3
Atahori mana dadꞌi Lamatualain ana nara, musi rasodꞌa no ndoo-tetuꞌ — Lamatuaꞌ ana nara nda rasodꞌa tao salaꞌ sa ena
Sobꞌa hei dudꞌuꞌa Amaꞌ sia sorga susuen neu nggita! Huu susuen naa manaseliꞌ, losa Ana soꞌu nggita dadꞌi Eni ana nara. Naa tebꞌe! Te atahori mana rasodꞌa tungga raefafoꞌ ia hihii-nanaun, nda rahine hita ia seka sa boe, huu nda rahine Lamatualain sa.
Ana susue ngga re! Hita dadꞌi Lamatualain ana nara ena, te nda feꞌe bubꞌuluꞌ dei fo hita dadꞌi taꞌo bee sa boe. Akaꞌ na hita bubꞌuluꞌ, taꞌo ia: mete ma Kristus baliꞌ nema, hita dadꞌi onaꞌ E boe, huu tita E relo-relo. Basa atahori mana rahani Kristus neneman, tantu ara tao ramemeu masodꞌa nara, fo rasodꞌa meumareꞌ onaꞌ Kristus boe. Basa sala-kiluꞌ ra ralena-langga Lamatuaꞌ parendan. Naa de basa atahori mana tao salaꞌ ra ralena-langga Lamatualain parendan ena, ma labꞌan Lamatuaꞌ boe. Hei bubꞌuluꞌ mae, Kristus dadꞌi atahori fo fee ambon neu sala-kiluꞌ ra. Ana bisa tao taꞌo naa, huu Eni nda mana tao salaꞌ sa. Dadꞌi atahori fo masodꞌan naꞌabꞌue nakandoo no E, nasodꞌa nda tao salaꞌ sa ena. Te mete ma atahori sa nasodꞌa taoꞌ a salaꞌ nakandooꞌ a, eni sosoan nae, ana nda nahine ma nda naꞌabꞌue no Kristus sa.
Ana susue ngga re! Afiꞌ losa hei neneꞌediꞌ nalaꞌ. Te atahori mana nasodꞌa tungga saa fo ndoo-tetuꞌ a, naa eni, atahori rala ndoos, onaꞌ Kristus boe. Te atahori mana nasodꞌa tao salaꞌ, eni naꞌoka sia nitu deꞌulakaꞌ ra malanggan. Huu eni mana tao deꞌulakaꞌ mia fefeun. Naa de Lamatuaꞌ Anan nema tao nalutu nitu a tatao-nonoꞌi deꞌulakan naa.
Atahori mana dadꞌi Lamatuaꞌ anan, nda tao salaꞌ sa ena, huu Lamatuaꞌ leo sia aon rala. Ana nda bisa tao salaꞌ nakandooꞌ a sa, huu eni naꞌoka sia Lamatuaꞌ. 10 No taꞌo naa, hita bisa bubꞌuluꞌ seka naꞌoka sia Lamatualain, ma seka naꞌoka sia nitu ra malanggan. Huu atahori nda mana tao tungga ndoo-tetuꞌ a sa, ma atahori nda mana sue nahine toronoon sa, naa dadꞌi bukti oi, eni nda naꞌoka sia Lamatualain sa.
Lamatualain ana nara esa musi sue-lai esa
11 Mia lele uluꞌ a, hei rena memaꞌ hehelu-fufuliꞌ ia, mana oi, “Esa sue-lai esa!” 12 Feꞌe misinedꞌa Kaen no Habel dudꞌuit na, to? Naa, afiꞌ tao tungga Kaen, te ana naꞌoka sia deꞌulaka manaseliꞌ a, sambe tao nisa odꞌin Habel. Saa de ana tao taꞌo naa? Naa, huu eni tao dala deꞌulakaꞌ ra, te odin tao dala ndoo-tetuꞌ a.
13 Toronoo ngga re! Afiꞌ heran mete ma atahori mana tungga raefafoꞌ ia hihii-nanaun ra, mburu-oeꞌ ro nggi. 14 Hai bubꞌuluꞌ ena oi, mete ma atahori mana tao salaꞌ ra mate, na, ara saranggaa mia Lamatualain. Te huu hita sue toronoo tara, naa dadꞌi bukti oi, mete ma hita mate, na, hita tasodꞌa takandoo to Lamatuaꞌ. Te mete ma basa atahori nda mana raꞌena susueꞌ sa mate, na, ara saranggaa mia Lamatuaꞌ. 15 Huu atahori mana mburu-oeꞌ ro toronoon, eni onaꞌ atahori mana tao nisa atahori. Naa, hei bubꞌuluꞌ ena mae, atahori mataꞌ naa nda hambu nasodꞌa nakandoo no Lamatualain sa. 16 Hita bisa tahine susue matetuꞌ mia Kristus conto na. Huu Ana sue nggita, losa Ana fee Aon de mate, fo nggati hita ena. Huu naa, hita o musi sadꞌia fee ao tara neu toronoo tara boe. 17 Mete ma hambu atahori sa masodꞌan hambu-dai, basa ma nita toronoon esa sia sususaꞌ rala, te ralan nda naꞌena susueꞌ mbei sa boe, fo tulu-fali e sa, taꞌo bee fo atahori naa bisa olaꞌ nae, “Au sue Lamatualain!” Nda bisa sa!
18 Ana susue ngga re! Afiꞌ sue noꞌ a dedꞌea-oꞌolaꞌ maloleꞌ ra, te tao dala maloleꞌ boe, fo mitudꞌu susue mara no matetuꞌ. 19 Te mete ma hita tatudꞌu susueꞌ ma tao dala maloleꞌ taꞌo naa, hita bisa bubꞌuluꞌ tae, hita hambu tasodꞌa tungga ndoo-tetuꞌ a. No taꞌo naa, hita nda parlu tamatau sa, ma bisa botiꞌ mata tara leleꞌ tandaa to Lamatualain. 20 Itaꞌ mae rala tara feꞌe fua salaꞌ neu nggita soꞌal dala nda maloleꞌ fo tao titaꞌ ra, na, afiꞌ tamatau. Huu Lamatualain naꞌena kasian lenaꞌ seli mia hita. Ma Ana o bubꞌuluꞌ basa-bꞌasaꞌ e.
21 Ana susue ngga re! Mete ma rala tara oi hita nda sala sa, na, ata bisa tamahere ao tara ma nda mae sa leleꞌ ata hule-oꞌe mbali Lamatualain. 22 Huu hita tao tungga parenda nara, ma tao ralan namahoꞌo, naa de hita bisa simbo basa saa fo toꞌe mia E. 23 Parendan nae taꞌo ia: tamahere takandoo neu Anan Yesus Kristus, fo Ana haitua nemaꞌ a. Ma esa sue esa nekendooꞌ a, onaꞌ Yesus parendan. 24 Atahori mana tao tungga Lamatualain parenda nara, eni nasodꞌa neꞌebꞌue no Lamatualain ena. Ma Lamatuaꞌ o neꞌebꞌue no eni boe. Hita bubꞌuluꞌ Eni sia rala tara, huu Dula-dalen nasodꞌa sia naa.
3:1 Yohanis 1:12 3:5 Yohanis 1:29 3:11 Yohanis 13:34 3:12 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 4:8 3:14 Yohanis 5:24 3:23 Yohanis 13:34; 15:12, 17