Susura mia malangga nggarei huuꞌ a, naran
Yakobis
1
Sodꞌa-moleꞌ
Sodꞌa-moleꞌ mia au, Yakobis. Au ia, Lamatualain no hita malanggan Yesus Kristus, atahori dedenun.
Au suraꞌ susura ia fee hei atahori Yahudi, mana tungga Lamatuaꞌ Yesus, mana leo-lao sia bee-bꞌee.*
Mete ma hambu sususaꞌ, na, miꞌitataaꞌ ma mimihere neuꞌ a Lamatuaꞌ
Toronoo nggare! Au ae ufadꞌe taꞌo ia: mete ma ama hambu sususaꞌ mataꞌ-mataꞌ, na, afiꞌ masaloe. Simbo no rala nemehoꞌot, te dei fo bꞌuna bꞌoan maloleꞌ. Te ata bubꞌuluꞌ tae, mete ma see naꞌatataaꞌ sia sususaꞌ, losa nasenggiꞌ sosobꞌa-dꞌodꞌouꞌ a, ma feꞌe mimihere mikindoo neu Lamatuaꞌ, naa tao nggi bꞌau matu-matu mete ma hambu sosobꞌaꞌ laen. Dadꞌi ama afiꞌ mimitau sususaꞌ. Te ama minori miꞌitataaꞌ sia sususaꞌ losa ama dadꞌi matetuꞌ. No taꞌona, nemehere mara boe naꞌoka nahereꞌ sia Lamatuaꞌ, de nda toꞌa taa esa saa boe.
Mete ma toꞌe dalaꞌ saa mia Lamatualain, afiꞌ toꞌe no rala babꞌanggiꞌ
Mete ma hei ruma mimedꞌa nda hambu dalaꞌ fo miꞌitataaꞌ mia sususaꞌ sa, hei mitane mbali Lamatuaꞌ mana nahine basaꞌ e. Eni mana natudꞌu dalaꞌ fee nggi. Eni mana fee nggi dudꞌuꞌa maloleꞌ no rala nemehoꞌot, ma nda namanasa nggi sa, mete ma hei moꞌe mbali E. Mete ma moꞌe mia E, afi moꞌe no rala seseriꞌ. Hei musi mimihere tebꞌe-tebꞌeꞌ mae Ana bisa fee saa fo hei moꞌeꞌ a. Te atahori mana roꞌe no rala seseriꞌ, ana onaꞌ ree fo anin fuu e rae-ata nda natetu-nandaa sa. 7-8 Atahori se ralan nabꞌabꞌanggi no mudaꞌ onaꞌ naa, ana nda matetuꞌ sia basa dalaꞌ ra sa. Afiꞌ mimihena mae ana hambu saa-saa mia Lamatuaꞌ e boe.
Atahori mana tudꞌa-loloeꞌ no atahori mamasuꞌiꞌ
Atahori mana tudꞌa-loloeꞌ mana namahere neu Lamatuaꞌ Yesus, musi ramahoꞌo, huu Lamatualain soꞌu nala se dadꞌi bobꞌonggin ena.
10-11 Ma atahori mamasuꞌiꞌ mana ramahere neu Lamatuaꞌ Yesus ena, ara o musi tao ralan nara ramahoꞌo, huu Lamatuaꞌ nanori se afiꞌ koao. Ia naa rahine rae, dei fo suꞌi nara mana sambulaloꞌ, onaꞌ bunaꞌ sia lasi a nabꞌuna meulau, te nda doo sa ma relo a haa e, de ana male. Atahori mamasuꞌiꞌ ra o onaꞌ naa boe. Mae sira rasambute ro tatao-nonoꞌi nara, te sira o mana sambulaloꞌ boe.
Basa maloleꞌ ra mia Lamatuaꞌ, te deꞌulakaꞌ ra hokoꞌ
12 Lamatuaꞌ fee papala-babꞌanggiꞌ neu atahori mana naꞌatataaꞌ mia sosobꞌaꞌ a losa nasenggiꞌ. Ma ana simbo nala hahambu masoi-masodꞌaꞌ fo Lamatuaꞌ helu basa fee neu atahori mana sue E. Ana simbo hahambun onaꞌ atahori mana nasenggiꞌ a hambu beker.
13 Misinedꞌa malolole! Mete ma hei ruma hambu sosobꞌaꞌ ma mae tao salaꞌ, afiꞌ rundu mae, “Lamatuaꞌ nae sobꞌa au” Te Lamatualain nda hii-nau tao salaꞌ sa. Ana o nda sobꞌa atahori fo atahori naa hii tao salaꞌ sa. 14 Te salaꞌ nema mia atahori ralan. Fefeun, ralan nau tao deꞌulakaꞌ, de basa ma ana sangga dalaꞌ nae tao deꞌulakaꞌ. 15 Boe ma ana tao, tungga dudꞌuꞌa deꞌulakan nakandondooꞌ a. Mateteꞌen, Lamatualain naꞌondaꞌ huku-dꞌoki mamates neu atahori mana tao deꞌulakaꞌ.
