Yohanis susuran soꞌal saa mana nae dadꞌi
sia fai mateteꞌen losa
Raefafo Mata Feuꞌ
1
1-2 Sodꞌa-moleꞌ mia au, Yohanis, Yesus Kristus atahori dedꞌenun.
Sia susura ia, au suraꞌ saa mana nae dadꞌi. Au bubꞌuluꞌ ia ra taꞌo ia: Lamatualain mana nafadꞌe memaꞌ neu Yesus Kristus. Boe ma Lamatualain denu Yesus Kristus nafadꞌe Lamatuaꞌ atahori dedꞌenu nara. De Yesus denu aten esa mia sorga, fo nakambembela natudꞌu basa ia ra neu au, fo au suraꞌ memaꞌ. Te nda dooꞌ sa te, basa ia ra dadꞌi. De hei musi rena malolole Lamatualain hara-liin fo Yesus nafadꞌeꞌ ia.
Basa atahori mana baca susura ia losa atahori bisa rena e, na, sira onton seli. Ma atahori mana rena isin no tao tungga hehelu-fufulin, sira o onton boe. Te fain, deka-deka nema ena.
Yohanis haitua sodꞌa-moleꞌ fee jamaꞌat kahituꞌ ra sia propinsi Asia
Sodꞌa-moleꞌ mia au fee Lamatuaꞌ jamaꞌat kahitu nara sia propinsi Asia.
Au oꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala malolen fo ama bisa misodꞌa no mole-dꞌame. Te Lamatualain sia eniꞌ a maꞌahulun. Ana sia leleꞌ ia, ma nakandoo losa dꞌoo-nduꞌu-dꞌoon. Au o oꞌe Dula-dale Meumaren natudꞌu rala malolen fo ama misodꞌa no mole-dꞌame. Au ita Dula-dalen, onaꞌ dula-daleꞌ hitu mbali Lamatualain kadꞌera parendan.* Au o oꞌe fo Yesus Kristus natudꞌu rala malolen fo misodꞌa no mole-dꞌame. Ana olaꞌ tungga ndoon saa fo Lamatualain nafadꞌe neu E. Dalahulun Ana mate ena, te Lamatualain nasodꞌa baliꞌ E, fo Ana dadꞌi atahori maꞌahuluꞌ mana masodꞌa baliꞌ mia mamates. Dei fo Ana dadꞌi Maneꞌ mana ator basa maneꞌ sia raefafoꞌ.
Huu Yesus sue basa hita, naa de Ana fee raan titi soaꞌ neu hita losa Ana mate. Ma mamaten soi dalaꞌ fo mboꞌi hita mia sala-kilu tara. Boe ma Ana soꞌu hita dadꞌi rauinggun, fo ata ue-tao fee aman Lamatualain. Yesus Kristus memaꞌ manaseliꞌ, koasan nda manabasaꞌ sa. Naa tebꞌeꞌ!
De milaa matam fo mete malolole. Ia naa Yesus no aman sia sorga. Nda dooꞌ sa te, Ana onda nema sia leleeꞌ rala. Dei fo basa atahori sia raefafoꞌ rita E. Atahori mana mbau risa e, o rita E boe. Dei fo basa atahori sia raefafoꞌ ia fale rala nara de nggae ei-ei huu rahine E. Basa ia ra memaꞌ dei fo dadꞌi. Tebꞌe taꞌo naa.
Lamatualain nae,
“Au ia,
Maꞌahuluꞌ losa Maꞌabꞌuit.
Au ia,
A losa Z.
Basaꞌ e laoꞌ mia Au,
Eniꞌ a mia fefeun losa babꞌasan.
Au sia eniꞌ a dalahulun.
Au sia oras ia.
Ma Au sia ukundoo losa babꞌasan.
Huu Au mesaꞌ nggo mana koasa manaseliꞌ!”
Yohanis nita Atahori Matetuꞌ a
Huu basa hita tamahere belaꞌ tae, Yesus naa, hita Manen, naa de au o dadꞌi hei toronoom ena. Atahori ruma ramanasa, huu hita tungga Yesus, de ara tao doidꞌoso basa nggita. Te Yesus tao manggatee hita rala nara, fo taꞌatataaꞌ takandooꞌ a. Huu au ufadꞌe basa atahori soꞌal Lamatualain hara-liin, ma unori Yesus dꞌalan, naa de hambu atahori rasapaa. Ia naa ara toꞌu rala au ma nggari hendiꞌ au isiꞌ pulu ia, fo naran Patmos. 10 Lao esa ma, nandaa no fai hule-oeꞌ, Lamatualain Dula-dalen dai au. Aiboiꞌ ma, au rena haraꞌ sa nameli nahereꞌ mia dea ngga. Lii na onaꞌ a maꞌoa e. 11 Haraꞌ naa denu au nae, “Yohanis! Au ae utudꞌu mataꞌ esa neu nggo. Basa saa fo mitaꞌ ia, musi suraꞌ. Basa naa, musi haitua neu jemaꞌat kahituꞌ ra, naeni jemaꞌat sia kota Efesus, kota Smirna, kota Pergamus, kota Tiatira, kota Sardis, kota Filadelfia, no kota Laodikia.”
