2 Petrus
Petrus susura karuan
1
Sodꞌa-moleꞌ
Susura ia mia au, Simon Petrus.* Au dadꞌi Yesus Kristus atahori dedꞌenun. Au o dadꞌi Eni atahori dedꞌenun, fo Ana denu sudꞌiꞌ a bee uu fo ufadꞌe atahori soꞌal Eni.
Au suraꞌ susura ia fee neu hei mana mimihere neu Yesus Kristus ena. Huu Lamatualain ralan ndoos, de Ana soi dalaꞌ fo hei bisa mimihere neu Kristus, onaꞌ hai boe. Nemehereꞌ naa, mafelit soaꞌ neu basa nggita. Kristus o dadꞌi hita Lamatualain, ma Eni o dadꞌi atahori mana tefa-soi hita mia sala tara.
Au oꞌe fo hei bisa mihine malolole Lamatualain, ma mihine malolole hita Lamatuan Yesus. Hela fo ara ratudꞌu rala malole Nara neu nggi, fo ama bisa misodꞌa no mole-dꞌame ma neenee-linolino.
Lamatuaꞌ pili atahorin, ma noꞌe se rema risiꞌ E
Yesus koasan onaꞌ Lamatualain koasan boe. Naa de Yesus fee nggita basa saa fo hita parlu, fo tasodꞌa matetuꞌ tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun. Ana tao taꞌo naa, huu tahine malolole E. Ma Ana mana noꞌe nala nggita fo dadꞌi atahorin, huu Eni maloleꞌ ma manaseliꞌ Yesus fee basa dala pantin ra neu nggita. Huu dalahulun, Ana helu-fuli nae fee dalaꞌ naa ra ena. Hehelu-fufuli nara, malolen seli. Ana fee basa naa ra neu nggita, fo rala tara bisa dadꞌi onaꞌ Lamatuaꞌ ralan boe. Ma hita o bisa tala seri mia basa dalaꞌ deꞌulakaꞌ fo atahori raefafoꞌ hiiꞌ a taoꞌ ra, huu rasodꞌa tunggaꞌ a hihii-nanau nara, ma nda raꞌamamateꞌ rala sa.
Naa de au nau hei mimbiriiꞌ mihereꞌ fo tao dala maloleꞌ ra.
Huu hei mimihere Yesus ena, te naa nda feꞌe dai sa.
Tao mikindooꞌ a dala maloleꞌ ra.
Mihine Lamatuaꞌ no malole.
Te afiꞌ losaꞌ a naa.
Minori fo misodꞌa miꞌimamateꞌ ao mara.
Te naa nda feꞌe dai sa boe.
Mete ma hei hambu susa-sona, na, ama musi miꞌitataaꞌ mihereꞌ, afiꞌ miꞌidedꞌeaꞌ.
Ma tao lenaꞌ naa fai.
Tao basa-bꞌasaꞌ e tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun.
Te afiꞌ losaꞌ a naa.
Mitudꞌu susueꞌ neu toronoo atahori mamahere tara.
Te naa nda feꞌe dai sa.
Huu hei musi misodꞌa sue-lai basa atahori mikindoo.
Mete ma hei misodꞌa taꞌo naa, ma dalaꞌ malole ra boe ramanae rakandoo, na, naa tao nggi mihine malole hita Lamatuan Yesus Kristus. Dala maloleꞌ ia ra nda nggari parsumaꞌ sa, ma nda ngganggari fai a sa. Huu dalaꞌ ia ra tao nggi mihine malolole E. Mete ma hambu atahori nda nau tao taꞌo naa sa, ana duꞌa eꞌekuꞌ a. Ana nda nita saa mana hambu sia matan sa, Ana onaꞌ pokeꞌ. Lamatuaꞌ fee ambon neu atahori naa sala nara fo ralan bisa meuꞌ. Te atahori naa liliiꞌ ena!
10 Toronoo susueꞌ re! Ia na ama musi mimbiriꞌ mihereꞌ lenaꞌ fai. Lamatuaꞌ pili nala nggi dadꞌi atahorin ena, de ima misiꞌ E. Ia na, musi mitudꞌu mae, hei dadꞌi Eni bobꞌonggin ena. Mete ma dalaꞌ ia ra fo au ufadꞌe faꞌ ra boe namanae nakandooꞌ a sia masodꞌa mara, na, hei nda tudꞌa sa. 11 No taꞌo naa, Lamatualain nau fee nggi dalaꞌ sa manaseliꞌ. Naa de Ana soi dalaꞌ ma fee nggi hak fo simbo Yesus Kristus dadꞌi hei Manem fo misodꞌa mikindoo mo E. Te Eni, hita Lamatuan. Ma Eni o, Atahori mana fee masoi-masodꞌaꞌ neu nggita mia sala tara.
