Susura mia
Yudas
1
Sodꞌaꞌ-moleꞌ
Sodꞌa-moleꞌ mia au, Yudas. Au, hita Lamatuan Yesus Kristus atahori dedꞌenun. Au o, Yakobis odꞌin.
Au suraꞌ susura ia fee neu basa atahori fo Ama Lamatuaꞌ pili nalaꞌ ra, ma sue-laiꞌ ra, ma Yesus Kristus nanea se nakandoo losa Ana baliꞌ nema. Au oꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala kasian, ma fee susuen nae-nae neu nggi, fo ama misodꞌa no mole-dꞌame.
Yudas fee nesenenedꞌaꞌ neu atahori mamahereꞌ soꞌal atahori mana ranori sala
Toronoo susue nggara e! Dalahulun, au ae suraꞌ fee nggi, basaꞌ e soꞌal Lamatualain fee masodꞌaꞌ neu nggita. Te aleꞌ ia hambu dedꞌeꞌat, de nda bole sa o, au suraꞌ laen. Lamatualain fee dꞌala masodꞌa ndoo-tetuꞌ a nema nggita ena. Ana fee dala masodꞌaꞌ a lao esaꞌ a, ma Ana nda ubꞌa-ubꞌa e sa. Ana fee dꞌala masodꞌaꞌ neu atahori mamahereꞌ ra. De au oꞌe fo ama miꞌitataaꞌ ma mimbiriiꞌ mihereꞌ fo atahori afiꞌ sobꞌa-soba ubꞌa dala masodꞌaꞌ mana mia Lamatuaꞌ naa.
Tao-tao te, hambu atahori hira masoꞌ raꞌafuniꞌ sia taladꞌa mara ena. Ara nda tungga Lamatualain dala masodꞌa ndoo-tetun sa, te tunggaꞌ a sira hihii-nanau nara. Ara rae Lamatuaꞌ rala malolen mana soi dalaꞌ fo sira sudꞌiꞌ a tao leli taꞌo naa. Naa ombo-koson ena! Sira, atahori mana olaꞌ laen, te tao laen! Ara nau fo ata afiꞌ rena neu hita Manen ma hita Lamatuan Yesus Kristus. Misinedꞌa e, te nenesuraꞌ sia susura Meumareꞌ a oi, Lamatuaꞌ naꞌetuꞌ memaꞌ huku-doki nara eniꞌ a dalahulun ena.
Lamatuaꞌ fee huku-dꞌokiꞌ neu atahori mana ranori nda matetuꞌ ra sa, onaꞌ dalahulun Ana hukun aten mia sorga no atahori deꞌulakaꞌ ra
Hei bubꞌuluꞌ dalaꞌ hetar ena, te au fee nesenenedꞌaꞌ seluꞌ neu nggi, fo ama musi besa-bꞌesa.
Misinedꞌa dudꞌui dalahuluꞌ, leleꞌ Israꞌel kalua mia Masir. Mae Lamatuaꞌ tao nasodꞌa nusaꞌ sa teme-aoꞌ, te fai maꞌabꞌuin Ana tao nalutu basa nda mana nau ramahere neu E sa.
Conto Laen fai, soꞌal Lamatuaꞌ aten sia sorga. Lamatualain fee koasa neu se, te neneukuꞌ boe. Te sira ruma ramedꞌa naa feꞌe nda dai sa, de ara tao raseliꞌ hak nara. De Lamatuaꞌ paꞌa se nendiꞌ rante nda nenemboꞌit sa, ma tao se risiꞌ mamana maꞌahatuꞌ a, fo rahani faiꞌ fo Lamatuaꞌ nae naꞌetuꞌ basa atahori tatao-nonoꞌi nara.
Ma afiꞌ liliiꞌ kota Sodꞌom no Gomora, ma kambo-kamboꞌ laen mana deka-deka sia naa. Atahori nara hiiꞌ a hohongge. Ara o hiiꞌ a tao tatao-nonoꞌik nda mana ma hadꞌa-dalaꞌ sa. De Lamatuaꞌ tao nalutu se nendiꞌ ai. Dudꞌuit ia, fee nesenenedꞌaꞌ neu nggita nae, dei fo Lamatuaꞌ nae huku-dꞌoki basa mana tao deꞌulakaꞌ ra nendiꞌ ai naraka nda mana mateꞌ a sa.
