3 Yohanis
1
Yohanis suraꞌ susuran
Toronoo Gayus fo au sue tebꞌe-tebꞌeꞌ a. Sodꞌa-moleꞌ mia au, Yohanis, mana malalao nggareiꞌ.
Au oꞌe fo Lamatuaꞌ nanea nggo, naa fo aom afiꞌ hambu hedꞌis, ma ralam maloleꞌ boe. Hambu toronooꞌ ruma, rema dui au oi, ho tungga mukundoo Lamatualain dala masodꞌa ndoo-tetun. Rena ala taꞌo naa ma, rala ngga namahoꞌo nala seli. Huu Au umuhoꞌo ala seli mete ma rena oi, ana nggara rasodꞌa tungga dala ndoo-tetuꞌ a ena.
Yohanis koa Gayus, huu ana nalalao ue-tataon no maloleꞌ
Toronoo susueꞌ e! Mulalao Lamatualain ue-tataon no maloleꞌ ena, leleꞌ simbo malolole toronoo mara mana laoꞌ rereoꞌ ralalao Kristus ue-tataon. Mae nda feꞌe muhine se sa o, simbo se no malole. Atahori mana baliꞌ rema, dui neu atahori saraniꞌ ra sia ia oi, simbo mala toronooꞌ naa ra no maloleꞌ ma sue se. Leleꞌ ia au oꞌe fo tulu-fali mukundoo toronooꞌ naa ra, te naa tao Lamatualain ralan namahoꞌo. Ara laoꞌ rereoꞌ mamanaꞌ rakandooꞌ a fo ranori atahori soꞌal Yesus Kristus. Te ara nda simbo tutulu-fafaliꞌ saa sa boe mia atahori nda mamahereꞌ ra sa. De memaꞌ nandaa ena, mete ma hita tulu-fali se. Huu no taꞌo naa, hita talalao Lamatuaꞌ ue-tataon taꞌabꞌue to se.
Diotrefes naa, mana tao nemuet
Feꞌesaꞌan, au haitua susura fee atahori saraniꞌ sia mamanam ena, te Diotrefes soꞌu aon onaꞌ moko-monaen e. Ma nda nau rena au sa. 10 De mete ma au uu sia naa, dei fo au ufadꞌe relo-relo soꞌal saa fo ana taoꞌ ra. Huu ana ola peko-lelekoꞌ, fo nae naꞌatutudꞌaꞌ nggita. Lelenan fai, ana oi hendi Lamatuaꞌ atahorin mana reu sia naa. Boe ma ana akaꞌ dunggu-mbau toronooꞌ mana sia naa ra, fo afiꞌ simbo atahori naa ra. Ma mana nau simboꞌ ra na, ana tola hendi se.
Demetrius nalalao Lamatuaꞌ ue-tataon no maloleꞌ
11 Toronoo susueꞌ e! Musi tao tungga atahori mana tao dala maloleꞌ ra. Afiꞌ tungga atahori mana tao dala deꞌulakaꞌ. Te atahori mana tao dala maloleꞌ, sira Lamatualain atahorin. Te atahori mana tao deꞌulakaꞌ, nda rahine Lamatualain sa.
12 Conto mana tao maloleꞌ naeni Demetrius. Basa atahori koa-boꞌu e, huu ana tao tungga Lamatualain dala masodꞌa ndoo-tetun. Hai o koa e boe, ma ho bubꞌuluꞌ hai nda mana lelekoꞌ sa.
Yohanis nateꞌe susuran
13 Au feꞌe ae olaꞌ o nggo dalaꞌ hetar, te nda nau suraꞌ neu susura sa. 14 Huu au hule-huleꞌ fo nda dooꞌ sa na ata tandaa, fo ruꞌa nggita ola-olaꞌ neuꞌ ena.
15 Baꞌu a na, dei. Toronooꞌ mana sia ia ra haitua hara sodꞌa-moleꞌ. Tulun mendi au hara sodꞌa-mole ngga fee neu toronooꞌ mana sia naa ra, esa-esaꞌ no naran.
Sodꞌa-mole,
Yohanis
1:1 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 19:29; Roma 16:23; 1 Korintus 1:14