Taꞌo bee de Petrus suraꞌ taꞌo naa?
12 Hei mihine dalaꞌ fo faꞌ ra au ufadꞌeꞌ naa ra ena, ma ama miꞌitataaꞌ mihereꞌ huu ama mimihere neu saa fo ndoo-tetuꞌ a. Mae taꞌo naa o, au ae fee nesenenedꞌaꞌ usufafali dalaꞌ ia ra neu nggi, naa fo hei nda liliiꞌ sa. 13 Au nda nau hela nggi fo ama liliꞌ sa. Au ae fee nggi nesenenedꞌaꞌ, fo ama duꞌa mikindooꞌ a dalaꞌ ia ra. Te leleꞌ au feꞌe usodꞌa sia raefafoꞌ ia, memaꞌ nandaa au fee nggi nesenenedꞌa soꞌal dalaꞌ ia ra. 14 Nda dooꞌ sa, te au mate ena. Hita Lamatuan Yesus Kristus nafadꞌe neu au taꞌo naa ena. Naa de au uhine memaꞌ ena. 15 Leleꞌ ia au ue-tao tebꞌe-tebꞌeꞌ, fo mae dei fo au mate o, ama misinedꞌa mikindoo dalaꞌ ia ra.
Hita tita Yesus manaselin ena
16 Dalahulun, au o nonoo nggara dui nggi soꞌal hita Lamatuan Yesus Kristus ena. Hai o dui mae, mete ma Ana baliꞌ nema, na, nema no koasa manaseliꞌ. Tebꞌe, to? Te naa nda dudꞌuit lelekoꞌ sa. Huu hai duiꞌ saa fo hai parna mita no mata ao mara! Naa de hai bubꞌuluꞌ Yesus manaselin, onaꞌ mane monaeꞌ sa. 17-18 Lao esa, hai mo Yesus miꞌibꞌue sia Lamatuaꞌ lete meumaren. Ma Amaꞌ Lamatualain mana nafadꞌe hai soꞌal Yesus manaselin. Huu leleꞌ naa, hai rena hara maloleꞌ manaseliꞌ sa mia lalai a oi,
“Ia, Au Ana susue ngga.
Ana tao namahoꞌo rala ngga.”
19 Naa tao nggita boe tamahere soꞌal dalaꞌ ra fo hita simbo mia Lamatuaꞌ mana ola-olan dalahuluꞌ ra ena. Dadꞌi malole lenaꞌ ama tao tungga hehelu-fufulin nara! Huu hehelu-fufuli nara naa, onaꞌ lambu sa naronda sia mamana maꞌahatuꞌ a. De ama musi rena hehelu-fufuli nara losa Yesus baliꞌ nema. No taꞌo naa, ama boe mihine mikindooꞌ a. Huu naa onaꞌ hei mita ndu fefetuꞌ a naꞌahuluꞌ, dei de relo a todꞌa fo tao basaꞌ e manggareloꞌ.
20 Misinedꞌa te Lamatuaꞌ mana ola-ola nara rafadꞌe memaꞌ soꞌal dalaꞌ hetar ena. Te sira nefadꞌen nda tunggaꞌ a sira hihii-nanaun sa. 21 Huu saa fo ara suraꞌ naa, nda naꞌoka mia saa fo ara hii-nau olaꞌ a sa. Te naa naꞌoka sia Lamatualain, tungga saa fo Duladꞌale Meumareꞌ a natudꞌu neu se.
* 1:1 Susura dedꞌea Yunani ruma suraꞌ oi, “Simon Petrus”. Ruma fai, sura oi, “Simeon Petrus”. Simeon naa, mia dedꞌea Ibrani. Eni dedꞌea Yunanin, naeni Simon. Dadꞌi basa atahori mahineꞌ ra rae, Simon Petrus no Simeon Petrus naa, atahori esaꞌ a. 1:17-18 Mateos 17:1-5; Markus 9:2-7; Lukas 9:28-35 1:20 Dedꞌea Yunani sia ia bisa hambu sosoan telu. 1) Mana ola-olaꞌ esa oꞌolan nda tunggaꞌ a eni hihii-nanaun sa; 2. Nda hambu atahori esa sa bisa nahine basa saa fo Lamatuaꞌ mana ola-ola nara rafadꞌeꞌ a masud na sa; 3. Mete ma hita nau tahine Lamatuaꞌ mana ola-olan esa nefadꞌen, masud na nda laoꞌ miaꞌ a eni nefadꞌen sa, te musi taꞌasasamaꞌ no basa Lamatuaꞌ Dedꞌea-oꞌola nara.