Mae onaꞌ naa o, atahori mana sia taladꞌa mara rasodꞌa tao leli rakandooꞌ a. Tao-tao te, ara pake meit nara dadꞌi netehuuꞌ fo tao ranggenggeo ao nara, ma balabꞌan leli ro atahori mana toꞌu koasa, ma raꞌamuti-raꞌamu koasa maloleꞌ mana sia sorga. Te Mikael nda tao tungga se sa. Eni, Lamatuaꞌ ate nara sia sorga, malanggan. Leleꞌ Musa feꞌe mate hendi, ma Mikael nareresi no nitu ra malangga monaen soꞌal Musa ao sisin. Te Mikael nda fee salaꞌ do naꞌamuti e sa. Akaꞌ ana nafadꞌe nae, “Dei fo Lamatuaꞌ ator nggo, fo tafu nggo.
10 Te atahori ia ra nda taꞌo naa sa. Ara raꞌamuti ma raneneut basa dalaꞌ fo nda rahineꞌ ra sa. Ara tunggaꞌ a sira hihii-nanau mana tao leli nara, onaꞌ banda ra. Huu naa, ara tao ralutu ao nara.
11 Bꞌesa-bꞌesa! Dei fo ara simbo hahambu nara. Huu ara tao tungga onaꞌ Kaen, mana nisa odꞌin. Ara hiiꞌ a tao tungga onaꞌ Balaam, mana nae tao sudꞌi a saa, sadꞌi hambu dꞌoiꞌ. Ara o tao tungga Kora, mana nambalutu huu ana balabꞌan no Lamatuaꞌ. Huu tatao deꞌulakaꞌ nara naa ra, de, dei fo atahori ia ra saranggaa mia Lamatuaꞌ.
12 Mete ma atahori ia ra raꞌabꞌue ro nggi fo rasanedꞌa Lamatuaꞌ susuen leleꞌ hei mia-minu miꞌibꞌue mo se, ara nda rahine mamaet no babꞌare nara sa. Dadꞌi hei musi besa-bꞌesa, o. Huu ara onaꞌ fatu mbiaꞌ sia tasi mana bisa tao nalutu ofai. Ara onaꞌ atahori fo ue-tatao nara mete-seꞌu atahori laen, te ara mete-seꞌuꞌ a ao nara.* Ara onaꞌ lelee nggeoꞌ nda mahuuꞌ sa de nda udꞌa mbei sa boe. Ara olaꞌ naeꞌ a, te nda tao saa maloleꞌ sa boe. Ara onaꞌ hau huuꞌ mana nda naꞌena ngguna saa sa boe. Mete ma fai nabꞌoaꞌ na nda nabꞌoa bꞌoaꞌ esa sa boe; naa te nene lea hendiꞌ losa okan ena. 13 Ara tao relo-relo dala-dalaꞌ mana nendi mamaet, de tao nanggenggeo nggita. Ara onaꞌ ree monaeꞌ poꞌa hela fure manggenggeoꞌ sia retaan. Ara o onaꞌ nduuꞌ mana laliꞌ-laliꞌ sia lalai, mana nene huku-dokiꞌ de Lamatuaꞌ tao se sia mamana maꞌahatu kibu-kibuꞌ, de mopo se sia naa.
14 Henok naa, tititi-nonosi kahitun, reken mia Adam. Ana nafadꞌe memaꞌ soꞌal atahori mataꞌ ia ra. Ana nae,
“Ama mete sobꞌa.
Hita Lamatuan nema no ate meumare nara mia sorga.
Sira, hetar seli, de nda nene ito-reken nalaꞌ sa.
15 Ana nema fo nae naꞌetuꞌ basa atahori tatao-nonoꞌi nara.
Dei fo natudꞌu atahori esa-esaꞌ no sala-kilu nara,
ma soi relo-relo dꞌala nda matetuꞌ ra sa.
Ana naꞌetuꞌ huku-dokiꞌ neu atahori deꞌulakaꞌ ra,
huu ara olaꞌ nda malololeꞌ neu E sa.”
16 Atahori ia ra ralaꞌ a unggu-remu rakandooꞌ a. Ara akaꞌ fua salaꞌ rakandooꞌ a neu atahori. Nda taoafiꞌ neu Lamatuaꞌ hihii-nanaun sa, te tunggaꞌ a sira hihii-nanaun nara. Ara akaꞌ olaꞌ rananaru ao nara. Ara hiiꞌ a sangga ralaꞌ ro atahori, fo hambu bala-bꞌaeꞌ tungga sira hihii-nanau nara.
