2
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee Jamaꞌat sia Efesus
Basa naa ma, Atahori Matetuꞌ a parenda au nae, “Yohanis. Musi suraꞌ susura esa. Liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Efesus:
Susura ia, mia Au, naeni Yesus. Au mana toꞌu nduu kahituꞌ sia lima ona ngga. Au mana lao rereoꞌ mete lambu lilo kahituꞌ naa ra esa-esaꞌ. Rena oꞌola ngga ia.
Au ita masodꞌa mara sia kota Efesus ena. Hei soaꞌ a tao-ues mitaꞌ mamate mara fee neu Lamatuaꞌ. Mete ma hambu atahori deꞌulakaꞌ sia taladꞌa mara, hei nda mboꞌi e sa. Ma mete ma atahori rema eꞌedik oi, eni, Lamatuaꞌ dedenun, hei soaꞌ a paresaꞌ malolole masodꞌan, fo bubꞌuluꞌ mae atahori mataꞌ naa, atahori mana peko-lelekoꞌ do hokoꞌ. Basa ma hei tola, fo afiꞌ rena e. Mae atahori tao raꞌasususaꞌ nggi huu mimihere Au, te miꞌitataaꞌ mikindoo, nda miꞌidedꞌeaꞌ sa.
Te Au ita hei tudꞌa sia dalaꞌ sa. Feꞌesaꞌan hei feꞌe mulai mimihere Au, hei esa sue esa. Te ia naa hei nda onaꞌ naa sa ena. De musi misinedꞌa lele uluꞌ naa. Te ia naa, miꞌidꞌodꞌooꞌ mia tatao-nonoꞌi lele-uluꞌ naa ena. Naa de, musi miloeꞌ mia sala-singgo mara ia, fo sue-lai esa no esa ona maꞌahulun. Te mete ma hokoꞌ, dei fo Au uma haꞌi endi baliꞌ lambu liloꞌ a mia nggi. Te rala ngga namahoꞌo mbei ena, huu hei nda simbo Nikolai nenorin fo ana dedenu nara tao tunggaꞌ a. Au o nda simbo tatao nara sa boe.*
Dadꞌi! Rena malolole saa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat nara. Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo Au fee isin, fo ana naa boaꞌ mia hau huuꞌ mana sia Lamatualain osin. Te atahori mana naa hau boaꞌ naa, ana hambu masodꞌaꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ nda namaetu ma basa sa.’ ”
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee jamaꞌat sia Smirna
Basa ma Atahori Matetuꞌ naa tute oꞌolan nae, “Yohanis, ia naa musi suraꞌ susura laen. Liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Smirna:
Susura ia mia Au, naeni Yesus. Basaꞌ e laoꞌ mia Au, eniꞌ a mia fefeun losa babꞌasan. Feꞌesaꞌan Au mate, te ia naa usodꞌa baliꞌ ena. De rena oꞌola ngga ia.
Au ita hei misodꞌa doidꞌoso sia kota Smirna. Tungga atahori dudꞌuꞌan, hei mana toꞌa-taaꞌ. Tao-tao te tungga Lamatuaꞌ, hei mamasuꞌiꞌ. Atahori ruma rataa rae sira Lamatua atahorin, te ara mana olaꞌ raꞌamuti hei nara malole mara. Sira ia, nda Lamatuaꞌ atahori nara sa. Ara onaꞌ jamaꞌat esa mana tungga-tunggaꞌ nitu ra malanggan. 10 Dadꞌi rena malolole. Afiꞌ mimitau mete ma hei feꞌe hambu susa-sonaꞌ. Sadꞌi ama bubꞌuluꞌ, nitu ra malanggan nae sangga atahori fo tao hei ruma bui rala mii losa fai sanahulu. Hiihi na, hei misidꞌea lao hela Au. Mae ara rae tao risa hei o, afiꞌ liliꞌ Au. Te atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo Au bala-baꞌe papala-babꞌanggin, fo nasodꞌa nakandoo naꞌabꞌue no Au.
11 Dadꞌi! Rena malolole saa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat nara. Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, ana nda doidꞌoso sia tasi ai mana mbila rorooꞌ nda naloeꞌ sa. No taꞌo naa, ana nda mate lao karuan sa.’ ”
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee jamaꞌat sia Pergamus
12 Boe ma Atahori Matetuꞌ a tute seluꞌ oꞌolan fai nae, “Yohanis, ia naa musi suraꞌ susura laen fai. Liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Pergamus:
Susura ia, mia Au naeni Yesus. Au mana toꞌu fela tafa tandeꞌ deaꞌ-ralaꞌ. Rena oꞌola Ngga ia.
13 Au uhine hei kota Pergamus ma ena. Mana toꞌu parendaꞌ sia naa, naeni nitu ra malanggan. Mae onaꞌ naa o, hei toꞌu mihereꞌ nara Ngga ma mimihere mikindoo neu Au. Dalahulun atahori Ngga esa sia naa, naran Antipas. Ana soaꞌ a nanori dꞌala masodꞌa Ngga no matetuꞌ te ara tao risa e. Mae taꞌo naa o, hei nda mifinii Au sa.
