13
Hita musi tasodꞌa maloleꞌ esa no esa
Na, toronoo susue nggare! Au ae fee nesenenedꞌaꞌ dalaꞌ hira neu nggi.
Afiꞌ liliiꞌ sue mikindoo toronoo atahori mamahereꞌ ra.
Afiꞌ liliiꞌ soi ralam fo atahori nda mihine sa o simbo e nisiꞌ ume mara. Te atahori ruma simbo rita atahori onaꞌ naa ena, tao-tao te atahori naa ra, Lamatualain aten mia sorga.
Afiꞌ liliiꞌ tao mataꞌ neu atahori mana sia bui, te ara nenetoꞌuꞌ huu ramahere neu Kristus. Naa de hei musi tulu-fali, onaꞌ hei mana nenetoꞌuꞌ.
Boe ma afiꞌ liliiꞌ tulu-fali atahori nene tao doidꞌosoꞌ. Mete-seꞌu se no malolole, onaꞌ hei mana hambu susa-sonaꞌ naa.
Sasaot naa, meumareꞌ. Te afiꞌ losa sasaot meumareꞌ naa dadꞌi nanggenggeo. Huu Lamatualain mana fee huku-dokiꞌ neu basa atahori mana hohongge.
Afiꞌ dale sala doiꞌ. Te musi misodꞌa mimedꞌa dai moꞌ a saa fo hei enam. Huu Lamatualain olaꞌ ena nae,
“Au nda liliiꞌ nggi sa.
Au nda lao hela nggi sa.”
De tao manggatee rala mara, onaꞌ atahori sa suraꞌ nita nae,
“Huu au Malangga ngga nae tulun au,
naa de au nda umutau sa.
Huu nda hambu atahori esa,
bisa ngganggu au nemehere ngga sa.”
Afiꞌ tungga baliꞌ agama mbaraaꞌ a hohoro-lalanen, te mimihere mikindoo neu Kristus
Afiꞌ liliiꞌ hei malangga mara fo mana ranori Lamatualain Hara-liin neu nggi. Duꞌa malolole dala masodꞌa nara, ma tungga nemehere nara. Te saa fo ramahereꞌ naa, naeni:
Yesus Kristus naa, nda mana obaꞌ sa.
Eniꞌ a mia teteri-netehun, losa oras ia, ma losa doo nduꞌu-dꞌoon neu,
Ana feꞌe naa ena.
Huu naa, ama afiꞌ tungga-tunggaꞌ leli neu nenoriꞌ mana salaꞌ ra. Lamatualain tao manggatee rala mara, huu natudꞌu rala malolen neu nggi ena. Nda huu hei tungga atoran soꞌal nanaa-nininuꞌ. Huu atoran naa ra nda ma nggunaꞌ sa.
10 Lele uluꞌ a, sia Lamatualain Lalaat Hule-oꞌen sodꞌan hambu mei tutunu-hohotuꞌ esa soaꞌ neu banda tutunu-hohotuꞌ ra. Malangga agama mana mete-seꞌu sia naa naꞌena hak naa-ninu sisi lenaꞌ mana sia mei ata. Te aleꞌ ia, taꞌena mei laen.* Ma malangga agama mbaraaꞌ ra nda raꞌena hak raa sia naa sa. 11 Feꞌesaꞌan, tungga too malangga agama monaeꞌ mana sia ataꞌ lenaꞌ nendi banda tutunu-hohotuꞌ a raa na fo neu tao neu Lamatualain Kama Meumare manaselin. No taꞌo naa, Lamatuaꞌ fee ambon neu sala-kilu nara. Basa fo ara rendi banda naa, fo tunu sia kamboꞌ a deaꞌ 12 Yesus o onaꞌ naa boe. Ana dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fo Lamatualain fee ambon neu atahori sala nara. Leleꞌ Ana doidꞌoso, ara o lea rendi E boe, de reu risa E sia Kota Yerusalem deaꞌ. 13 Huu naa, laꞌi fo ata tisiꞌ Yesus, fo tamahere takandoo neu E. Onaꞌ mae atahori raꞌamuti nggita o, ata musi simboꞌ a, onaꞌ E boe. 14 Huu hita leo akaꞌ hatemataꞌ sia raefafoꞌ ia. Te tamahena fo leo sia kota feuꞌ esa sia sorga losa doo nduꞌu-doon neu. 15 Huu Yesus dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fee nggita ena, naa de hita nda parlu tendi banda tutunu-hohotuꞌ fee ne sa ena. Te hambu tutunu-hohotuꞌ laen fo hita musi tendi takandooꞌ a fee neu Lamatualain, naeni tutunu-hohotuꞌ koa-kio tananaru Naran. 16 Afiꞌ liliiꞌ tao dala maloleꞌ fee atahori laen. Mete ma ara parlu sa, na, tulu-fali se. Huu basa naa ra dadꞌi ona tutunu-hohotuꞌ fo mana tao Lamatualain ralan namahoꞌo.