Mifefela masodꞌa mara neu nemehere meumare mara
17-18 Toronoo susue nggara e! Afiꞌ liliiꞌ helu-fuliꞌ fo hita Lamatuan Yesus Kristus dedenu nara rafadꞌe memaꞌ neu nggi rae, mete ma raefafoꞌ nae nateꞌe, mana maꞌaeꞌeiꞌ ra dea rema. Ara hiiꞌ a raꞌamuti Lamatuaꞌ hihii-nanaun, fo tungga-tunggaꞌ a hihii-nanau mana sora-senggo nara. 19 Aleꞌ ia atahori naa ra sia ena. Ara mana dunggu-mbau fo tao nggi saranggaa. Ara rasodꞌa tunggaꞌ a atahori hihii-nanaun, huu Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren nda sia rala nara sa.
20 Te toronoo susueꞌ re! Hei musi mifefela masodꞌa mara neu nemehere meumare mara huun. Ma mete ma hei hule-oꞌe na, tungga saa fo Dula-dale Meumareꞌ a natudꞌu neu nggi. 21 Misinedꞌa, Lamatualain sue naseliꞌ nggi. De minea ao mara ma misinedꞌa susuen. Ma musi miꞌitataaꞌ mihani hita Lamatuan Yesus Kristus, natudꞌu rala susuen neu nggi, ma fee nggi misodꞌa mikindoo mo Lamatualain.
22 Hei musi mitudꞌu rala susue mara neu atahori fo rala nara mana banggi-bꞌanggiꞌ. 23 Hei musi tulu-fali basa atahori mana parlu hambu masodꞌaꞌ, onaꞌ hei lea hendi atahori mia ai rala. Hambu atahori laen fai, hei musi mitudꞌu rala susue mara neu se. Akaꞌ bꞌesa-bꞌesa, o! Mae hei sue se o, hei musi melumudꞌu manggenggeo nara, onaꞌ atahori melumudꞌu badꞌu manggengeoꞌ.
Yudas fee atahori mamahereꞌ ra fo Lamatuaꞌ nanea se
24 De ia naa ata soꞌu koa-kioꞌ neu Lamatualain!
Te Eni mana bisa nanea nggi,
fo ama afiꞌ tudꞌa.
Ma Eni bisa nalalao nggi,
fo mimbiriiꞌ sia Lamatuaꞌ matan,
te Eni mana tao nameu nggi,
ma nda minggenggeo sa ena.
Hei ima mo rala nemehoꞌot,
huu Eni manaseliꞌ!
25 Akaꞌ Lamatualain mesaꞌ ne,
mana dadꞌi neu Lamatua matetuꞌ,
Akaꞌ Eni bisa fee masodꞌaꞌ neu nggita!
Ana fee masodꞌaꞌ neu nggita,
nendiꞌ hita Lamatuan Yesus Kristus.
De fee basa hadꞌa-hormat neu E.
Basa manaseliꞌ ra, Eni enan.
Koasan, monaen seli.
Ma naꞌena hak parenda,
eniꞌ a maꞌahulun,
ma oras ia,
losa dꞌoo-nduꞌu-dꞌoon.
Tebꞌe! Naeni ena!
Mia au,
Yudas
1:1 Mateos 13:55; Markus 6:3 1:5 Kalua mia Masir 12:51; Reken 14:29-30 1:7 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 19:1-24 1:9 Daniel 10:13, 21; 12:1; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 12:7; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 34:6; Sakarias 3:2 1:11 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 4:3-8; Reken 22:1-35; 16:1-35 * 1:12 Dedꞌea Yunani sia ia naꞌena sosoaꞌ rua. Esa, Yudas naꞌasasamaꞌ atahori deꞌulakaꞌ ra onaꞌ “fatu mbiaꞌ”. Esa fai, ana naꞌasasamaꞌ se ona “nodꞌa mana tao nanggenggeo” 1:14 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 5:18, 21-24 1:17-18 2 Petrus 3:3 1:23 Dedꞌea Yunani nae, “Afiꞌ nggama badꞌu manggenggeo nara.” Ia, dedꞌea neꞌelelenaꞌ fo sosoan nae, “Masodꞌa deꞌulaka nara ma nenori nara, afi kokoe nala nggi.”