16 Toronoo susueꞌ re! Afiꞌ neneꞌediꞌ soꞌal dalaꞌ ia ra.
17 Dꞌala deꞌulakaꞌ ra nda mia Lamatuaꞌ sa. Te ana mana fee basa papala-babꞌanggi maloleꞌ ma basa dꞌala meumareꞌ. Eni mana naꞌadꞌadꞌadꞌiꞌ relo, fulan, ma nduuꞌ ra. Basa se lali-laliꞌ sia lalai, naa de salao nara ubꞌa-ubꞌa rakandooꞌ a. Akaꞌ a Lamatualain nda mana ubꞌaꞌ sa. 18 Lamatuaꞌ hihii-nanaun fee hita taꞌo ia: Ana fee dedꞌea-oꞌola matetun nema hita. Ma Ana pake dedꞌea-oꞌolan naa, fo fee hita masodꞌaꞌ. Ana pili nala hita dadꞌi mbule-uluꞌ mia basa saa, fo Ana naꞌadadꞌiꞌ sia raefafoꞌ ia.
Rena ma tao tungga Lamatuaꞌ hara-liin
19 Toronoo susue nggare! Misinedꞌa, e! Malolen taꞌo ia: afiꞌ sadꞌiꞌ a olaꞌ a. Malole lenaꞌ, mete ma atahori olaꞌ maloleꞌ, na, nenene malolole dei! Ma afi haelai miminasa. 20 Te mete ma miminasa, na, ama nda bisa tao dꞌala maloleꞌ tungga Lamatualain hihiin sa.
21 Dadꞌi ama musi nggari hendi basa sala-kilu mara. Onaꞌ atahori raue-rameu tine-osi nara, ma dedꞌe hendi manggarauꞌ ra. Hei o musi simbo Lamatuaꞌ hara-liin no rala neloe-nedꞌaeꞌ. Hara-liiꞌ naa ra onaꞌ fini neneselaꞌ sia rala mara. Mete ma ama tao taꞌo naa, dei fo Lamatuaꞌ mboꞌi hendi nggi mia basa sala-kilu mara, ma simbo nggi fo misodꞌa mikindoo mo E.
22 Mete ma ama mihine Lamatuaꞌ hara-liin, na, tao tungga e. Afiꞌ renaꞌ a! Mete ma hei renaꞌ a, te nda tao tungga sa, hei eꞌedik baliꞌ ao mara. 23-24 Mete ma atahori rena basa hara-liiꞌ naa ra, te nda tao tungga sa, naa onaꞌ atahori sa mete matan sia tiro-ao a. Ana heoꞌ dean, ma liliꞌ hendi mata-aon neuꞌ ena. 25 Te Ama afiꞌ taꞌo naa. Ama musi paresaꞌ malole Lamatualain hara-lii matetun, mana bisa tao atahori nenemboꞌit mia sala-kilu nara. Dei fo Lamatuaꞌ fee papala-babꞌanggiꞌ sia basa saa fo hei taoꞌ ra, sadꞌi rena ma tao tungga hara-liiꞌ naa ra. Afiꞌ rena mendiꞌ ndiki diim ma kalua tungga ndiki onam!
26 Mete ma atahori sa nae eni atahori maloleꞌ, te nda nanea nala bafan sa, eni eꞌedik baliꞌ aon! Eni nemeheren parsumaꞌ a. 27 Huu atahori mana namahere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Amaꞌ Lamatuaꞌ, ralan musi matetuꞌ losa nda hambu manggenggeoꞌ saa sa boe. Naa, tao Ama Lamatualain ralan namahoꞌo. Nemehere matetuꞌ onaꞌ naa, tao atahori hii tulufali ina falu ro ana mat ra. Atahori mana naꞌena nemehereꞌ mataꞌ naa, nda hela atahori raefafoꞌ ia kokoe-nanasi se no tatao deꞌulakaꞌ sa.
* 1:1 Dedꞌea Yunani suraꞌ nae, “Haitua neu leo kasanahulu ruaꞌ mana leo sea-sarangga”. No taꞌo naa, Yakobis suraꞌ susuran fee neu atahori Yahudi manasarani basaꞌ ra ena. Te eni nenorin sia ia fee neu basa atahori saraniꞌ ra boe. 1:1 Mateos 13:55; Markus 6:3; Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 15:13; Galatia 1:19 1:10-11 Yesaya 40:6-7 1:12 Dedꞌea Yunani suraꞌ nae, “ana simbo στέφανος (stefanos) masodꞌaꞌ”. Stefanos naa, soloꞌ esa fo ara fee neu mana nasenggiꞌ a.