3
Hita Lamatuan nae baliꞌ nema
Toronoo susue nggara e! Ia, au susura karua ngga fee neu nggi. Sia susura karuaꞌ ia ra, au fee nesenenedꞌaꞌ neu nggi, fo hei bisa dudꞌuꞌa soꞌal dala ndoo-tetuꞌ. Misinedꞌa Lamatuaꞌ mana ola-ola meumare dalahulu nara dedꞌea oꞌola nara. Misinedꞌa Yesus dedꞌenu nara boe. Misinedꞌa malolole soꞌal saa fo hita Lamatuan parenda se fo rafadꞌe nggi. Te Eni mana fee masoi-masodꞌaꞌ neu nggi mia sala-kiluꞌ ra! Misinedꞌa taꞌo ia: mae raefafoꞌ nda feꞌe nateteꞌe sa, te hambu mana maꞌaeꞌeiꞌ mana tao leli tunggaꞌ a hihii-nanau nara. Ara olaꞌ raꞌamuti basa dala ndoo-tetuꞌ ra. Ara olaꞌ rae, “Cii! Yesus helu-fuli nae, Eni nae baliꞌ nema, do? Mete ma taꞌo naa, na, Ana sia bee? Huu eniꞌ a mia hita bei-baꞌi nara mate, losa ia nema, basaꞌ e feꞌe naa ena. Basaꞌ e laoꞌ nekendoo, eniꞌ a Lamatuaꞌ naꞌadadꞌiꞌ lalai no raefafoꞌ.”
5-7 Te hambu dalaꞌ esa fo atahori mana peko-lelekoꞌ ra nda nau rasanedꞌa sa. Naeni, mia fefeun Lamatuaꞌ olaꞌ a, ma lalai dadꞌi neuꞌ ena. Ma Lamatuaꞌ tao oe boe. Basa ma Ana tadꞌa-banggi oe mia rae madꞌaꞌ, ma tao rae madꞌaꞌ sou mia oeꞌ a. Lamatuaꞌ olaꞌ taꞌo bee, na, naa o dadꞌi boe. Dodꞌoo ma, Lamatuaꞌ tao nalutu basa atahori sia raefafoꞌ ia fo mana rasodꞌa mia baꞌi Noh lelen, nendiꞌ oe mandali monaeꞌ. Te leleꞌ ia, Lamatuaꞌ nafadꞌe memaꞌ saa fo Eni nau tao soaꞌ neu lalai no raefafoꞌ. Leleꞌ ia Ana feꞌe naꞌatataaꞌ, te dei fo losa fain, Ana nae hotu hendi se. Te dei fo Lamatuaꞌ natudꞌa huku-dꞌokiꞌ fo nalutu atahori nda mana nau tao afiꞌ neu Eni sa. Mae taꞌo naa o, atahori mana peko-lelekoꞌ ra nda nau rasanedꞌa sa rae, Dei fo Lamatualain tao tungga saa fo Eni olaꞌ ena.
Toronoo susue ngga re! Afi liliiꞌ dalaꞌ ia, naeni, hita Lamatuan nda ito-reken fai ra onaꞌ hita sa. Te tungga Eni, fai esa bisa dadꞌi too rifon sa. Ma too rifon sa bisa dadꞌi fai esa. Mete ma hita Lamatuan helu-fuli nae tao dalaꞌ esa, na, Ana tao nandaa no fain, nda nahani sa. Hambu atahori ruma duꞌa rae Ana ue-tao babꞌanggo. Tao-tao te hokoꞌ! Te Ana naꞌatataaꞌ, fo nahani fain dei. Hita Lamatuan nau fo basa atahori doaꞌ dei, fo lao hela sala-kilu nara, ma heoꞌ baliꞌ tungga Eni. Huu Ana nda nau atahori nenesaranggaaꞌ mia Eni sa.
