4
Ara beꞌutee sendeꞌ lululangga nara neu Lamatualain sia sorga
Atahori Matetuꞌ a olaꞌ basa helu-fulin fee jamaꞌat kahituꞌ ra, ma Lamatuaꞌ o natudꞌu au dala feaꞌ fai. Aiboiꞌ ma, au ita lelesu nenesoiꞌ mbali sorga. Basa ma au rena seluꞌ atahori fo haran onaꞌ maꞌoa a nae, “Uma! Hene ia uma, fo utudꞌu nggo basa saa mana nae dadꞌiꞌ ra.
Leleꞌ naa boe Lamatuaꞌ Dula-dalen soꞌu nendi au sorga uu. Aiboiꞌ ma au ita kadꞌera parendaꞌ esa ma hambu mana endoꞌ sia ata. Ana naronda dula modꞌoꞌ no mbilas, onaꞌ fatu makahahadꞌoꞌ mafelit fo rae, yaspis ma sardius. Ma elus esa o rereoꞌ kadꞌera parendan. Rondan dꞌula modꞌoꞌ onaꞌ fatu samrud makahahadoꞌ. Sia naa o hambu kadera parenda anaꞌ 24 rereoꞌ kadꞌera parendaꞌ mana sia taladꞌaꞌ a. Hambu malangga 24 endoꞌ sia kadꞌera naa ra. Basa se pake bua mutiꞌ ma pake solo parenda liloꞌ. Hambu ndelas nakahahadꞌok nakandooꞌ a mia kadꞌera parendaꞌ mana sia taladꞌaꞌ a. Ma ndukurulu nakaruruluk naꞌatututeꞌ. Hambu obꞌor manambilaꞌ hitu sia kadꞌera parendaꞌ a matan. Ara onaꞌ Lamatuaꞌ Dula-dalen fo mana naꞌena mata-aoꞌ hitu. Sia kadꞌera parendaꞌ mataꞌ a, au ita onaꞌ tasi oe meuꞌ mana onaꞌ kaca.
Boe ma au ita banda manaseliꞌ haa rereoꞌ kadꞌera naa. Ao nara deaꞌ-mataꞌ sofeꞌ noꞌ a mata dekeꞌ. Banda naa ra, Lamatuaꞌ banda mana mete-seꞌu E.
Banda kaesan matan onaꞌ singa e. Karuan matan onaꞌ sapi mone e. Katelun matan, onaꞌ atahori e. Ma kahaan matan, onaꞌ mbui nggaruda mana matambeleꞌ.* Banda kahaaꞌ naa ra, esa-esaꞌ malidꞌaꞌ beꞌe neeꞌ. Sia lidꞌaꞌ naa ra deaꞌ no rala nara o, sofeꞌ noꞌ a mata dekeꞌ boe. Hatuꞌ-rerelon ara sodꞌa nda ramaeꞌtu sa rae,
“Hai koa-kio Lamatualain!
Hai soꞌu minanaru Lamatuaꞌ naran!
Lamatualain, meun seli!
Lamatualain, koasan manaseliꞌ.
Lamatualain mana sia eniꞌ a lele uluꞌ a.
Lamatualain mana sia oras ia.
Ma Lamatualain mana sia nakandoo losa doo nduꞌu-dꞌoon!”
Sodꞌa taꞌo naa, ara koa-kio ma fee hadꞌa-hormat neu Lamatualain, no roꞌe makasi neu E, huu Eni manaendoꞌ sia kadꞌera parendaꞌ a ata, ma eni sia nakandoo losa babꞌasan. Leleꞌ ara sodꞌa, 10 malangga ka 24 naa ra o beꞌutee sendeꞌ lululangga nara sia Lamatualain matan, fo mana endoꞌ sia kadꞌera parendaꞌ naa. Ara huꞌa solo parenda nara, ma mbedꞌaꞌ sia kadera parendan mataꞌ, de beꞌutee neu E, mana sia losa doo nduꞌu-dꞌoon neu. De soꞌu koa-kio E rae,
11 “O Lamatualain!
Hai koa-kio Lamatualain!
Hai soꞌu minanaru Nara ma.
Lamatualain ia, hai Malanggam.
Lamatualain ia, hai Lamatualain ma!
Lamatualain mana nandaa simbo hai koa-kio mara.
Lamatualain memaꞌ musi simbo hai hadꞌa-hormat mara.
Huu Lamatualain mana koasa seli.
Ma Lamatualain manaseliꞌ.
Lamatualain mana tao basaꞌ e.
Lamatuaꞌ mana fee basaꞌ e rasodꞌa.
Basa mana siaꞌ ra,
dadꞌi ena huu Lamatuaꞌ mana naꞌadꞌadꞌadꞌiꞌ.
Basa mana masodꞌaꞌ ra,
raꞌena ani-hahaeꞌ ena huu Lamatuaꞌ mana fee.”
4:3 Yeskiel 1:26-28; 10:1 4:5 Kalua mia Masir 19:16; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 1:4; 8:5; 11:19; 16:18; Yeskiel 1:13; Sakarias 4:2 4:6 Yeskiel 1:22 * 4:7 Tungga atahori mahineꞌ soꞌal Susura Meumareꞌ, banda kahaaꞌ ia ra sosoan, naeni: Singa naa, koasan manaseliꞌ. Sapi mone naa, maꞌaderen seli. Atahori naa, mahinen seli. Ma nggaruda naa, nesiꞌet na seli. 4:7 Yeskiel 1:5-10; 10:14 4:8 Yeskiel 1:18; 10:12; Yesaya 6:2-3