2
Afiꞌ nggari hendi Lamatuaꞌ dudꞌui masoi-masodꞌa manaselin
Huu naa, hita musi toꞌu tahereꞌ saa fo hita rena soꞌal Lamatualain Anan ena, fo ata afiꞌ liliiꞌ ma lao hela E. Feꞌesaꞌan, Lamatuaꞌ pake ate nara mia sorga, fo rafadꞌe hehelu-fufuliꞌ neu bei-baꞌi Israꞌel tara mia lenu loaꞌ. Te ara ralena-langga parendan, naa de ara simbo huhuku-dodꞌokiꞌ. Te Hara-lii Maloleꞌ soꞌal masoi-masodꞌaꞌ memaꞌ maloleꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ. Te mete ma hita tae Hara-Lii Maloleꞌ soꞌal Yesus nda ma sosoa-ndandaaꞌ sa, fo nda simbo sa na taꞌo bee fo hita bisa keke mia huhuku-dodꞌoki manaseliꞌ a fo hambu masoi-masodꞌa? Hokoꞌ! Hita nda bisa hambu masoi-masodꞌaꞌ mete ma hita nda simbo Hara-Lii Maloleꞌ a sa. Lamatua Yesus nafadꞌe Hara-Lii Maloleꞌ neu Mana Tungga nara. Basa de sira mana rita ma rena soꞌal Yesus rafadꞌe neu nggita, naa de tamahere. Huu Lamatualain o fee koasa fo ara tao manadadꞌiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Ana naꞌondaꞌ Dula-dalen neu se, fo ara tao manadadꞌiꞌ laen ra, tungga hihii-nanaun. Huu basa naa ra, naa de tahine tae, memaꞌ dꞌala masoi-masodꞌaꞌ naa, tebꞌe.
Taꞌo bee de Lamatualain Anan naloe aon dadꞌi atahori?
Au olaꞌ soꞌal raefafo feuꞌ mana nae nemaꞌ a. Te Lamatualain nda nafadꞌe nita ate mana sia sorga nara sa nae, dei fo sira mana mete-seꞌu raefafoꞌ ia. Huu dei fo atahori mana mete-seꞌu. Sia Lamatualain Susura Meumaren, Baꞌi Daud natane nita soꞌal atahori felin nae,
“Lamatualain!
Taꞌo bee de Lamatuaꞌ taomataꞌ neu atahori?
Taꞌo bee de Lamatuaꞌ sue se?
Te sira akaꞌ atahoriꞌ a!
Ma Lamatuaꞌ fee se koasa,
de ara dadꞌi onaꞌ ate mana sia sorga.
Lamatuaꞌ o fee hadꞌa-hormat neu se,
ma soꞌu se,
de ara parenda basa saa fo Lamatuaꞌ taoꞌ ra ena.”
Dadꞌi tungga baꞌi Daud susuran, Lamatualain tao atahori dadꞌi malangga, fo ara mete-seꞌu basa saa fo tao nalaꞌ ra. Tao-tao te nda feꞌe tahine tita atahori esa fo mana parenda basa-bꞌasaꞌ e taꞌo naa sa.
Huu hambu Esa bisa parenda nalaꞌ basa-bꞌasaꞌ e. Eni, naeni Yesus. Ana nema leo losaꞌ a sia raefafoꞌ, fo dadꞌi atahori mana lemba doidꞌosoꞌ losa mate. Ana mate onaꞌ naa, fo natudꞌu Lamatualain rala malolen neu atahori. Basa naa ma, Lamatualain koa E ma soꞌu nanaru E, fo parenda basa saa fo Lamatualain tao nalaꞌ ra. 10 Dadꞌi nandaa Lamatualain fee Yesus lemba doidꞌosoꞌ, naa fo Yesus soi dꞌala masodꞌaꞌ fee atahori. Huu Lamatualain nau fo atahori hetar rasodꞌa raꞌabꞌue ro E sia sorga boe. Te Lamatualain mana tao basa-bꞌasaꞌ e. Ma basa mana masodꞌaꞌ ra, sia huu Eni.
11 Dei fo Lamatualain simbo no maloleꞌ atahori fo Yesus tao nameuꞌ ra, fo ara dadꞌi Lamatuaꞌ ana nara. Lamatualain naa, Yesus Aman. No taꞌo naa, Yesus no se Ama esa. Naa de Yesus nda mae noꞌe se nae,
“Hei ia, Au toronoo heheli nggara.”
12 Huu Yesus nafadꞌe Aman ena nae,
“Au ae ufadꞌe toronoo ngara,
soꞌal Amaꞌ malolen!
Au ae sodꞌa koa-kio sia taladꞌa nara,
soꞌal Amaꞌ manaselin!”
13 Yesus o olaꞌ nakandoo nae,
“Au umuhere ukundoo neu Lamatualain.”
Basa de Yesus olaꞌ fai nae,
“Mete dꞌei! Au sia ia sie,
uꞌubꞌue o Lamatualain ana nara,
fo Ana fee neu Au ena, fo Au mete seꞌu se.”
14 Huu Lamatualain ana nara naa, atahori biasa boe, naeni de Yesus musi dadꞌi atahori onaꞌ se. Huu Ana musi dadꞌi atahori dei, dei fo Ana feꞌe bisa mate ena. Tungga Eni mamaten naa, dei fo Ana bisa neu rambas koasa mia nitu ra malanggan. Te malangga deꞌulakaꞌ naa, mana toꞌu koasa fo mete-seꞌu neu dꞌala-dꞌala mana nenefutu-paꞌaꞌ no mamates a. 15 Ana o tao atahori ramatau mamates rakandooꞌ a, losa ara tungga hihii-nanaun, onaꞌ ate boe. Te ia na, Yesus bisa mboꞌiꞌ atahori mia nemetaus nara ena. 16 Huu relo-relo ena, Yesus nda nema fo tulu-fali Lamatuaꞌ aten mana sia sorga sa. Te nema fo tulu-fali nggita, naeni baꞌi Abraham tititi-nonosi nara ia. 17 Huu naa, Yesus dadꞌi onaꞌ hita, mana dadꞌi Eni toronoo nara ena. No taꞌo naa, Ana dadꞌi hita malangga agaman mana sia ataꞌ, fo tulu-fali hita tungga Lamatualain hihii-nanaun. Ana natudꞌu rala susuen neu nggita. Ana olaꞌ saa, na, Ana tao tungga. Fai dalahulun, hita bei-baꞌi nara roꞌe malangga agama ra malangga monaen tao tutunu-hohotuꞌ, fo Lamatuaꞌ fee ambon neu sala-singgo nara. Aleꞌ ia, Yesus mesaꞌ ne dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fo Lamatualain fee ambon neu sala-kilu tara. 18 Leleꞌ Yesus nasodꞌa mia raefafoꞌ ia, Ana doidꞌoso naen seli. Hambu ruma kokoe E, fo Ana tao salaꞌ. Onaꞌ naa o, Ana nda tungga sa. Huu naa, mete ma hambu ruma kokoe-nanasiꞌ nggita fo tao salaꞌ, na, Yesus bisa tulun nggita fo ata nda tudꞌa sa.
2:8 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 8:5-7 2:12 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 22:23 2:13 Yesaya 8:17, 18