12 Rena taꞌo naa ma, heoꞌ dea ngga ae mete seka mana olaꞌ naa. Te au ita lambu anaꞌ hitu nenenggungguaꞌ sia mamana lambu nenetaoꞌ mia lilo. 13 Ma Atahori sa nambariiꞌ sia lambu ra taladꞌa nara. Matan onaꞌ Atahori Matetuꞌ a. Ana pake badꞌu naruꞌ sa losa ein, no filuꞌ lafe liloꞌ sa sia tenda Na. 14 Langga fulun, muti meuhieꞌ onaꞌ abꞌas. Mata dꞌeke Na, mbila onaꞌ ai e. 15 Ei Nara, mbila kara-kara onaꞌ riti fo atahori lalangge sia ai a. Haran, monaeꞌ onaꞌ ree ra rakaruruluk. 16 Sia lima onan, Ana toꞌu nduuꞌ hitu. Mia bafa Na, fela tafaꞌ tandeꞌ dꞌeaꞌ-ralaꞌ sa dea nema. Mata Na, naronda onaꞌ relo reorenduꞌ.
17 Leleꞌ au ita Atahori naa, boe ma au uꞌuloli onaꞌ atahori mana matelekoꞌ, sia ein mataꞌ. Te Ana keis au nendiꞌ lima onan, ma olaꞌ nae, “Ana ngge! Afiꞌ mumutau! Te basa-bꞌasa ia ra laoꞌ mia Au, eniꞌ a mia fefeun losa babꞌasan. 18 Dalahulun Au mate, te ia naa mete dei. Au usodꞌa baliꞌ ena, ma Au usodꞌa ukundoo losa babꞌasan. Au mana toꞌu nggoeꞌ fo soi mamana atahori mates ra, fo fee se rasodꞌa baliꞌ. 19 Musi suraꞌ mala basa saa fo mitaꞌ ra ena, ma suraꞌ basa saa fo mana nae dadꞌiꞌ ra boe. 20 Au ufadꞌe uꞌuhuluꞌ sosoan taꞌo ia: lambu lilo kahituꞌ naa ra sosoan, naeni jamaꞌat hitu. Ma nduuꞌ hitu fo mita sia lima ona ngga naa, naeni ate hitu mia sorga rendi hara-liiꞌ mia Lamatuaꞌ fee neu jamaꞌat ra.”
* 1:4 Susura dedꞌea Yunani sia ia suraꞌ, oi. “Dula-daleꞌ 7 mbali Lamatuaꞌ kadꞌera parendan”. Tungga atahori mahineꞌ Susura Meumare ra, nomer 7 sosoan, naeni dꞌala manadꞌaiꞌ, dai ma no matetuꞌ ena. Naa de atahori mahineꞌ ruma rae, sia ia dula-daleꞌ 7 naa sosoan oi, Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren. No taꞌo naa, sia tatadaꞌ ka 4-5 naa ia, Yohanis olaꞌ papala-babꞌanggiꞌ mia 1) Lamatualain, 2) Dula-dale Na, 3) Yesus Kristus. 1:4 Kalua mia Masir 3:14; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 4:5 1:5 Yesaya 55:4; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 89:27 1:6 Kalua mia Masir 19:6; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 5:10 1:7 Daniel 7:13; Mateos 24:30; Markus 13:26; Lukas 21:27; 1 Tesalonika 4:17; Sakarias 12:10; Yohanis 19:34, 37 1:8 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 22:13; Kalua mia Masir 3:14 1:13 Daniel 7:13; 10:5 1:14 Susura dedꞌea Yunani suraꞌ oi, “Langgan no langga fulu Na muti onaꞌ a lombo fulu mutiꞌ, ma mutiꞌ onaꞌ salju.” Ruaꞌ se fee gambar sa soꞌal saa mana muti hieꞌ. 1:14 Daniel 7:9 1:15 Daniel 10:6; Yeskiel 1:24; 43:2 1:17 Yesaya 44:6; 48:12; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 2:8; 22:13