4
Lamatualain ana nara musi besa-bꞌesa fo afiꞌ neneꞌedꞌi nalaꞌ
Ana susue ngga re! Mete ma atahori esa nae eni nendi Lamatualain hehelu-fufulin, na, afiꞌ simbo leliꞌ a. Te hei musi paresaꞌ matalolole fo bubꞌuluꞌ oꞌolan naa, tebꞌe-tebꞌeꞌ mia Lamatuaꞌ nema do hokoꞌ. Te aleꞌ ia mana peko-lelekoꞌ hetar lao ndule raefafoꞌ ia ena. Ara lelekoꞌ atahori rae, sira, Lamatualain mana ola-ola nara. Hita bisa bubꞌuluꞌ hehelu-fufuliꞌ bee tebꞌe-tebꞌeꞌ mia Lamatuaꞌ Dula-dalen, taꞌo ia: Lamatualain helu memaꞌ mia lele uluꞌ a, nae haitua Anan raefafoꞌ nema. Mete ma atahori mana nendi hehelu-fufuliꞌ naa nataa nae, Yesus Kristus naa, tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatualain Anan fo mana dadꞌi atahori onaꞌ hita, na, hehelu-fufulin memaꞌ laoꞌ mia Lamatuaꞌ. Te atahori mana nda nau nataa Yesus taꞌo naa sa, eni nda naꞌoka sia Lamatualain sa. Te naa nema mia mana labꞌan neu Kristus. Hei rena mita oi, dei fo mana labꞌan Kristus naa, sou nema. Tao-tao te, mana onaꞌ naa sia raefafoꞌ ia ena.
Ana susue ngga re! Memaꞌ hei miꞌoka sia Lamatualain ma koasan sia rala mara ena. Naa de ama misenggiꞌ mana labꞌan neu Lamatuaꞌ. Huu Dula-dalen mana sia rala mara naa, manaseliꞌ lenaꞌ koasa mana sia raefafoꞌ ia. Te mana pepeko-leleko ra raꞌoka siaꞌ a raefafoꞌ ia. Naa de oꞌola nara o raꞌoka siaꞌ a raefafoꞌ ia hihii-nanaun boe. Ma atahori sia raefafoꞌ ia hiiꞌ a rena se. Te hita taꞌoka sia Lamatuaꞌ. Naa de atahori mana nahine Lamatuaꞌ nau rena nggita. Ma atahori nda mana naꞌoka sia Lamatuaꞌ sa na, ara nda nau rena nggita sa. No taꞌo naa, mete ma atahori sa nae eni nendi hehelu-fufuliꞌ mia Lamatuaꞌ, hita bisa bubꞌuluꞌ bee matetuꞌ, mana maꞌokaꞌ sia Lamatuaꞌ Dula-dalen, ma bee pepeko-lelekoꞌ.
Susueꞌ ma nemehereꞌ — Susueꞌ naa, saa?
Ana susue ngga re! Hita musi sue-lai esa no esa, huu susueꞌ a naꞌoka sia Lamatualain. Basa atahori mana sue-laiꞌ, ara raꞌoka sia Lamatualain, ma rahine E no malole. Te atahori nda mana naꞌena susueꞌ a sa, nda nahine Lamatuaꞌ sa. Huu Lamatuaꞌ naa, naeni susueꞌ a. Lamatuaꞌ natudꞌu susuen neu nggita taꞌo ia: Ana haitua Ana Mone Isen raefafoꞌ ia nema, fo soi dalaꞌ fee nggita. No taꞌo naa, ata bisa tasodꞌa takandoo to Lamatuaꞌ. 10 Mete ma nau mita susue matetuꞌ a, na, afiꞌ mete neu hita susuen neu Lamatuaꞌ. Te mete neu Lamatuaꞌ susuen neu nggita, huu Ana haitua Anan nema fo mate dadꞌi neu tutunu-hohotuꞌ nggati hita ena. No taꞌo naa, Ana fee ambon neu sala-kilu tara ena, fo ata maloleꞌ baliꞌ to E.
11 Ana susue ngga re! Huu Lamatualain sue-lai naseliꞌ nggita taꞌo naa, na, hita o musi sue-lai esa no esa boe. 12 Nda hambu atahori esa boe mete nita Lamatuaꞌ relo-relo sa. Mae onaꞌ naa o, mete ma hita esa sue-lai esa, naa sosoan nae, Lamatualain naꞌabꞌue no nggita ena. Ma Susuen boe namanae sia masodꞌa tara, losa dadꞌi susue matetuꞌ a.
13 Lamatualain fee Dula-dalen sia rala tara ena. Naa de ata bubꞌuluꞌ tae, tasodꞌa ralaꞌ esa to Lamatuaꞌ ena, ma Ana o ralaꞌ esa no nggita boe. 14 Au o nonoo nggara mita Lamatualain Anan no hai mata aom ena. Basa de hai mifadꞌe neu basa atahori mae, Amaꞌ Lamatualain haitua Anan nema ena, fo fee masoi-masodꞌaꞌ neu atahori sia raefafoꞌ ia mia sala-kilu nara ena 15 Basa atahori mana rataa rae, Yesus naa, Lamatualain Anan, nasodꞌa malole baliꞌ no Lamatualain, ma Lamatuaꞌ o malolole no e boe. 16 Hita bubꞌuluꞌ ena tae, Lamatuaꞌ sue naseliꞌ nggita. Naa de tamahere tae, dei fo Ana sue nakandoo nggita. Lamatuaꞌ sue naseliꞌ atahori. De atahori mana nasodꞌa ma sue-lai, nasodꞌa ralaꞌ esa no Lamatualain, ma Lamatuaꞌ o ralaꞌ esa no e boe.
17 Ma, mete ma hita ralaꞌ esa to Lamatuaꞌ, na, hita susuen dadꞌi matetuꞌ. Basa fo, neu fai mateteꞌen, Lamatuaꞌ nae paresaꞌ basa atahori masodꞌa nara, na, hita nda tamatau tambariiꞌ sia Lamatuaꞌ matan sa, huu hita dadꞌi onaꞌ Kristus leleꞌ Ana nasodꞌa sia raefafoꞌ ia. 18 Mete ma hita tasodꞌa to susue-lalaiꞌ, na, nda tamedꞌa tamatau mbei sa boe. Huu mete ma hita sue no matetuꞌ, na, naa onaꞌ hita nggari hendi basa nemedꞌa nemetaus sia rala tara ena. Mete ma atahori esa namatau, na, ralan susa, huu namatau hambu huku-dokiꞌ a. Ana onaꞌ anadꞌikiꞌ nda feꞌe nahine sue atahori no matetuꞌ sa.
19 Hita sue-lai, huu Lamatualain sue-lai naꞌahuluꞌ hita ena. 20 Mete ma atahori sa olaꞌ nae, “Au sue-lai Lamatualain,” tao-tao te ana mburu-oeꞌ no toronoon, na, eni lelekoꞌ. Huu mete ma atahori nda sue toronoon mana sia matan sa, na, taꞌo bee fo ana bisa sue-lai Lamatualain fo nda feꞌe nitaꞌ a sa? Hokoꞌ, to? 21 Huu Lamatualain naꞌondaꞌ parendaꞌ ena nae, hita afiꞌ sue-laiꞌ a Eni, te musi sue-lai toronoo atahori mamahereꞌ ra boe.
4:12 Yohanis 1:18