3
Lamatualain Anan manaseliꞌ lenaꞌ baꞌi Musa
Dadꞌi taꞌo ia, toronoo nggare! Lamatualain pili nala hei ena, ma cap nggi atahori rala meumareꞌ, fo dei fo misodꞌa miꞌibꞌue mo E sia sorga. Huu naa, hei musi duꞌa lutuꞌ-leloꞌ soꞌal Yesus naa. Huu hita tataa ena tae, Eni, Lamatualain Dedꞌenun, ma Eni o hita malangga agama monaen mana sia ataꞌ. Leleꞌ Lamatualain denu Yesus, Yesus tao tungga basa Lamatuaꞌ hihii-nanaun. No taꞌo naa, Ana dadꞌi onaꞌ baꞌi Musa. Huu baꞌi Musa o tao tungga Lamatualain hihii-nanaun, leleꞌ ana mete-seꞌu hita bei-baꞌi nara mia fai dalahuluꞌ a. Mae onaꞌ naa o, Yesus manaseliꞌ lenaꞌ baꞌi Musa. Huu Yesus naa, onaꞌ malangga ume-loo. Ma matetun, malangga ume-loo a manaseliꞌ lenaꞌ atahori dedꞌenuꞌ mana sia ume naa rala. Atahori esa-esaꞌ nafefela ume-loon. Te Lamatualain nafefela basa-bꞌasaꞌ e. Dadꞌi baꞌi Musa tao tungga Lamatualain hihii-nanaun, leleꞌ ana dadꞌi dedꞌenuꞌ sia Lamatuaꞌ ume isin. Huu leleꞌ naa, Ana nafadꞌe memaꞌ saa fo Lamatualain nae tao. Yesus o tao tungga Lamatualain hihii-nanaun, te Eni nda atahori dedꞌenuꞌ onaꞌ baꞌi Musa sa. Huu Eni ia, Kristus, Lamatualain Anan fo Ana pili nala memaꞌ mia dalahulun, fo nae haitua raefafoꞌ nema. Kristus mete-seꞌu nahine tebꞌe-tebꞌeꞌ Aman ume isi nara. Dadꞌi mete ma hita toꞌu tahereꞌ nemehere tara, ma tamahena takandoo neu Kristus, hita o bisa dadꞌi Eni ume isin boe.
Afiꞌ misidꞌea hela nemehere mara onaꞌ bei-baꞌi mara, huu ara nda bisa masoꞌ hahae ao nara sia rae fo Lamatualain helu-fuliꞌ naa
Huu naa, hei musi pasa ndiki mara fo rena malolole saa fo Lamatualain Dula-dale Meumaren olaꞌ ena nae,
“Faiꞌ ia, mete ma hei rena Lamatualain oꞌolan,
Ama afiꞌ langga fatu,
onaꞌ atahori naa ra,
mana laoꞌ reu-rema losa too haa nulu sia lenu loaꞌ.
Huu ara nda nau taoafiꞌ neu baꞌi Musa sa,
losa Lamatualain naeꞌ a
nda naꞌatataaꞌ no se sa ena.
9-10 Duꞌa neuꞌ ena!
Too haa nulu Au tao manadadꞌiꞌ mataꞌ-mataꞌ
sia mata nara!
Te ara akaꞌ sobꞌa Au rakandooꞌ a.
Naa de Au o umunasa se ae,
‘Hei ia ra, talalu!
Huu hei misidꞌea hela Au dꞌala ngga,
de tunggaꞌ a dꞌala mana sala mara!’
11 Au nda uꞌutataaꞌ mete hei deꞌulaka mara onaꞌ naa sa ena.
Naeni de Au sumba-ndoon nggi ae,
‘Hei nda bole misiꞌ rala mi sa, fo hahae ao mara miꞌibꞌue mo Au.’ ”
12 Dadꞌi toronoo nggara e! Besa-bꞌesa fo afiꞌ losa hambu mia hei mana tao deꞌulakaꞌ, losa nda namahere sa ena, boe ma misidꞌea hela Lamatualain mana nasodꞌa nakandooꞌ a. 13 Malole lenaꞌ, tungga fai hei esa tao manggatee esa rala nara. Esa afiꞌ nahati esa fai! Huu hei nene peko-lelekoꞌ noꞌ a mudꞌaꞌ fo tao salaꞌ, losa hei dadꞌi langga fatu, ma nda taoafiꞌ neu Lamatualain sa. 14 Hita o bisa eiꞌ esa to Yesus Kristus, sadꞌi hita tamahena takandoo neu E, onaꞌ leleꞌ hita feꞌe na tamahere neu E.
15 Te Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren o olaꞌ taꞌo naa nae,
“Faiꞌ ia, mete ma ama rena Lamatualain oꞌolan,
ama afiꞌ langga fatu, onaꞌ atahori naa ra,
mana laoꞌ reu-rema losa too haa nulu sia lenu loaꞌ,
huu ara labꞌan Musa.”
16 De ia na au ae utane taꞌo ia: atahori mana rena baꞌi Musa, boe ma rasadꞌea hela e, naa ra seka? Seka fai, sira hita bei-baꞌi nara fo Musa mesaꞌ ne no se lao hela rae Masir. Ara rita manadꞌadꞌiꞌ mataꞌ-mataꞌ te feꞌe langga fatu. 17 Boe ma, atahori mana tao Lamatualain namanasa losa too haa nulu na, seka? Se fai, mete ma nda hita bei-baꞌi tara sa. Huu masodꞌa nara raseli-salaꞌ sia lenu-loaꞌ, losa ara mate, de neꞌoi se sia naa. 18 Boe ma, atahori mana hambu sumba-ndoon mia Lamatualain losa nda bole masoꞌ risiꞌ rae naa sa, fo hahae ao nara ro E, naa ra seka? Se fai, mete ma nda hita bei-baꞌi tara sa. Huu ara nda nau rena Lamatualain sa.” 19 Dadꞌi ndaa ena, to! Hita bei-baꞌi nara nda losa rae naa sa, fo hahae ao nara ro Lamatualain, huu ara nda ramahere neu E sa.
3:2 Reken 12:7 3:11 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 95:7-11 3:15 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 95:7-8 3:18 Reken 14:1-35