17 Hei musi tao rerenaꞌ neu basa atahori mana mete-seꞌu nggi. Huu ara ranea ao samana mara hatuꞌ-rerelon. Dei fo ara musi rataa ue-tatao nara sia Lamatualain matan. De rena malolole se, fo ara bisa ue-tao ma rataa no rala nemehoꞌot. Afiꞌ losa ara rataa no rala mambalutuꞌ, huu hei lao hela Yesus Kristus dala masodꞌan. Te no taꞌo naa, hei nda onton sa ena.
Mana suraꞌ susura ia, koa-kio ma hule-oꞌe fee atahori Ibrani ra
18 Tulun hule-oꞌe nekendoo fee hai. Huu hai ralam memaꞌ ndoos, ma hai mae tao mikindoo dala maloleꞌ ra. 19 Lelenan fai, tulun hule-oꞌe fo au baliꞌ lai-lai isiꞌ nggi.
20-21 Lamatualain naa, mana tao namahoꞌo rala tara. Au oꞌe Lamatuaꞌ fo tulu-fali nggi, naa fo ama tao tungga basa hihii-nanaun. Au o oꞌe Ana tulu-fali basa nggita, fo dadꞌi atahori mana tao nemehoꞌo Ralan. Huu Lamatualain hengge-nee hehelu-fufulin no nggita nendiꞌ Yesus Kristus raan mana nandaliꞌ a. Hehelu-fufuliꞌ naa sia nakandoo losa doo nduꞌu-doon neu. Boe ma, Lamatualain fee hita Lamatuan Yesus Kristus nasodꞌa baliꞌ. Oras ia, Yesus naꞌabꞌoi nggita onaꞌ manatadꞌa manaseliꞌ. Naa de ata koa tananaru Naran, ma koa-kio takandoo E! Naa ndaa ena.
Sodꞌa-moleꞌ
22 Toronoo nggare! Au oꞌe fo simbo mala au nenori ngga ia no rala loaꞌ. Huu susura ia, eꞌeku a. 23 Hambu haraꞌ fo au nau basa nggi mihine. Naeni: Hita toronoon Timotius kalua mia bui ena. Mete ma nema lai-lai nisiꞌ au, na, dei fo hai ruꞌa nggi meti sia nggi.
24 Au fee sodꞌa-mole neu malangga mara, ma sodꞌa-moleꞌ fee neu basa nggi fo mana mimihere neu Yesus Kristus. Toronoo-toronooꞌ sia propinsi Italia o haitua hara sodꞌa-moleꞌ boe.
25 Au oꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala malolen neu basa nggi.
Taꞌoꞌ a naa ena!
13:2 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 18:1-8; 19:1-3 13:5 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 31:6, 8; Yosua 1:5 13:6 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 118:6 * 13:10 Hambu atahori rae, ia soꞌal mei perjamuan, tao-tao te hokoꞌ. Mei ia natudꞌu Lamatuaꞌ Yesus mamaten sia hau ngganggeꞌ ata. Hita bala-bꞌae tutunu-hohotuꞌ naa, tendi kokoa-kikioꞌ takandoo neu Lamatualain. Mete sia tatadꞌa ka sanahulu liman sia raeꞌ. 13:11 Malangga Agama ra Atoran na 16:27