10 Te mete ma hita Lamatuan baliꞌ nema na, nda hambu atahori rahine memaꞌ sa. Te neneman naa, aibꞌoiꞌ ona naꞌo esa masoꞌ ume rala neu. Leleꞌ naa, basa saa mana sia lalai a kadꞌe hendi se, onaꞌ relo, fulan, ma nduuꞌ ra. Basaꞌ e basa! Onaꞌ naa boe, raefafoꞌ no basa isi oen. Kadꞌe hendi se!
11 Dadꞌi mete ma basa e kadꞌe hendi se onaꞌ naa, na, hei musi dadꞌi atahori onaꞌ bee fai? Hei musi mimbiriiꞌ mihereꞌ fo misodꞌa tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun. Hei musi misodꞌa meumareꞌ. 12 Hei musi mihani mikindoo Lamatuaꞌ neneman. Dadꞌi hei musi mimihereꞌ fo tao fain nema lalai leo. Leleꞌ naa, kadꞌe hendi lalai boe. Ma basa saa-saa sia lalai ra o nene lalangge hendiꞌ de noe hendi se.
13 Te dei fo hambu lalai mata feuꞌ no raefafo mata feuꞌ boe. Lamatualain helu-fuli taꞌo naa ena, ma naa saa fo hita tahaniꞌ a. Sia naa hambuꞌ a atahori mana rasodꞌa ndoos ra.
14 De toronoo susue nggare! Leleꞌ hei mihani dalaꞌ ia ra, hei musi mihehere fo dadꞌi atahori maloleꞌ, tungga Lamatuaꞌ nilen. No taꞌo naa, nda hambu atahori bisa fua salaꞌ neu nggi sa. Mimihere fo misodꞌa badꞌame boe.
15a Te hita Lamatuan naa naꞌatataaꞌ, naa fo Ana bisa fee masoi-masodꞌaꞌ neu nggi mia sala-kilu mara.
Petrus nateꞌe susuran
15b Naa, hita toronoon Paulus sura fee nggi soꞌal dalaꞌ hetar mana ona esaꞌ, to? Lamatuaꞌ mana fee ne nahine taꞌo naa, naa de ana sura taꞌo naa boe. 16 Leleꞌ Paulus suraꞌ susura esa, ana o olaꞌ dalaꞌ ia ra boe. Mia susura nara, memaꞌ hambu dala ruma fo hita susa tahine masud na. Ma hambu atahori tao oꞌoheheoꞌ Paulus masud na boe. Ara o tao oꞌoheheoꞌ dalaꞌ laen sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren boe. Sira, naeni atahori manamberaꞌ ra, ma atahori fo nemeheren nda manggateeꞌ sa. Atahori mataꞌ naa ra, dei fo lutuꞌ-etoꞌ nala se.
17 Toronoo susue nggare! Hei mihine meser mana peko-lelekoꞌ naa ra dala masodꞌa nara ena. De besa-bꞌesa, o! Te ara nda nau rena hohoro-lalaneꞌ saa sa boe. Ara sobꞌa peko-lelekoꞌ nggi, naa fo ama dinggo lao hela dala ndoo-tetuꞌ a. Te afi hela se rasenggiꞌ nggi taꞌo naa. Huu naa de ama musi miꞌitataaꞌ mihereꞌ. 18 Malole lena, hei nemehere mara mori nekendoo. Huu hei mihine hita Lamatuan Yesus Kristus ena, mana fee masoi-masodꞌaꞌ neu nggita mia sala-kilu tara. Ana nau natudꞌu rala malolen neu nggi. Ma Ana o nau fo mihine E no maloleꞌ lenaꞌ fai.
Au nau fo basa atahori soꞌu rananaru E, mia leleꞌ ia losa doo nduꞌu-doon neu.*
Sodꞌa-moleꞌ
Petrus
3:3 Yudas 1:18 3:5-7 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 1:6-9 3:5-7 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 7:11 3:8 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 90:5 3:10 Mateos 24:43; Lukas 12:39; 1 Tesalonika 5:2; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 16:15 3:13 Yesaya 65:17; 66:22; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 21:1 * 3:18 Susura dedꞌea Yunani ruma tao tamba “Amin!” sia ia.