2
Ana susue ngga re! Au suraꞌ fo ufadꞌe basa ia ra, naa fo ama misodꞌa sudꞌi boe tao salaꞌ fai. Te mete ma hambu mana tao salaꞌ, dei fo hambu mana masalaꞌe hita sia Amaꞌ Lamatualain matan. Eni, Yesus Kristus, Atahori Meumareꞌ fo Lamatualain haitua nema sia raefafoꞌ ia. Ana mate dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fee neu nggita, fo Lamatualain fee ambon neu sala-kilu tara. Nda fee neu akaꞌ a hita sa, te fee neu basa atahori sia raefafoꞌ ia.
Atahori mana rasodꞌa sia manggareloꞌ a, tao tungga Lamatuaꞌ parendan, lelenan parendaꞌ soꞌal susueꞌ
Hita bubꞌuluꞌ tae, hita tahine Lamatuaꞌ no malole, mete ma hita tungga Eni parenda nara. Atahori bisa olaꞌ rae, “Au uhine Lamatualain.” Te mete ma eni nda tao tungga Lamatuaꞌ parendan sa, na, eni mana peko-lelekoꞌ mana olaꞌ laen te tao laen. Te atahori mana tao tungga Lamatua parendan, naa dadꞌi bukti oi, eni sue tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatuaꞌ ena. No taꞌo naa, hita bubꞌuluꞌ tae, hita ia ra, Lamatuaꞌ atahorin. Dadꞌi mete ma atahori sa olaꞌ nae, “Au usodꞌa uꞌubꞌue o Lamatualain,” na, eni masodꞌan musi onaꞌ Yesus Kristus.
Ana susue ngga re! Parendaꞌ fo au suraꞌ ia, nda dala feuꞌ soaꞌ neu nggi sa. Huu parendaꞌ ia memaꞌ sia Lamatuaꞌ Hara-liin fo hei rena mia lele uluꞌ a. Mae taꞌo naa o, te hambu dala feuꞌ fo au ae suraꞌ soꞌal Lamatuaꞌ parendan ia. Parendaꞌ ia laoꞌ no matetuꞌ sia Yesus masodꞌan ena. Ma parendaꞌ ia laoꞌ sia hei ena, huu hatuꞌ mana sia rala mara mopo hendi ena, ma manggarelo matetuꞌ a naronda sia masodꞌa mara ena.
Atahori sa bisa olaꞌ nae, “Au usodꞌa sia manggareloꞌ a.” Te mete ma eni mburu-oeꞌ no toronoon, na, naa dadꞌi tanda oi, eni feꞌe nasodꞌa sia maꞌahatuꞌ a. 10 Huu atahori mana nasodꞌa sia manggareloꞌ a, ana musi sue toronoo nara, ma nda hambu deꞌulaka saa sa boe sia ralan fo naꞌatutudꞌaꞌ e. 11 Naa de, mete ma hambu atahori mburu-oeꞌ no toronoon, naa dadꞌi tanda oi, eni nasodꞌa sia maꞌahatuꞌ a. Eni laoꞌ hama-hama, huu maꞌahatuꞌ a tao matan poke ena.
Atahori mana nasodꞌa sia manggareloꞌ a, nda nasodꞌa tungga raefafoꞌ a hihii-nanaun sa
12 Ana ngga re! Au suraꞌ susura ia fee neu nggi,
huu Kristus mate soaꞌ neu nggi ena,
ma Lamatualain fee ambon neu sala-kilu mara ena.
13 Ina-ama lasiꞌ re! Au suraꞌ susura ia fee neu nggi,
huu hei mihine Yesus Kristus,
mana sia eniꞌ a lele uluꞌ a.
Ana feto-monetenaꞌ re! Au suraꞌ susura ia fee neu nggi,
huu hei mitati labꞌan deꞌulaka manaseliꞌ a,
losa hei misenggiꞌ e.
14 Ana ngga re! Au suraꞌ susura ia fee neu nggi,
huu hei mihine Amaꞌ Lamatualain.
Ina-ama lasiꞌ re! Au suraꞌ susura ia fee neu nggi,
huu hei mihine Yesus Kristus,
mana sia eniꞌ a leleꞌ uluꞌ a.
Ana feto-monetenaꞌ re! Au suraꞌ susura ia fee neu nggi,
huu hei mbedaꞌ Lamatuaꞌ Hara-liin sia rala mara ena,
losa hei dadꞌi maꞌadꞌereꞌ,
ma mitati labꞌan deꞌulaka manaseliꞌ a,
losa misenggiꞌ e.
