5
Atahori fo ara soꞌu rala dadꞌi malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ, eni ue-tataon musi tulu-fali atahori fo raꞌabꞌue ro Lamatualain. Eni musi simbo fefee nara no banda tutunu-hohotu nara, fo fee neu Lamatuaꞌ. Eni musi fee banda tutunu-hohotuꞌ fo Lamatualain fee ambon neu atahori sala-kilu nara. Mete ma hambu atahori nda rahine dꞌala masodꞌa ndoo-tetuꞌ a sa, do atahori lao hela dalaꞌ naa ena, na, malangga agama nda tao naꞌasususaꞌ se sa. Ralan maloleꞌ no se, huu eni o atahori mana tudꞌa no mudꞌaꞌ onaꞌ se boe. Huu eni atahori mana tudꞌaꞌ onaꞌ se boe, naeni de malangga agama naa o musi fee banda tutunu-hohotuꞌ fo Lamatuaꞌ fee ambon neu sala nara. Atahori nda bole soꞌu-soꞌuꞌ aon dadꞌi malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ. Huu akaꞌ Lamatualain naꞌena hak fo pili atahori onaꞌ naa, onaꞌ lele uluꞌ a Ana soꞌu Musa aꞌan Harun.
Kristus o, onaꞌ naa boe. Ana nda soꞌu Aon fo dadꞌi malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ. Huu lele uluꞌ a, Lamatualain mana soꞌu E nae,
“Ho ia, Au Ana ngga,
Faiꞌ ia, Au soꞌu Nggo fo toꞌu parendaꞌ.”
Sia tatadꞌaꞌ laen sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren, Ana o olaꞌ nae,
“Ho dadꞌi malangga agama mataꞌ esa mo Melkisedek lele uluꞌ naa,
te Ho dadꞌi malangga agama losa doo nduꞌu-dꞌoon neu.”
Leleꞌ Yesus masodꞌan naeꞌ a nateꞌe sia raefafoꞌ ia, Ana hule-oꞌe nda naloeꞌ sa ma nggae nahereꞌ, noꞌe tulun Lamatualain fo fee bebꞌeꞌi-baraꞌaiꞌ neu E. Huu Ana bubꞌuluꞌ nae, Lamatuaꞌ koasan, bisa fee masodꞌaꞌ neu E. Boe ma, Lamatualain rena neu Yesus, huu Ana tungga tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatuaꞌ hihii-nanaun. Huu Yesus naa, Lamatualain Anan. Mae onaꞌ naa o, Ana musi hambu doidꞌosoꞌ, fo Ana nanori tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun. Boe ma, memaꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ Ana tao tungga Lamatuaꞌ hihii-nanau nara. Naa de ia na Ana dadꞌi Hau huu masodꞌaꞌ fee basa atahori mana ramahere neu E, fo ara rasodꞌa rakandondooꞌ a ro Lamatualain. 10 Huu Lamatuaꞌ soꞌu Yesus dadꞌi malangga agama, mataꞌ esa no malangga agama Melkisedek maꞌahuluꞌ naa.
Afiꞌ nggari hendi nemeherem neu Kristus
11 Au feꞌe ae olaꞌ dalaꞌ hetar soꞌal Kristus no Melkisedek, te au ae olaꞌ o sosonat, huu hei feꞌe onaꞌ anadiki nggoaꞌ nda feꞌe mihine no matetuꞌ sa. 12 Tao-tao te, hei mimihere dooꞌ ena. Tungga matetun, hei musi dadꞌi meser fo bisa minori atahori boe. Tao-tao te hei feꞌe onaꞌ anadiki anaꞌ ra de nda feꞌe raa rahine sa, huu feꞌe bisa rinuꞌ a susu. Hei feꞌe parlu atahori ranori nggi, dꞌala-dꞌala netehuuꞌ mia Lamatuaꞌ Susura Meumaren. 13 Au bisa uꞌusasamaꞌ nggi onaꞌ anadiki anaꞌ naa ra, huu hei nda feꞌe mihine tebꞌe-tebꞌeꞌ nenori netehuuꞌ mana sia Kristus, fo misodꞌa no ndoos. 14 Te mete ma anadiki anaꞌ a naꞌamoko ena, ana nda ninuꞌ a susu sa ena, te ana naa nanaat manggateeꞌ boe. Naa onaꞌ atahori sa nanori losa nahine Lamatuaꞌ nenorin no matetuꞌ, naa fo ana nahine bee maloleꞌ, ma bee deꞌulakaꞌ.
5:3 Malangga Agama ra Atoran na 9:7 5:4 Kalua mia Masir 28:1 5:5 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 2:7 5:6 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:4 5:7 Mateos 26:36-46; Markus 14:32-42; Lukas 22:39-46 5:13 1 Korintus 3:2