3
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee jamaꞌat sia Sardis
Boe ma Atahori Matetuꞌ a tute seluꞌ oꞌolan fai nae, “Yohanis, ia naa ho musi suraꞌ susura laen fai. Liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Sardis:
Susura ia, mia Au, naeni Yesus. Lamatualain Dula-dalen sia Au. Dula-daleꞌ naa mata-aon hitu. Au o manatoꞌu nduuꞌ hitu sia lima ngga. Rena oꞌola ngga ia.
Au ita tatao mara sia Sardis ena. Atahori ruma oi hei tebꞌe-tebꞌeꞌ misodꞌa tungga hihii ngga, tao-tao te tatao-nonoꞌim mara nda ratudꞌu rae hei miꞌena masodꞌaꞌ sa. De fela leo. Tao manggateeꞌ seluꞌ hei nemehere mara fo mana naeꞌ a mate ena. Te Au paresaꞌ basa saa fo hei taoꞌ naa, te nda hambu esa matetuꞌ sia Lamatualain matan sa. De afiꞌ liliiꞌ, basa nenori matetuꞌ fo hei simbo mia dalahulun. Tungga tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatuaꞌ hihiin, ma lao hela sala mara fo tungga baliꞌ Lamatuaꞌ. Mete ma hei nda fela lai-lai fo tao taꞌo naa sa, aiboiꞌ ma Au uma onaꞌ naꞌo e, fo hei nda medꞌa mala sa.
Te feꞌe hambu hei ruma sia Sardis misodꞌa no ndoos, onaꞌ atahori mana nda ranggenggeo bua nara sa. Huu masodꞌa nara ndoos, dadꞌi dei fo randaa laoꞌ raꞌabꞌue ro au pake bꞌua mutiꞌ. Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo ana pake bꞌua mutiꞌ. Au nda nggaris hendi naran mia susura mana suraꞌ basa atahori mana dei fo rasodꞌa rakandoondooꞌ a ro Lamatuaꞌ. Dei fo Au o utaa se sia Ama ngga matan, ma sia ate nara sia sorga ae, eni, Au atahori ngga.
Dadꞌi! Rena malolole saa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat nara.’ ”
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee jamaꞌat sia kota Filadelfia
Atahori Matetuꞌ a olaꞌ seluꞌ nae, “Yohanis, ia naa musi suraꞌ susura laen fai. Liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Filadelfia:
Susura ia, mia Au, Yesus. Au ia, meuꞌ ma ndoos. Au mana toꞌu mane Daud nggoe na. Mete ma Au soi lelesu a, nda hambu esa tatana nala e sa boe. Mete ma Au ena, nda hambu esa soi nala e sa boe.
Au bubꞌuluꞌ basa saa fo hei taoꞌ ra. Au o uhine hei kokoe-nanasi mara mbeiꞌ a. Onaꞌ mae taꞌo naa o, hei nda mifinii Au sa, ma hei tungga mikindooꞌ a nenori Ngga. Misinedꞌa malolole, te Au soi lelesu fee hei ena, nda hambu esa ena nala sa boe.
Rena malolole! Te hambu atahori mana ombo-koson rae, sira Lamatuaꞌ atahori matetun. Tao-tao te mana pepeko-lelekoꞌ ra, tunggaꞌ a nitu malanggan. Te dei fo hei mete neuꞌ ena. Au tao se losa ara rema sendeꞌ lululangga nara neu mata mara, ma rataa rae, memaꞌ Au sue nggi. 10 Huu hei tungga parenda ngga fo miꞌitataaꞌ tungga Au mikindooꞌ a, naa de, unea malolole nggi mia doidꞌosoꞌ fo Lamatuaꞌ nae haitua sobꞌa neu atahori sia raefafoꞌ.
11 Nda dooꞌ sa te Au uma ena. De toꞌu mihereꞌ Au nenori Ngga fo hei simbo mia dalahulun. Te afiꞌ losa hambu ruma rambas rala hei papala-babꞌanggi ma fo Lamatuaꞌ nae feeꞌ heiꞌ a. 12 Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo ana leo nakandoo no Lamatuaꞌ, onaꞌ rii monaeꞌ sa neneselaꞌ sia Lamatualain umen. Dei fo Au suraꞌ Lamatua Ngga naran no Lamatuaꞌ kota Na naran sia atahori naa aon. Kota naa, ara roꞌe rae, ‘Yerusalem Feuꞌ’, dei fo Lamatuaꞌ naꞌondaꞌ e mia sorga nema. Dei fo Au o suraꞌ Au nara feu Ngga sia atahori naa aon.
