2
Atahori mana ranori peko-lelekoꞌ ra
Dalahulun, hambu atahori Israꞌel ruma rae, sira dadꞌi Lamatualain mana ola-olan. Tao-tao te ara peko-lelekoꞌ. Dei fo hei o mindaa mo atahori onaꞌ naa ra sia taladꞌa mara boe. Huu hambu atahori ruma rae, sira ranori soꞌal Lamatuaꞌ, te ara peko-lelekoꞌ. Ara ranori raꞌafuniꞌ dudꞌuꞌa deꞌulaka nara. Naa de ara bisa ranori rala sira nenorin mana sora-senggoꞌ ra. Mete ma hei tao rerenaꞌ neu nanori nara, na, dei fo hei mimbilutu. Ara rafanii rae, Lamatuaꞌ Yesus naa, nda sira lamatuan sa. Tao-tao te, Ana tefa-soi nala se no felin seli. Huu tatao nara taꞌo naa, de nda dooꞌ sa te rambalutu.
Mae taꞌo naa o, dei fo atahori hetar tungga se, ma sudꞌiꞌ a tao leli nda rahine mamaet sa. Dei fo atahori olaꞌ nda maloleꞌ sa soꞌal nenori matetuꞌ a, huu sira tatao-nonoꞌi nara naa ra. Meser mana peko-lelekoꞌ naa ra, mana bare-naꞌo ra. Ara eꞌedik mataꞌ-mataꞌ fo tipu-laka rala doi mara. Te afiꞌ liliiꞌ, huu Lamatualain dadꞌi Mana Maꞌetuꞌ Dedꞌeat nda parna sungguꞌ sa. Mia dalahulun, Ana sadꞌia fo huku-doki se. Dei fo ara rambalulutu.
Conto onaꞌ, dalahulun, Lamatuaꞌ ate nara ruma sia sorga tao salaꞌ. Te Lamatuaꞌ dadꞌi Mana Maꞌetuꞌ Dedꞌeat nda mboꞌi se sa. Ana nggari se naraka rala reu, ma ena nala se sia ndola maꞌahatuꞌ a rala. Ara rahani sia mamanaꞌ naa losa fain fo reu rataa mbali E.
Onaꞌ naa boe no atahori lele uluꞌ ra. Leleꞌ naa, ara rasodꞌa taoꞌ a deꞌulakaꞌ, ma nda tao-afiꞌ neu Lamatualain sa. Te Lamatuaꞌ nauli de atahori rala ndoos na esa, naran Noh, natudꞌu dalaꞌ fo atahori bisa rasodꞌa matetuꞌ. Te ara nda nau rena e sa boe. Naeni de Lamatuaꞌ naꞌondaꞌ oe mandali monaeꞌ a tao nalutu atahori nda mana tao-afiꞌ neu E sa. Te Ana tao nasodꞌa Noh no sao ana nara. Basa se atahori falu.
Leleꞌ esa fai, maꞌahulun atahori mia kota Sodꞌom no kota Gomora ra rasodꞌa tao deꞌulaka manaseliꞌ. De Lamatualain hukun se. Ana hotu hendi basa sudꞌiꞌ a saa mana sia naa ra losa dadꞌi reu afu. Ma, basa atahori mana sia naa ra mate. Naa dadꞌi conto fee neu atahori laen mana nauꞌ a tao deꞌulakaꞌ ma nda tao afiꞌ neu Lamatualain sa. Ara rahine memaꞌ sira uanale nara, mete ma ara nda nau doaꞌ sa. Te leleꞌ naa, hambu atahori esa, naran Lot, nasodꞌa tunggaꞌ a ndoon. Ana bengge noꞌ a atahori deꞌulakaꞌ ra tatao mana maꞌalelena nara, mana nda nau rena neu Lamatuaꞌ sa. Basa de, Lamatua tao nasodꞌa Lot mia naa. Lot mesaꞌ ne hiiꞌ a tao matetuꞌ ra, te ana leo sia atahori Sodꞌom ra taladꞌa nara. Boe ma, tungga-tungga fai na ana nita no rena ara ralena-langga neu Lamatuaꞌ Hohoro-lalane nara. Naa tao fee ralan susa.
Basa conto naa ra ratudꞌu oi, Lamatualain nahine fee masoi-masodꞌaꞌ neu atahori mana hiiꞌ a rena Eni, mia sosobꞌaꞌ mataꞌ-mataꞌ. Ana o nahine naꞌetuꞌ huku-doki mamaberaꞌ neu atahori mana nasodꞌa noꞌ a sora-senggoꞌ ra. Boe ma Ana tao taꞌo naa nakandooꞌ a losa fain dei fo Ana naꞌetuꞌ basa atahori ra dedꞌean. 10 Huku-dokiꞌ mamaberaꞌ naa, tudꞌa lelenan neu atahori mana hiiꞌ a rasodꞌa no manggenggeoꞌ tunggaꞌ a hihii-nanau nara. Ara nda nau rena atahori esa sa boe, ma ara raneneut basa mana toꞌu koasa ra. Dei fo Lamatuaꞌ hukun se. Boe ma, meser mana peko-lelekoꞌ naa ra, rambarani seli, ma koao. Ara nda nau ratudꞌu hadꞌa-hormat, ma nda ramatau olaꞌ raꞌamuti Lamatualain no ate nara mana sia sorga.
11 Tao-tao te, ate mana sia sorga ra maꞌadereꞌ lena meser mana peko-lelekoꞌ ra. Mae taꞌo naa o, ate naa ra nda ola raꞌamuti meser naa ra sia sira Lamatuan matan sa. Ma ara o nda fua salaꞌ leli neu meser naa ra sa.
