4
Mete ma tamahere neu Yesus Kristus, hita bisa tasodꞌa no dꞌame to Lamatualain, onaꞌ ata hahae ao tara to E
De ia naa hita musi dudꞌuꞌa naruꞌ, huu Lamatua feꞌe helu nae, Eni atahori nara bisa hahae ao nara ro E. Dadꞌi afiꞌ losa hambu ruma mia hei nda simbo saa fo Lamatualain helu-fuliꞌ naa sa. Huu hita rena hara-lii maloleꞌ a ena, onaꞌ bei-baꞌi tara renaꞌ a boe. Te huu ara nda ramahere hara-liiꞌ naa sa, de nda hambu saa-saa sa boe. Huu mete ma tamahere, hita bisa hahae ao tara taꞌabꞌue to Lamatualain. Huu feꞌesaꞌan, Ana helu taꞌo naa neu bei-baꞌi tara, te basa ma Ana namanasa se nae,
“Au nda uꞌutataaꞌ mete hei deꞌulakaꞌ mara onaꞌ naa sa ena.
Naa de Au sumba-ndoon nggi ae,
‘Hei nda bole rala mi sa,
fo hahae ao mara mo Au.”
Dadꞌi hita bubꞌuluꞌ tae, leleꞌ Lamatuaꞌ tao lalai no raefafoꞌ, Ana tao memaꞌ fo atahori nara bisa hahae ao nara, fo rasodꞌa raꞌabꞌue ro E. Sia dudꞌuit soꞌal Lamatualain tao lalai no raefafoꞌ, nenesuraꞌ soꞌal Lamatualain hahae aon nae,
“Lamatuaꞌ ue-tao nala basaꞌ e,
boe ma mbilaꞌ neu ma, nandaa no fai ka hitun,
Ana hahae aon.”
Sia tatadꞌaꞌ laen fai, Lamatualain olaꞌ no bei-baꞌi tara nae,
“Hei nda bole rala mi sa,
fo hahae ao mara mo Au.”
Dadꞌi Lamatualain nau fo atahori nara hahae ao nara fo rasodꞌa raꞌabꞌue ro E. Te bei-baꞌi tara mana rena raꞌahuluꞌ hara-lii maloleꞌ naa, ara nda bisa masoꞌ rala reu sa, huu ara nda tao tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun sa. Te dodꞌoo ma, Lamatuaꞌ pili fai laen, fo atahorin bisa masoꞌ rala reu hahae ao nara ro E. Ana pake baꞌi Daud fo olaꞌ nae,
“Faiꞌ ia, mete ma hei rena Lamatualain oꞌolan,
afiꞌ tao rala mara manggatee onaꞌ fatu,
te rena malolole leo.”
Leleꞌ baꞌi Daud olaꞌ nae, “Faiꞌ ia”, ana nda dudꞌu faiꞌ fo leleꞌ Yosua no bei-baꞌiꞌ ra ro umbu-ana nara reu risiꞌ Kanaꞌan. Huu leleꞌ baꞌi Daud olaꞌ naꞌo naa, basa se mate dooꞌ ena. Huu naa, hita bubꞌuluꞌ tae, Lamatuaꞌ pili fai laen, fo atahori nara hahae ao nara, fo rasodꞌa raꞌabꞌue ro E. 10 Ma atahori mana rala neu hahae aon no Lamatualain, ana hahae mia ue-tataon ena, onaꞌ Lamatuaꞌ hahae aon mia ue-tataon nandaa no fai kahitun, leleꞌ Ana tao basa raefafoꞌ ia. 11 Dadꞌi mihehere fo ama bisa masoꞌ hahae ao mara fo misodꞌa miꞌibꞌue mo Lamatualain. Afiꞌ losa ruma nda hambu rala reu sa, huu nda nau rena Lamatuaꞌ Hara-liin sa, onaꞌ bei-baꞌi tara.
12 Huu Lamatualain Dedꞌea-oꞌolaꞌ nara ratudꞌu dꞌala masodꞌa ndoo-tetuꞌ a. Ara raꞌena koasa fo masoꞌ risiꞌ rala tara, fo timba-tai dudꞌuꞌa tara ma basa hihii-nanau tara. Huu dedꞌea-oꞌolaꞌ naa ra memaꞌ tandeꞌ lenaꞌ felas fo mana hina ao-sisiꞌ fo uta ua-kakaluꞌ, seseri ruiꞌ ra, fo tao natangga basa se. 13 Sia lalai no raefafoꞌ, nda hambu saa neꞌefuniꞌ sia Lamatualain matan sa, Huu Ana nita basaꞌ e meu-meu. Boe ma dei fo hita teu tandaa to E, fo tataa basa tatao-nonoꞌi tara neu E.
Yesus dadꞌi Malangga Agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ fo manaseliꞌ lenaꞌ malangga agama mbaraaꞌ ra
14 Hita musi toꞌu tahereꞌ nemehere tara, huu Lamatualain Anan, Yesus, dadꞌi hita malangga agama monaen mana sia ataꞌ lenaꞌ. Huu Ana sia Lamatualain matan sia sorga ena, fo nasalaꞌe nggita. 15 Ana bisa nasalaꞌe nggita no maloleꞌ, huu Ana nahine nae, hita ia, atahori. Mete ma hambu ruma kokoe-nanasiꞌ fo tao salaꞌ, na, hita tudꞌa neuꞌ ena. Yesus o hambu sosobꞌaꞌ onaꞌ hita boe, te Ana nda tudꞌa nita sa. 16 Huu naa, ima fo tambarani deka-deka to Lamatualain sia kadꞌera parendan. Huu Eni, ralan maloleꞌ. Dadꞌi mete ma ata hule-oꞌe Neu E, na, dei fo Ana bisa natudꞌu susuen fo losa fain na tulu-fali nggita.
4:3 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 95:11 4:4 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:2 4:5 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 95:11 4:7 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 95:7-8 4:8 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 31:7; Yosua 22:4 4:10 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:2