14 Te Au ita hei tudꞌa sia dalaꞌ esa-rua. Hambu hei ruma hiiꞌ a tungga Balaam nenorin. Maꞌahulun Balaam nanori Balak fo kokoe-nanasi atahori Israꞌel ra losa ara ralena-langga Lamatuaꞌ hihiin. Ana kokoe-nanasi se fo reu songgo, raa nanaat sosonggoꞌ, ma reu hohongge. 15 Hambu atahori hira mia hei e tungga Nikolai nenorin. 16 De musi miloeꞌ mia sala-singgo mara. Mete ma hokoꞌ, nda dooꞌ sa fai, te Au uma ungguruli hei endiꞌ dedꞌea-oꞌola tandeꞌ, mana nahina onaꞌ fela tafaꞌ.
17 Dadꞌi! Rena malolole saa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat nara. Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo Au fee ne naa roti manna mia sorga fo mana nenembedꞌaꞌ malololeꞌ. Dei fo Au o fee ne fatu mutiꞌ sa nenesuraꞌ nara feu na. Akaꞌ a mesaꞌ ne bubꞌuluꞌ naraꞌ naa, atahori feaꞌ nda bubꞌuluꞌ sa.’ ”
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee jamaꞌat sia Tiatira
18 Basa ma Atahori Matetuꞌ a tute seluꞌ oꞌolan nae, “Yohanis, ia naa ho musi suraꞌ seluꞌ susura sa fai, liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Tiatira:
Susura ia, mia Au, Yesus, naeni Lamatualain Anan. Au mata Ngga mbila onaꞌ ai, Ei ngga mbilas mbila onaꞌ riti nenelalanggeꞌ sia ai rala. Rena oꞌola Ngga ia.
19 Au ita masodꞌa mara ena. Hei sue tebꞌe Au ma mimihere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Au. Hei tungga parenda Ngga, de mii mete-seꞌu atahori. Onaꞌ mae atahori tao raꞌasususaꞌ nggi o, miꞌitataaꞌ mikindoo. Au o bubꞌuluꞌ ae, ia naa, hei ue-tao manggate lenaꞌ fee Au.
20 Te hei tudꞌa sia salaꞌ esa rala: hei simbo no maloleꞌ inaꞌ fo naran Isabel, mana soꞌu-soꞌuꞌ aon nae, eni Lamatuaꞌ mana ola-olan. Basa ma hei mboꞌi e fo nanori sala Au atahori nggara. Huu nenori mana pepeko-lelekoꞌ naa, losa Au atahori nggara tungga hohongge, ma raa nanaa sosonggoꞌ. 21 Au ai usufafali inaꞌ naa ena, fo lao hela salaꞌ naa. Te ana nda nau sa.
22 De mete malolole. Te ia naa Au uꞌetuꞌ fo hukun e no hedꞌis esa, losa ana nda fela hela mamana susunggun sa. Mete ma basa atahori mana hohongge ro e, nda lao hela inaꞌ deꞌulakaꞌ naa sa, nda dooꞌ sa te Au hukun se boe. 23 Dei fo tao isa ina deꞌulakaꞌ naa ana nara. No taꞌo naa, basa hei mana mamahereꞌ ra mihine, mae Au bubꞌuluꞌ basa atahori rala nara. Dei fo Au bala-bꞌae nggi tungga tatao-nonoꞌi mara.
24 Te hei laen mana sia Tiatira ra, nda tungga inaꞌ naa nenori deꞌulakan sa. Hei nda simbo nenori maꞌafuniꞌ fo ara rae, ‘nitu ra nenori maꞌahatun’. Huu naa, Au nda parlu ai nggi sa ena, 25 sadꞌi toꞌu mihereꞌ nemehere mara losa Au uma. 26-28 Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo Au fee ne koasa. Koasa naa, koasa monaeꞌ, onaꞌ Au hambu mia Ama Ngga, fo parenda basa atahori sia raefafoꞌ no lima besiꞌ. Mete ma hambu ruma labꞌan e, dei fo ana tao nambalutu se, onaꞌ atahori tao rafanggiꞌ hura rae. Dei fo Au fee nduu fefetuꞌ neu nggi.
29 Dadꞌi! Rena malolole sa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat ra.’ ”
* 2:6 Atahori mahineꞌ soꞌal Susura Meumareꞌ a rae, sira nda rahine Nikolai nenorin sa. 2:7 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:9; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 22:2; Yeskiel 28:13; 31:8 2:8 Yesaya 44:6; 48:12; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 1:17; 22:13 2:11 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 20:14; 21:8 2:14 Reken 22:5, 7; 25:1-3; 31:16; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 23:4 2:15 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 2:6 2:17 Kalua mia Masir 16:14-15; 16:33-34; Yohanis 6:48-50; Yesaya 62:2; 65:15 2:23 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 7:10; 62:12; Yermia 17:10 2:26-28 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 2:8-9