15 Hei afiꞌ sue raefafoꞌ hihii-nanaun, ma raefafoꞌ sudꞌiꞌ a saa nara. Te atahori mana sue raefafoꞌ a, nda bisa sue Amaꞌ Lamatualain sa. 16 Saa mana sia raefafoꞌ ia nda naꞌena huu-pataꞌ no Lamatualain sa. Conto onaꞌ, atahori mana nasodꞌa tao namahoꞌoꞌ a aon; atahori mana bare-naꞌo; ma atahori mana koaoꞌ huu hata-heton. Dalaꞌ naa ra nda raꞌoka sia Amaꞌ Lamatualain sa. Te raꞌoka siaꞌ a raefafoꞌ a. 17 Tao-tao te, dei fo raefafoꞌ ia mopo hendi e, belaꞌ no basa dalaꞌ fo atahori hiiꞌ a sanggaꞌ ra. Te atahori mana hiiꞌ a tao tungga Lamatualain hihii-nanaun, ana nda mopo sa, te dei fo nasodꞌa nakandoo.
Atahori mana nasodꞌa sia manggareloꞌ a musi besa-bꞌesa fo afiꞌ neneꞌedi nalaꞌ
18 Ana ngga re! Fai-fai mateteꞌen deka-deka ena. Hei rena ena oi, atahori mana labꞌan Kristus dei fo sou nema. Tao-tao te ara sia memaꞌ ena. Te hambu mana labꞌan Kristus sia bee-bꞌee ena. Naa dadꞌi tanda oi, fai-fai mateteꞌen deka-deka ena. 19 Mana labꞌan ra laoꞌ mia hita taladꞌan. Tao-tao te, sira nda hita atahori nara sa. Te mete ma sira tebꞌe-tebꞌeꞌ hita atahori nara, naa, tantu ara nda lao hela nggita sa. Te raꞌatataaꞌ rakandoo ro nggita. Te ara fela lao ena. Dadꞌi naa manggareloꞌ ena, Sira, nda hita atahori nara sa, to?
20 Te hei nda onaꞌ se sa. Huu hei simbo mala Lamatuaꞌ Atahori Meumaren Dula-dalen ena. Ma Ana o tulu-fali nala nggi ena, fo basa nggi mihine dala ndoo-tetuꞌ a. 21 Seꞌu te hei mae au suraꞌ susura ia, huu au ae neꞌo hei nda mihine dala ndoo-tetuꞌ a sa, do? Hokoꞌ! Huu hei mihine ena, na! Hei mihine bee ndoo-tetuꞌ a, ma bee pepeko-lelekoꞌ.
22 Tao-tao te, hambu mana laka-heseꞌ ra lao-laoꞌ sia raefafoꞌ ia. Taꞌo bee fo bisa tahine se? Sira, naeni atahori mana olaꞌ rae, Yesus naa, nda Kristus sa. Tungga sira, Yesus nda atahori Meumareꞌ fo Lamatuaꞌ helu memaꞌ fo nae haitua nemaꞌ a. Atahori mana olaꞌ raꞌo naa, labꞌan Kristus, huu ara nda simbo Amaꞌ Lamatualain no Anan sa. 23 Atahori nda mana simbo Lamatualain Anan sa, na, ara o nda simbo Eni Aman sa boe. Te mete ma atahori rataa Lamatualain Anan, na, ara o dadꞌi Lamatualain ana nara ena boe.
24 Dadꞌi hei musi toꞌu mikindoo saa fo rena mia lele uluꞌ a. No taꞌo naa, hei nenepaꞌaꞌ mikindoo mo Amaꞌ Lamatualain no Anan. 25 Ana o helu-fuli no nggita nae, dei fo hita tasodꞌa takandoo to E.
26 Au suraꞌ susura ia fo mihine soꞌal atahori rae eꞌedik nggi. 27 Hei simbo Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren ena, ma hei o misodꞌa miꞌibꞌue mo E ena. Dadꞌi hei nda parlu atahori laen ranori nggi sa ena. Huu Lamatuaꞌ Dula-dalen dai ena, huu Ana bisa nanori basa dala ndoo-tetuꞌ ra. Ana nda peko-lelekoꞌ, onaꞌ mana eꞌedik naa ra sa. Dadꞌi toꞌu mihereꞌ neu saa fo Ana nanoriꞌ a ena, fo hei misodꞌa ralaꞌ esa mikindoo mo Kristus.
28 Taꞌo ia, ana ngga re! Hei musi misodꞌa miꞌibꞌue mikindoo mo Kristus. Naa fo Ana baliꞌ nema, na, hei nda mimitau ma mae-maeꞌ mimbiriꞌ sia matan sa. 29 Huu hei bubꞌuluꞌ mae, Ana soa taoꞌ a ndoo-tetuꞌ ra, naeni de hei o bisa bubꞌuluꞌ mae, basa atahori mana tao tungga ndoo-tetuꞌ ra, ara o dadꞌi Lamatuaꞌ ana nara boe.
2:7 Yohanis 13:34 2:18 2 Tesalonika 2:1-12