1 Yohanis
Yohanis susura kaesan
1
Yohanis suraꞌ soꞌal Yesus Kristus
Au suraꞌ susura ia soꞌal Lamatualain Hara-liin mana nendi masodꞌaꞌ.
Hara-lii mana nendi masodꞌaꞌ ia, sia eniꞌ a mia raefafoꞌ fefeun. Leleꞌ ia au, o nonoo nggara mita E no mata mara ena. Hai rena E no hai ndiki mara. Ma hai nggama E no lima mara boe. Hai mita E taꞌo naa, huu Ana nema sia hai taladꞌa mara. Dalahulun, Ana leo no Aman, te ia na Ana natudꞌu Aon nema nggita. Huu naa, hai mimbirani mifadꞌe neu nggi taꞌo bee fo atahori bisa hambu masodꞌa ndoo-tetuꞌ, nda mana etuꞌ sa. Te Eni ia, Hara-lii mana nendi masodꞌaꞌ. Hai mae mifadꞌe nggi, basa saa fo hai mitaꞌ a, ma basa saa fo hai renaꞌ a ena, naa fo ama bisa ralaꞌ esa mo hai boe. Huu basa hita nenepaꞌa to Lamatualain no Anan fo Ana haitua nemaꞌ a, naeni Yesus Kristus. Dadꞌi hai suraꞌ susura ia, fo tao nemehoꞌo rala mara. No taꞌo naa, hai rala mara o boe maꞌahee.
Atahori mamahereꞌ ra musi rasodꞌa sia manggareloꞌ a
Nenoriꞌ fo Yesus nanori neu hai, ia na hai mae mifadꞌe neu nggi, naeni taꞌo ia: Lamatualain naa, malolen seli. Ana nda naꞌena deꞌulakaꞌ mbei sa boe. Huu Ana onaꞌ manggareloꞌ mana naronda, nda naꞌena maꞌahatuꞌ mbei sa boe. Mete ma hita olaꞌ tae, “Hita tasodꞌa ralaꞌ esa to Lamatuaꞌ,” tao-tao te hita feꞌe tasodꞌa tao deꞌulakaꞌ, na, naa onaꞌ hita tasodꞌa sia maꞌahatuꞌ a. Huu hita olaꞌ peko-lelekoꞌ, ma nda tasodꞌa tungga dala ndoo-tetuꞌ a sa. Te mete ma tasodꞌa tungga dala ndoo-tetuꞌ a, na, hita onaꞌ atahori mana nasodꞌa sia Lamatualain manggarelon rala. No taꞌo naa, hita bisa tasodꞌa ralaꞌ sa, esa no esa. Ma rala tara dadꞌi meumareꞌ, huu Lamatualain Anan Yesus mate, ma raan fee ambon neu basa sala-kilu tara ena.
Atahori fo masodꞌan sia manggareloꞌ a, nasodꞌa nda tao salaꞌ sa ena
Mete ma hita olaꞌ tae, “Hita nda tao salaꞌ sa,” na, naa dadꞌi tanda oi, hita eꞌedik tala baliꞌ ao tara, ma nda tahine ndoo-tetuꞌ a sa. Te mete ma hita tataa sala-kilu tara, dei fo Lamatualain, mana naꞌena rala ndoos, tao tungga hehelu-fufulin ma fee ambon neu sala tara, ma tao nameu rala tara. 10 Mete ma hita olaꞌ tae, “Hita nda tao tita salaꞌ sa,” na, naa hita tae Lamatualain mana peko-lelekoꞌ! Huu Ana olaꞌ ena nae, basa atahori tao salaꞌ. Ma mete ma hita olaꞌ taꞌo naa, na, naa natudꞌu ena oi, Hara-lii nda hambu sia rala tara sa.
1:1 Yohanis 1:1 1:2 Yohanis 1:14