13 Dadꞌi rena malolole saa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat nara.’ ”
Lamatuaꞌ Yesus haitua helu-fuliꞌ fee jamaꞌat sia kota Laodikia
14 Boe ma Atahori Matetuꞌ naa olaꞌ seluꞌ nae, “Yohanis, ia naa ho musi suraꞌ susura maꞌabuiꞌ a. Liin taꞌo ia:
‘Soaꞌ neu jamaꞌat sia kota Laodikia:
Susura ia, mia Au, Yesus, fo atahori roꞌe rae, ‘Matetuꞌ’. Au ia, soaꞌ a olaꞌ tetebꞌes Lamatualain Hara-liin. Lamatualain pake Au fo tao basa saa fo Ana taoꞌ ra.
15 Au ita hei tao saa sia Laodikia. Te hei ia ra, taꞌo bee e?! Matobꞌiꞌ, o hokoꞌ; ma maꞌsufuꞌ o hokoꞌ boe. Mete ma maꞌatobꞌiꞌ, na, tebꞌe-tebꞌeꞌ matobꞌiꞌ. Mete ma maꞌasufuꞌ, na, tebꞌe-tebꞌeꞌ maꞌasufuꞌ. 16 Te huu hei rala mara nenebabanggiꞌ, de Au ae usupuraꞌ hendi nggi mia bafa ngga, onaꞌ atahori rasapuraꞌ miru.
17 Hei olaꞌ koao mae, ‘Hita ia, atahori mamasuꞌiꞌ. Hita tasodꞌa malolole, nda parlu saa-saa saꞌ ena boe!’ Tao-tao te rala mara maꞌatemeꞌ, de nda mihine bee maloleꞌ saa boe. Naeni de hei dadꞌi onaꞌ atahori mana toꞌa-taaꞌ ma maꞌaholaꞌ. 18 Dadꞌi malole lenaꞌ ima hasa mala lilo mbilas mia Au, naa fo ama dadꞌi atahori mamasuꞌi tebꞌe-tebꞌeꞌ. Ma hasa mala bua mutiꞌ fo tatana maꞌahola mara. Ma hasa mala modꞌo mataꞌ fo oꞌose neu mata mara, naa fo ama mita baliꞌ no manggareloꞌ.
19 Mete ma atahori fo Au sueꞌ ra tao salaꞌ, Au ai ma hukun se, naa fo ara dadꞌi maloleꞌ. De hei musi tao mitetu rala mara fo tebꞌe-tebꞌeꞌ hei derefiti-fiti tungga Au.
20 Rena malolole, te Au umburiꞌ sia lesu mataꞌ ena, ma Au o oꞌe-oꞌeꞌ fo ae masoꞌ. Mete ma hambu atahori rena hara Ngga, ma nema soi lelesu, na Au masoꞌ rala uu, fo hai endoꞌ mia miꞌibꞌue. 21 Atahori mana maꞌatataaꞌ tungga Au losa mate, dei fo Au fee ne hak, fo endoꞌ parenda naꞌabꞌue no Au. Te Au o uꞌutataaꞌ tungga o Ama Ngga, naeni de ia naa Au endoꞌ parenda uꞌubꞌue o E.
22 Dadꞌi rena malolole saa fo Lamatuaꞌ Dula-dalen nafadꞌe neu jamaꞌat nara.’ ”
3:3 Mateos 24:43-44; Lukas 12:39-40; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 16:15 3:5 Kalua mia Masir 32:32-33; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 69:29; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 2:7; 20:12; Mateos 10:32; Lukas 12:8 3:7 Yesaya 22:22; Ayub 12:14 3:9 Yesaya 49:23; 60:14; 43:4 3:12 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 21:2; Yesaya 62:2; 65:15 3:14 Dedꞌea Lasiꞌ 8:22 3:19 Dedꞌea Lasiꞌ 3:12; Ibrani 12:6