12 Te meser mana peko-lelekoꞌ ra hiiꞌ a olaꞌ raꞌamuti soꞌal dala-dalaꞌ fo sira o nda rahine sa boe. Huu ara onaꞌ a banda nda mana dudꞌuꞌa nahine sa! Malole lenaꞌ, toꞌu mala se fo tao milulutu se! Te uanale nara taꞌo naa. Tantu rambalutu, huu tatao-nonoꞌi nara. 13 Ara tao sususaꞌ naeꞌ neu atahori ra. Dei fo Lamatuaꞌ o tao sususaꞌ naeꞌ neu se boe, huu tatao-nonoꞌi nda matetu nara sa. Ara hiiꞌ a feta-dote no koaꞌ-kee. Ara o hiiꞌ a tao sora-senggoꞌ sia fai rereloꞌ, naa fo basa atahori bisa rita deꞌulaka nara. Ara nda rahine mamaet sa, ma tao ralutu hei nara malole mara. Mete ma ara raa fefetas raꞌabꞌue ro nggi, ara hii tao tunggaꞌ a hihii-nanau deꞌulaka nara. 14 Mata nara lendo neu inaꞌ mana nau tao salaꞌ ro se. Ara rasodꞌa tao deꞌulakaꞌ rakandooꞌ a. Ara hiiꞌ a sangga atahori fo nemeheren neu Lamatuaꞌ nda manggateeꞌ sa, ma fufudꞌi se fo tao tungga deꞌulakaꞌ. Ara akaꞌ sangga dalaꞌ fo bare-naꞌo rakandooꞌ a. Tantu Lamatuaꞌ huku-doki se!
15-16 Dalahulun, meser mana peko-lelekoꞌ naa ra, atahori mana tungga dala ndoo-tetuꞌ a, te doodꞌoo ma ara laoꞌ sora-senggo. No taꞌo naa, ara onaꞌ Balaam dalahulun, naeni Bosor anan. Eni naa, Lamatuaꞌ mana ola-olan esa. Te ana hiiꞌ a sangga doiꞌ, naa de ana tao dala nda matetuꞌ ra sa. Lao esa, Balaam sae banda keledei. Keledei ra nda bisa ola-olaꞌ sa. Te leleꞌ naa Lamatuaꞌ tao banda keledei a olaꞌ onaꞌ atahori e! De banda keledei naa, ena-ai Balaam, huu tatao-nonoꞌi deꞌulakan. Banda keledei naa, nau fo ana naloeꞌ, naa fo ana sudꞌi boe tao sora-senggoꞌ ra fai, onaꞌ atahori muluꞌ e.*
17 Meser mana peko-lelekoꞌ naa ra onaꞌ oe mataꞌ esa nda ma ngguna saa sa boe, huu meti hendi ena. Ara o onaꞌ lume-masuꞌ nda ma ngguna saa sa boe, huu anin fuu hendi e. Lamatuaꞌ sadia hela mamana maꞌahatuꞌ esa fo ena se reu rala. 18 Huu, ara olaꞌ naeꞌ, te nda maisiꞌ sa. Ara rae fufudꞌi atahori, fo tao tungga sira hohongge-bubꞌuni nara. Ara hiiꞌ a kokoe-nanasi atahori mana feꞌe lao baliꞌ risiꞌ dala ndoo-tetuꞌ a, fo tao seluꞌ salaꞌ fai. 19 Atahori mana peko-lelekoꞌ naa ra helu rae, “Mete ma hei rena neu hai, na, hei bisa tao tunggaꞌ a hihii-nanau mara!” Te atahori mana olaꞌ taꞌo naa ra, onaꞌ ate mana nda bisa mboꞌi ao nara mia deꞌulakaꞌ ra sa. Huu atahori mana hela fee dalaꞌ sa nauli nala e, na, naa onaꞌ ana dadꞌi neu dalaꞌ naa aten ena. 20 Mete ma nau nenemboꞌit mia deꞌulakaꞌ sia raefafoꞌ mana tao nanggenggeo nggita, na, musi tahine hita Lamatuan Yesus Kristus. Te mete ma hambu atahori dinggoꞌ hela E, fo reu raꞌabꞌue seluꞌ ro deꞌulaka onaꞌ dalahulun, na, naa onaꞌ dala deꞌulaka nauli se. Aleꞌ ia, ara boe hambu sosoeꞌ ena! 21 Mete ma ara rahine dala masodꞌaꞌ matetuꞌ a ena, te ara dinggo, ma nda tao tungga dala maloleꞌ ma meumareꞌ a sa ena, fo Lamatuaꞌ parenda neu nggita, na, naa nda maloleꞌ sa. Malole lenaꞌ ara nda parna rahine dala ndoo-tetuꞌ a sa. 22 Hambu dedꞌea lasiꞌ dai meser mana peko-lelekoꞌ ra oi, “Mete ma busa muta, na ana neu dalo baliꞌ mutas na.” Hambu laen fai, mana oi, “Mae fafi sa neneneriuꞌ ena o, ana baliꞌ neu loli tane a fai.
2:5 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 6:17:24 2:6 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 19:24 2:7 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 19:1-6 2:14 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 6:5 * 2:15-16 Susura dedꞌea Yunani maloleꞌ a oi, Bosor. Hambu susura ruma fai oi, Beor. Basa susura dedꞌea Yunani a suraꞌ oi, Balaam. Susura Ro Meuꞌ dedꞌea Indonesia suraꞌ, oi Bileam. 2:15-16 Reken 22:4-35 2:22 Dedꞌea Lasiꞌ 26:11