2 Yohanis
1
Sodꞌa-moleꞌ
Mama boꞌi! Susura ia mia au, Yohanis, mana nalalao nggareiꞌ.
Au suraꞌ susura ia fee mama, fo Lamatualain pili nala dadꞌi atahorin ena, ma fee mama ana nara boe.* Au sue-lai basa hei fo rala mana nenepaꞌaꞌ no dala ndoo-tetuꞌ ra. Basa atahori laen mana rahine dala ndoo-tetuꞌ ra, sue-lai nggi boe. Hai sue-lai nggi, huu dala ndoo-tetuꞌ ra neneselaꞌ sia rala tara, ma dei fo rasodꞌa rakandoo sia hita e.
Au hule-oꞌe fo Lamatualain, no Anan, Yesus Kristus, ratudꞌu rala malole nara ma rala susue nara neu nggita, fo ata bisa tasodꞌa no mole-dame, esa sue-lai esa, ma nenepaꞌa takandoo to dala ndoo-tetuꞌ ra.
Tasodꞌa to susue-lalai ma toꞌu tahereꞌ dala ndoo-tetuꞌ ra
Au umuhoꞌo ala seli, leleꞌ undaa o mama ana nara ruma, ma ita masodꞌa nara malolole, tungga dala masodꞌa ndoo-tetuꞌ, onaꞌ Amaꞌ Lamatualain fee parendan neu nggita ena.
Mama boꞌi! Leleꞌ ia au oꞌe fo basa nggita tasodꞌa no susue-lalaiꞌ, au oꞌoꞌe ngga naa, nda parenda feuꞌ sa, te au feeꞌ a nesenedꞌaꞌ sia parendaꞌ fo hita toꞌu memaꞌ mia fefeun. Hita bisa tatudꞌu susue-lalaiꞌ tara, mete ma ata tao tungga Lamatualain parenda nara. Eniꞌ a mia lele uluꞌ a, Ana parenda nggita fo tasodꞌa esa sue-lai esa. Ia nda dꞌala feuꞌ sa, te hei rena parendaꞌ ia eniꞌ lele uluꞌ a.
Mana peko-lelekoꞌ hetar lao ndule raefafoꞌ ia ena. Ara ranori rae, Yesus Kristus nema sia raefafoꞌ ia, te Eni nda atahori tetebꞌes sa. Sira o, mana peko-lelekoꞌ mana labꞌan Kristus, ma nda nau simbo rae, Yesus naa, naeni Kristus sa, fo Lamatualain pili nala memaꞌ eniꞌ a lele uluꞌ a. Minea matalolole, fo bebꞌengge tara afi mopo hendi se. Dadꞌi hei musi manggate tao ues mikindoo, fo ama bisa hambu basa papala-babꞌanggin fo Lamatuaꞌ helu-fuliꞌ nae fee nggi sia sorga.
Te atahori mana lao hela Kristus nenorin, eni nda neꞌebꞌue no Lamatualain sa. Te atahori mana toꞌu nahereꞌ nenoriꞌ naa ra, eni naꞌabꞌue no Lamatualain, ma Anan, Yesus Kristus.
10 Mete ma hambu atahori rema ranori dala-dala nda matetuꞌ soꞌal Kristus, na, afiꞌ simbo e sia ume mara, ma afiꞌ taoafiꞌ neu e. 11 Te mete ma taoafiꞌ neu e, na, hei tungga ue-tatao deꞌulaka nara ena.
Yohanis nateꞌe susuran
12 Au feꞌe ae ufadꞌe dalaꞌ hetar neu nggi, te malole lenaꞌ au afi suraꞌ neu susura. Huu nda dooꞌ sa te, au ae eti ola-olaꞌ memaꞌ o nggi, fo basa nggita tamahoꞌo ona esaꞌ.
13 Lamatualain pili nala mama aꞌa inan boe. Ana ara haitua hara maloleꞌ fee mama se sia naa.
Baꞌu a naa ena.
Sodꞌa-moleꞌ mia au,
Yohanis.
* 1:1 Hambu atahori mahineꞌ ruma rae mbei ma mama ia no ana nara, naeni atahori esa fo Yohanis nahine malole eniꞌ a dalahulun, ma ruꞌa se parna dui-bꞌengga raꞌabꞌue Lamatuaꞌ ue-tataon. Hambu ruma fai, duꞌa rae, Yohanis pake nara neꞌefuniꞌ, mana oi, mama ia no ana nara, naeni mana nalalao nggareiꞌ sa no atahori sarani nara. 1:5 Yohanis 13:34; 15:12, 17