu-fuliꞌ naa, Memaꞌ tebꞌe ma nda ubꞌa sa. 18 Hambu dalaꞌ rua nda mana ubaꞌ sa. Ka esan, naeni Lamatuaꞌ hehelu-fufulin. Ka ruan, naeni Lamatuaꞌ susumban mana dadꞌi hengge-neeꞌ neu hehelu-fufulin. De mete ma Lamatuaꞌ helu-fuli dalaꞌ esa ena, dei fo Ana tao tungga, huu nda mana peko-lelekoꞌ sa. Naa de rala tara afiꞌ banggi-bꞌanggiꞌ neu hehelu-fufulin naa. Hita tela teu sangga masoi-masodꞌaꞌ sia E ena, de ia na ata tahani takandoo ma tamahena neu E. 19 No taꞌo naa, rala tara teer, onaꞌ ofaꞌ sa seli hendi rii-ree, fo nafu sia mamana nanafuꞌ. Huu tamahena neu Yesus Kristus mana dadꞌi malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ a. Dalahulun, nandaa no atahori Yahudi ra fai malole nara, malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ a, rala neu tungga teme mana pele kama Meumare manaseliꞌ a, fo neu nandaa no Lamatualain sia naa. 20 Te ia naa Yesus rala neu naꞌahuluꞌ de soi dalaꞌ fee nggita ena. Huu Eni malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ a, mataꞌ esa onaꞌ Melkisedek dalahuluꞌ a. Te Yesus manaseliꞌ lena mia basa malangga agama mbaraaꞌ ra, huu nda parna naloeꞌ tao ue-tataon sa.
6:8 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 3:17-18 6:13-16 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 22:16-17 6:19 Malangga Agama ra Atoran na 16:2 6:20 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:4